Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

MINISTARSTVA ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE I POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ DEMANTUJU NAVODE UPRAVNE INSPEKCIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA O NEZAKONITOM ZAPOŠLJAVANJU


Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije negira navode da je resorni ministar Vujica Lazović nezakonito zaposlio 29 službenika. Stiglo je reagovanje i iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja koje demantuje da je ministar tog resora Petar Ivanović nezakonito zaposlio 16 službenika.

Demanti Ministarstva za informacioni društvo i telekomunikacije prenosimo u cjelosti:

Kada je u pitanju tvrdnja upravnog inspektora da je interni oglas unutar organa raspisan protivno odredbi člana 35 stav 1 tačka 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list CG", br. 39/2011, 50/2011 - ispr., 66/2012, 34/2014 i 53/2014 - dr. zakon), ističemo da smo pomenuti oglas raspisali rukovodeći se mišljenjem Ministarstva unutrašnjih poslova, Direktorata za državnu upravu i lokalnu samoupravu, br. 413/13 32289/1 od 04.06.2013. godine u kome stoji da "državni službenici koji su zasnovali radni odnos u državnom organu na određeno vrijeme i kojima radni odnos zasnovan na određeno vrijeme nije istekao u vrijeme donošenja odluke o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta, imaju pravo prijave na interni oglas unutar državnog organa". U mišljenu se dalje navodi da ovi služebenici mogu zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme ukoliko ispunjavaju uslove oglasa za konkretno radno mjesto za koje je interni oglas raspisan, ukoliko prođu postupak obavezne provjere sposobnosti za vršenje poslova konkretnog radnog mjesta i ukoliko se nađu na listi za izbor kandidata. Provjera ispunjenosti uslova, postupak obavezne provjere sposobnosti i utvrđivanje Liste za izbor su postupci sprovedeni od strane Uprave za kadrove. Na osnovu dostavljene Liste za izbor donijeta je Odluka o izboru kandidata i kasnije rješenje o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

Posebno ističemo da su, rukovođeni pomenutim mišljenjem Ministarstva unutrašnjih poslova, istu proceduru sproveli i drugi državni organi i organi državne uprave, uključujući i MUP, o čemu najbolje svjedoče i interni oglasi unutar organa objavljeni na web portalu Uprave za kadrove 2013. godine. Takođe, na identično sprovedene procedure u pojedinim državnim organima upravna inspekcija nije imala primjedbe!

S tim u vezi, ovakav previd inspektora III teško da možemo smatrati slučajnim budući da smo u postupku inspekcijskog nadzora dokumentima "opravdali" postupanje, podsjećajući ga da je Upravna inspekcija u decembru 2014. godine, takođe, kontrolisala personalne dosijee i da pri tom nijesu utvrdili nepravilnosti na koje se Edmir Kalač poziva! Dakle, za istu proceduru imamo dvije različite ocjene iz istog Direktorata i ono što je najciničnije, pobijanje mišljenja institucije iz koje dolaze a koja je, budući na vrši nadzor nad primjenom Zakona o državnim službenicima i namještenicima, jedina i pozvana da ga tumači!

Nadalje ističemo da je akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u potpunosti usklađen sa Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija ("Sl. list CG", br. 80/2010), pripremljen na osnovu smjernica Uprave za kadrove i da smo na isti dobili pozitivno mišljenje Uprave koja u sistemu, jedina, utvrduje da li je ili ne ovaj akt usklađen sa zakonom (u postupku usvajanja Pravilnika od strane Vlade Crne Gore obavezno je mišljenje Uprave za kadrove).

Nadalje, u Centralnu kadrovsku evidenciju unešeni su gotovo svi podaci, osim par detalja navedenih u zapisniku koje usljed greške u softveru nije bilo moguće unijeti u šta se Inspektor III i sam uvjerio neposrednim uvidom. I uprkos neposrednom uvidu, činjenici da smo mu dali "print screen-ove" stranica koje dokazuju da je problem tehničke prirode, a ne nepoštovanja Zakona, inspektor zaboravi očigledne dokaze na putu od zgrade Vektre do MUP-a!

Na kraju ističemo da ćemo o urečenju pismena suprotno Zakonu o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/2014 i 20/2015), načinu obavljanja inspekcijske kontrole i slično voditi poseban postupak.

Demanti i iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja:

Nije istina da je Direkcija za inspekcijski nadzor Ministarstva unutrašnjih poslova utvrdila "nezakonita zapošljavanja službenika u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja", niti je ministar Ivanović "neregularno zaposlio" bilo koga, pa ni 16 službenika. Sva lica, na koja svojim Rješenjem ukazuje Direkcija za inspekcijski nadzor, zapošljena su prije nego je ministar Ivanović stupio na dužnost. Preciznije, lice S.M. zapošljeno je 2000. godine, D.P. 2002., R.K. 2003., I.S. 2008., lica D.F. S.P. O.D. E.Đ. i V.N. 2009., M.V i L.M. 2011., a M.Č. Dž.K. i M.R. početkom 2012. godine. Sva lica primljena su na osnovu javnog konkursa.

Pojedina lica u Ministarstvu poljoprivrede raspoređena su na poslove na osnovu internog oglasa, a na osnovu Mišljenja Ministarstva unutrašnjih poslova, u čijem je sastavu Direkcija za inspekcijski nadzor. U Mišljenju MUP od 04.06.2013. godine navodi se da "državni službenici koji su zasnovali radni odnos u državnom organu na određeno vrijeme i kojima je radni odnos zasnovan na određeno vrijeme nije isteklo u vrijeme donošenja odluke o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta, imaju pravo prijavljivanja na interni oglas unutar državnog organa". Pretpostavljamo da mišljenje MUP ima svoju pravnu težinu, mada nas ne iznenađuje način na koji je kontrolu sprovela inspekcija u sastavu istog Ministarstva.

Takođe, nijesu tačni navodi da postoji neažurnost vođenja kadrovske evidencije vezano za rješenja o godišnjim odmorima, varijabilnoj zaradi, disciplinskoj odgovornosti i suspenziji, i evidenciji o internom tržištu rada o slobodnim radnim mjestima. Ministarstvo vodi kadrovsku evidenciju. Sva donijeta rješenja unijeta su u informacioni sistem. Istina je da zbog velikog obima posla pojedini službenici nijesu koristili godišnje odmore. Isto tako, nemamo konačna rješenja o disciplinskom postupku, niti smo imali službenike koje smo stavili na raspolaganje drugim organima.

U dijelu koji se odnosi na neraspoređivanje službenika za obavljenje poslova javnih nabavki, nije bilo moguće rasporediti službenike jer se niko nije javio na Interni oglas unutar organa koji je Uprava za kadrove objavila 30.09.2015. Nakon toga je objavljen Interni oglas između organa na koji se javio jedan kandidat koji je uspješno završio provjeru kod Uprave za kadrove, u skladu sa kojim će biti završeno popunjavanje radnog mjesta.

Što se tiče stručnog ispita, potvđujemo da tri lica nijesu položila stručni ispit i da je to konstatovao inspektor. Riječ je o licima koja rade poslove zavođenja dokumentacije, za koje smo smatrali da 33, 32 i 27 godina radnog iskustva predstavlja garanciju njihovih kometencija u obavljanju stručnog posla zavođenja dokumentacije.

Izvor: Vebsajt CdM, 23.11.2015.