Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV ZA ČLANA/ČLANICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE


Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Radne grupe za izradu Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.

Za člana/icu radne grupe nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata/kinju.

Nevladina organizacija može da predloži kandidata za člana radne grupe ako:

 • је upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva,
 • u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje se odnose па ljudska prava i zaštitu od diskriminacije,
 • je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u oblasti koje se odnose na ljudska prava i zaštitu od diskriminacije;
 • је predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kandidat nevladine organizacije za člana radne grupe može biti lice koje:

 • је crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori; i
 • posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom radnog tijela;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija, uz predlog kandidata za člana radne grupe, dostavlja: i

 • kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
 • kopije akta o osnivanju i statuta;
 • pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom radnog tijela;
 • kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više I od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa а političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno i, namještenici.

Nevladina organizacija dostavlja i:

 • fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet
 • kandidata za člana radne grupe;
 • biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom radnog tijela;
 • izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana radne grupe.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Predlaganje kandidata sa dokumentacijom dostavlja se isključivo na arhivi:

Ministarstvo za ljudska ! maniinska prava, Rimski trg broj BB,
81000 Podgorica, sa napomenom,"Predlaganie kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona о zabrani diskriminacije.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, 22.01.2016.