Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSTVARIVANJU PRAVA IZ OSIGURANJA OD NEZAPOSLENOSTI - Tekst propisa


PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSTVARIVANJU PRAVA IZ OSIGURANJA OD NEZAPOSLENOSTI

Član 1

U Zakonu o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti ("Sl. list CG", br. 14/2010, 40/2011 - dr. zakon, 45/2012, 39/2011 - dr. zakon, 61/2013 i 20/2015) u članu 58 stav 1 briše se.

U stavu 3 riječi:"direktor Zavoda" zamjenjuju se riječju "Zavod".

Dosadašnji st. 2, 3 i 4 postaju st.1, 2 i 3.

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od dana početka primjene Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/2014 i 20/2015).

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 26.02.2016.