Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 24. novembra 2015. godine održane sednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, nastavljena Druga śednica drugog redovnog zasijedanja - Razmotreni prijedlozi zakona


121. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržan Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2014. godinu

Odbor je u nastavku śednice, nakon uvodnog obrazloženja ministra finansija i predśednika Senata Dražvne revizorske institucije, razmotrio Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2014. godinu sa Izvještajem Državne revizorske institucije o reviziji Predloga zakona i upoznao se sa ostvarivanjem finansijskih performansi budžeta za 2014. godinu.

Odbor je konstatovao da je DRI dala pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju Državne revizorske institucije na Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2014. godinu. Najveću pažnju poslanika tokom rasprave izazvao osnov za izražavanje uslovnog mišljenja na reviziju pravilnosti. Pitanja poslanika, između ostalog, odnosila su se na: prekoračenje budžetske potrošnje, preusmjerenja, garancije, otplatu sudskih rješenja, javni dug, dug lokalne samouprave, visinu gotovinskog deficita, odnos kamata i kapitalnog budžeta, poreski dug, odnosno odložena poreska i neporeska potraživanja, itd.

Odbor je, nakon rasprave, odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o završnom računu budžeta za 2014. godinu.

U cilju unapređenja sistema javne potrošnje Odbor je jednoglasno podržao nalaze i preporuke DRI, a koje proističu iz revizije Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2014 godinu a odnose se na: budžetska prekoračenja, preusmjerenja i obuhvat javne potrošnje, gotovinske depozite, izdatke budžeta i sistem unutrašnje finansijske kontrole.

Odbor je odlučio da pored navedenih predloži Skupštini da usvoji i zaključke koji se odnosi na imovinu, javne nabavke, kapitalne izdatke, kao i onaj koji se odnosi na potrebu praćenja realizacije usvojenih zaključaka i održavanje kontrolnih saslušanja sa predstavnicima onih subjekata revizije koji su dobili negativno mišljenje.

Četvrti dan druge śednice drugog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini

Četvrtog dana druge śednice drugog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini, poslanici su završili raspravu o:

  • Godišnjem izvještaju o radu Sudskog savjeta za 2014. godinu i ukupnom stanju u sudstvu za 2014. godinu,
  • Predlogu zakona o carinskoj službi i
  • Izvještaju o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2014. godinu.

Śednica će biti nastavljena 25. novembra 2015. godine, sa početkom u 12 sati.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 24.11.2015.