Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PRIVATIZACIJI PRIVREDE: Utvrđen Prijedlog odluke o planu privatizacije za 2016. godinu


Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte na 14. sjednici održanoj 23. decembra 2015. godine, utvrdio je Prijedlog odluke o planu privatizacije za 2016. godinu i uputio ga Vladi Crne Gore na usvajanje.

Iz Vlade je saopšteno da je odluka o planu pripremljena u skladu sa Zakonom o privatizaciji privrede ("Sl. list RCG", br. 23/96, 6/99, 59/2000 i 42/2004), a na osnovu dostavljenih prijedloga ministarstava, državnih fondova i tenderskih komisija Savjeta.

"Odlukom su utvrđeni ciljevi i metode privatizacije, sa spiskom društava i procentom akcijskog kapitala za privatizaciju, te uslovima i rokovima za njihovu realizaciju, kao i lokaliteti koji će se turistički valorizovati. Poseban dio Odluke odnosi se na socijalne aspekte privatizacije", rekli su u Vladi.

Poručuju da će odluka o planu biti realizovana posredstvom tenderske prodaje akcijskog kapitala, te modelom privatno-javnog partnerstva i prodajom akcija državnih fondova na berzi.

"Kada je riječ o tenderskoj prodaji, Odlukom je predviđeno da će se nastaviti sa sprovođenjem već objavljenih tendera za Institut dr Simo Milošević i Novi duvanski kombinat. Pripremiće se i sprovesti tenderi za privatizaciju društava Montecargo, Montenegro airlines, Marina Bar, Luku Bar, HG Budvanska rivijera, HTP Ulcinjska rivijera i Instituta za crnu metalurgiju", rekli su u Vladi.

Na osnovu modela privatno-javnog partnerstva otpočeće se, ili nastaviti, postupci turističke valorizacije: VTK Mediteran Žabljak, Donja Arza Herceg Novi, Turistički kompleks Ecolodge Vranjina, Kolašin 1600, Bjelasica i Komovi, Lokalitet između Njivica i ušća Sutorine, Velika plaža Ulcinj, Ada Bojana Ulcinj, Vojno-turistički kompleks "Bigovo- Trašte" Kotor, Kraljičina plaža (Dubovica 1), HTP "Ulcinjska rivijera" AD Ulcinj - Kamp Neptun, lokalitet predviđen za nautičko-turistički kompleks u Kotoru (NTC Marina Kotor), Uvala Masline - "Utjeha" za rt Odrač u Baru,Vojno-turistički kompleks "Valdanos" Ulcinj, Kasarna "Gornji Klinci"- Herceg Novi, Dobra luka Herceg Novi, Skladište "Morinj" Kotor, Skladište "Dobre vode" Bar, Skladište "Kopita" Kolašin, Skladište"Rakite" Herceg Novi, Motel Šas sa Vladimir ekonomijom Ulcinj, Skijalište "Savin kuk" Žabljak, Lokalitet "Kabala for" Herceg Novi, Vojno-turistički kompleks "Ostrvo cvijeća" i zemljište Prevlaka, lokaliteti obuhvaćeni Prostornim planom posebne namjene"Bjelasica i Komovi" - Cmiljača, Lokalitet "Buljarica" - opštine Bar i Budva, Lokalitet "Gornji Ibar" Rožaje, Lokacija u okviru nepokretnog kulturnog dobra "Kulturno-istorijske cjeline Virpazar" i Pošta Crne Gore AD Podgorica.

Na sjednici Savjet je prihvatio i Informaciju o aktivnostima na realizaciji Ugovora o kupoprodaji hotela "As" između HTP Budvanska rivijera, Vlade Crne Gore i AD ZAO Nega tours Moskva, zaključenog 24.maja 2002.godine, te Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa učesnika u kupoprodaji hotela "As" između Vlade Crne Gore i AD ZAO Nega Tours istog dana i Aneks br.1 Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa učesnika u kupoprodaji hotela "As" između Vlade Crne Gore, AD ZAO "Nega tours" i "Montena Invest" LTD. zaključenog 17.februara 2014. godine.

"Nakon razmatranja Informacije, Savjet je predložio Vladi da zaduži Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Zaštitnicu imovinsko pravnih interesa Crne Gore da, u ime Vlade Crne Gore, u roku od 15 dana pokrene postupak raskida Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa učesnika u kupoprodaji hotela "As" i Aneksa br.1 Ugovora, kao i Ugovora o kupoprodaji hotela. U saradnji sa HG "Budvanska rivijera" pokrenuće se i procedura za aktiviranje i naplatu bankarske garancije", rekli su u Vladi.

Savjet je predložio Vladi da, u skladu sa Ugovorom o prodaji udijela u "Montenegro defence industry" d.o.o Podgorica, imenuje revizorsku kuću za nadzor ispunjenja ugovornih obaveza Kupca (Konzorcijuma kompanija "A.T.L. – Atlantic Technologies" Ltd iz Izraela i "CPR-Impex" iz Republike Srbije).

Na sjednici Savjeta donešena je i Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Tenderske komisije za valorizaciju lokaliteta "Buljarica", na teritoriji opština Bar i Budva.

ZAKON O PRIVATIZACIJI PRIVREDE ("Sl. list RCG", br. 23/96, 6/99, 59/2000 i 42/2004)

Plan privatizacije

Član 3

Privatizacija se vrši u skladu sa godišnjim planovima privatizacije koje donosi Vlada, na predlog Savjeta, a koji će se objaviti u sredstvima javnog informisanja.

Plan privatizacije sadrži naročito:

1) ciljeve privatizacije, način i bliže uslove i rokove za njihovo izvršenje;

2) spisak preduzeća koja se uključuju u program masovne vaučerske privatizacije i procenat akcijskog kapitala koji će se privatizovati u svakom preduzeću;

3) spisak preduzeća čije će se akcije privatizovati po drugim metodama, sa opisom metoda za svako preduzeće;

4) broj ili procenat državnih akcija koje će biti prodate, sa opisom metoda privatizacije za preduzeća u kojima država ima akcije;

5) broj ili procenat akcija koje će biti prodate od strane fondova, sa opisom metoda privatizacije koji će biti primijenjen za sva preduzeća sa spiska u kojima fondovi imaju akcije;

6) broj ili procenat akcija u svakom preduzeću koje će biti zamijenjene za staru deviznu štednju građanima Republike koji imaju staru deviznu štednju u bankama u Republici, kao i za denacionalizaciju.

Plan privatizacije za 1999. godinu donijeće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Privatizacija svih transformisanih preduzeća u Republici vrši se u skladu sa planom privatizacije.

Savjet podnosi Vladi izvještaj o sprovođenju plana privatizacije svakih šest mjeseci.

Izvor: Vebsajt CdM, 23.12.2015.