Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ŽIGU - Tekst propisa


PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ŽIGU

U Zakonu o žigu ("Službeni list CG", br. 72/10, 44/12, 18/14 i 40/16), u članu 18 stav 1 briše se.

Stav 2 mijenja se i glasi:

"Protiv rješenja nadležnog organa može se pokrenuti upravni spor."

Dosadašnji st. 2 do 4 postaju st. 1 do 3.

Član 2

U članu 26a stav 5 i članu 27 st. 4 i 6 riječ "odbaciti" zamjenjuje se riječju "odbiti".

Član 3

U članu 28 stav 3 i članu 50c stav 2 riječ "konačnu" u različitom padežu briše se.

Član 4

U članu 32 stav 2 riječi: "zaključkom odbacuje" zamjenjuju se riječima: "rješenjem odbija".

Član 5

U članu 33a stav 4 briše se.

Dosadašnji st. 5 i 6 postaju st. 4 i 5.

Član 6

Posije člana 33a dodaje se novi član 33b koji glasi:

"Nagodba

Član 33b

Podnosilac prijave i podnosilac prigovora za odbijanje registracije žiga mogu, u toku postupka ispitivanja prigovora, podnijeti potpisani zajednički predlog nadležnom organu da privremeno prekine postupak odlučivanja po prigovoru, radi postizanja nagodbe.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, nadležni organ će donijeti rješenje kojim odobrava privremeni prekid postupka odlučivanja po prigovoru, na period ne duži od šest mjeseci od dana podnošenja predloga.

Nadležni organ nastaviće sa postupkom odlučivanja po prigovoru, ako do isteka roka iz stava 2 ovog člana podnosilac prijave i podnosilac prigovora ne postignu nagodbu.

Nadležni organ nastaviće sa postupkom odlučivanja po prigovoru i prije isteka roka iz stava 2 ovog člana, ako to zatraže podnosilac prijave ili podnosilac prigovora.

Ukoliko podnosilac prijave i podnosilac prigovora postignu nagodbu u roku iz stava 2 ovog člana, dužni su da o tome sačine i potpišu zapisnik i dostave ga nadležnom organu.

Nakon prijema zapisnika iz stava 4 ovog člana, nadležni organ će donijeti rješenje o odbijanju prigovora ili rješenje o odbijanju registracije žiga."

Član 7

U članu 35 stav 1 riječi: "odbačen ili" brišu se.

U stavu 2 tačka na kraju teksta zamjenjuje se zarezom i dodaju riječi: "a nadležni organ donosi rješenje o obustavi postupka."

Član 8

U članu 49 stav 4 riječ "odbaciti" zamjenjuje se riječju "odbiti".

U stavu 5 riječ "odbacuje" zamjenjuje se riječju "odbija".

Član 9

U članu 50b stav 1 riječ "konačnu" briše se.

U stavu 2 riječi: "nakon konačnosti podnosi" zamjenjuje se riječju "dostavlja".

Član 10

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od dana početka primjene Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15 i 40/16).

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 22.09.2016.