Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Ukinute odredbe člana 39. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore, pokrenuti postupci ocjene ustavnosti i zakonitosti većeg broja podzakonskih akata

26.07.2019.


Na VI sjednici Ustavnog suda Crne Gore, održanoj 18. jula 2019. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda, Uupredmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti drugih propisa i opštih akata, Ustavni sud je:

- u predmetu U-II broj 1/17, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o usvajanju DUP-a bloka "Maljevik" ("Službeni list SR Crne Gore – opštinski propisi", br. 18/71., Odluke o donošenju izmjena i dopuna DUP-a "Maljevik" ("Službeni list Republike Crne Gore – opštinski propisi", br. 49/06) i Zaključka Skupštine opštine Bar, br. 030-101/2, od 15. juna 2012. godine.

- u predmetu U-II broj 16/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 9. i člana 10. stav 2. Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 29/2012), koju je donijela Skupština opštine Budva.

- u predmetu U-II broj 17/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 19. Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje putnog zemljišta koje pripada opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji Opštine Berane("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 34/2012) koju je donijela Skupština opštine Berane.

- u predmetu U-II broj 34/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 22. Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 32/2012), koju je donijela Skupština opštine Plužine.

- u predmetu U-II broj 36/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 17. Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 26/2012), koju je donijela Skupština opštine Herceg Novi.

- u predmetu U-II broj 40/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 9. i člana 10. stav 2. Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 21/2012, 13/2013, 18/2015 i 1/2018), koju je donijela Skupština opštine Žabljak.

- u predmetu U-II broj 41/18, donio Rješenje o pokretanju postupka, za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 19. st. 5. i 6. Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 35/2013, 19/2014 i 2/2018), koju je donijela Skupština opštine Plav.

- u predmetu U-II broj 44/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 19. st. 5. i 6. Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Gusinje ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 16/2015), koju je donijela Skupština opštine Gusinje.

- u predmetu U-II broj 53/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 4. stav 2. Pravilnika o bližem načinu i postupku priznavanja inostranog sertifikata o stečenoj stručnoj kvalifikaciji ("Sl. list CG", br. 51/2018), koji je donijelo Ministarstvo prosvjete, na sjednici od 23. jula 2018. godine.

- u predmetu U-II broj 61/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o utvrđivanju cijene isporučene vode i usluga odvođenja i prečišćavanja fekalnih voda, broj 17670, koju je donio Upravni odbor JP "Vodovod i kanalizacija" Podgorica, na sjednici održanoj 24. juna 2011. godine.

- u predmetu U-II broj 10/19, donio Rješenje o pokretanju za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 2. stav 1. alineja 9. Odluke o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada u kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti ("Sl. list CG", br. 29/2009), koju je donijela Vlada Crne Gore, na sjednici od 2. aprila 2009. godine.

u predmetu U-II broj 14/19, donio Rješenje o odbacivanju inicijative postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 28. stav 4. Pravilnika za sprovođenje postupka ustupanja/davanja na korišćenje djelova morskog dobra, koji je donio Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, na sjednici od 28. januara 2019. godine.

- u predmetu U-II broj 19/19, donio Rješenje o odbacivanju podneska, za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o naplati takse na vodomjere, koju je donijelo Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Ulcinj.

- u predmetu U-I br. 2/19, većinom glasova, donio Odluku o ukidanju odredbe člana 39. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore ("Sl. list CG", br. 11/2015).

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore."

- u predmetu U-II broj 44/17, donio Odluku o ukidanju odredbe Tarifnog broja 3. stav 1. al. 3. i 4. Taksene tarife, koja je sastavni dio Odluke o lokalnim komunalnim taksama ("Sl. list RCG - Opštinski propisi", br. 2/2007 i "Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 36/2010), koju je donijela Skupština opštine Bijelo Polje.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 18.07.2019.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija