Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđen set predloga obrazovnih zakona, Predlog zakona o tržištu poljoprivrednih proizvoda, Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o parničnom postupku, Nacrt zakona o državnim službenicima i namještenicima

26.06.2017.


Vlada Crne Gore na 31. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila je:

U raspravi je istaknuto da je utvrđivanjem ovog seta zakona zaokružen proces reforme sistema obrazovanja koji predstavlja programsko opredeljenje Vlade i ima za cilj unapređenje kvaliteta obrazovanja na svim nivoima. Ključne novine, između ostalog, odnose se na osnivanje Fonda za kvalitet i talente, smanjenje nastavnog plana za 10 odsto u cilju rasterećenja učenika, smanjenje norme sa 20 na 18 časova, učenje engleskog jezika u predškolskim ustanovama od treće godine, a kao obaveznog predmeta od prvog razreda osnovne škole. Pored toga, i u osnovnom i srednjem obrazovanju, smanjuje se broj učenika u odeljenjima sa 30 na 28, uvode se specijalističke gimnazije, a u cilju afirmacije stručnog obrazovanja uspostavlja se koncept dualnog obrazovanja. Takođe, definiše se i status asistenata u nastavi, koje će škole angažovati na određeno vrijeme. Implementacijom definisanih rješenja afirmiše se znanje, stvaraju pretpostavke za podsticanje i nagrađivanje najboljih učenika i nastavnog kadra, usklađuje obrazovanje sa potrebama tržišta rada i omogućuje primjena praktičnih znanja i vještina u realnom radnom okruženju.

Više ministara je tokom diskusije snažno podržalo set zakona. Predsjednik Vlade je, zaključujući raspravu, istakao da i u ovom slučaju uspjeh zavisi od implementacije pri čemu je kao posebnu vrijednost paketa zakona istakao činjenicu da je plan implementacije zakonā detaljno razrađen. "Ovo je i u političkom i u stručnom smislu jedan od najvećih zahvata ove Vlade u ovom dosadašnjem kratkom periodu" – zaključio je premijer.

U cilju usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije i uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, utvrđen je Predlog zakona o tržištu poljoprivrednih proizvoda. Definisanim rješenjima propisuju se standardi za stavljanje određenih poljoprivrednih proizvoda na tržište, uređuje se organizovanje poljoprivrednih proizvođača, sprovođenje intervencija na tržištu, primjena programa podrške za određene sektore, praćenje cijena poljoprivrednih proizvoda, sistem izvještavanja prema Evropskoj uniji i trgovina poljoprivrednim proizvodima sa drugim zemljama. Pored toga, stvoriće se i uslovi za finansiranje programa podrške za pojedine sektore, koji do sada nijesu postojali u našoj zemlji, a koji će se nakon pristupa Evropskoj uniji finansirati iz evropskih fondova.

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o parničnom postupku, kojim se utvrđuje mjesna nadležnosti suda prema prebivalištu, odnosno sjedištu tužioca kada su u pitanju sporovi protiv države Crne Gore, čime se doprinosi ekonomičnosti vođenja postupka i rasterećenju rada sudova. Takođe, propisano je pravo na naknadu troškova stranci koju zastupa Zaštitnik imovinsko pravnih interesa Crne Gore u iznosu koji bi se toj stranci priznao na ime nagrade za zastupanje od strane advokata.

Utvrđen je i Nacrt zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojim se definišu nova rješenja koje se, pored ostalog, odnose na procedure raspoređivanja i zapošljavanja u javnom sektoru, izbora kandidata, ocjenjivanja, napredovanja, profesionalizaciju Komisije za žalbe i Disciplinske komisije, kao i na uspostavljanje instituta vršioca dužnosti. O nacrtu zakona biće sprovedena javna rasprava, u skladu sa propisom Vlade.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu, koju je donijela posebna Komisija. Odlukom se iznos od 3.525.597,99 eura raspoređuje za finansiranje 641 plana i programa iz oblasti: socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti, zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom, razvoj sporta, kultura i tehnička kultura, vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine i doprinos u borbi protiv droge i svih oblasti zavisnosti.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o planu privatizacije za 2017. godinu, kojom je kompleks poljoprivrednog zemljišta kod Šaskog jezera sa Vladimir ekonomijom izuzet iz prvobitnog plana o dugoročnom zakupu, jer je njegova valorizacija povjerena Komisiji za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Usvojen je i Program Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017 – 2020. Programom je definisan niz aktivnosti u cilju afirmacije države i predstavlja platformu za razvoj projekata i programa koji referišu na različite aspekte crnogorskog i ostalih naciolnih identiteta u Crnoj Gori. Ovim dokumentom se afirmišu nacionalne i međunarodne politike multikulturalnosti i interkulturalnosti. U diskusiji je ocijenjeno da će realizacija Programa, između ostalog, doprinijeti jačanju i identiteta zajednice kroz umjetnost, razvoju novih i integrisanih modela investiranja u kulturu, inovativnom razvoju kulturnog turizma, kvalitetu javnih politika, jačanju akademske baze i naučne mreže u funkciji razvoja crnogorskih studija kulture i identiteta, kao i razvoju kulturne politike na svim nivoima – od nacionalnog do lokalnog.

Vlada je donijela Master plan razvoja gasnog transportnog sistema (gasifikacije) Crne Gore s Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu i Smjernicama za planiranje prioritetnih investicija u projekte gasovoda. Izrada Master plana je odobrena u sklopu desetog poziva Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). Master plan gasifikacije predstavlja presjek stanja kada je u pitanju tržište gasa u Crnoj Gori, kao i institucionalne mjere koje je potrebno sprovesti na nivou ministarstva i regulatora zaduženih za ovu oblast.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je, pored ostalog, donijela zaključak kojim predlaže Skupštini akcionara " Luštica Development" AD Tivat da, zbog isteka mandata članova Odbora direktora ovog društva, za članove novog Odbora direktora, predstavnike državnog kapitala, izabere Nadu Pavićević, diplomiranu pravnicu, rukovoditeljku Odjeljenja za monitoring projekata u Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Ninu Vukotić, dipl.ecc, savjetnicu u Kabinetu predsjednika Vlade.

Vlada je predložila Skupštini Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD da, zbog isteka mandata članova Odbora direktora, za članove novog Odbora imenuje: dr Zorana Vukčevića, diplomiranog ekonomistu, Irfana Husovića, diplomiranog pravnika i Danila Orlandića, diplomiranog pravnika.

Za članove novog Odbora direktora "Prekookeanske plovidbe" AD Bar, Vlada je predložila Dušana Raičevića, Maju Mijušković i Elvira Bajramovića, a za člana Odbora direktora "Marine" AD Bar predložila je dosadašnjeg člana Miladina Mitrovića.

Skupštini akcionara "Barska plovidba" AD Bar je predloženo da za člana novog Odbora direktora izabere Branislava Ćalića.

Takođe, Vlada je za članove novog Odbora direktora "Crnogorska plovidba" AD Kotor, predložila dosadašnje članove Borislava Kašćelana, Snežanu Đurković i Mersiju Purišić.

Vlada je imenovala se Azru Vuković, diplomiranog biologa, za predsjednicu Upravnog odbora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore, dok je za direktora tog preduzeća imenovan Elvir Klica, diplomirani ekonomista.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 22.06.2017.


Naslov: Redakcija