Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

SMJERNICE ZA NEZAVISNE PROCJENJIVAČE PROJEKATA I PROGRAMA NVO PRIJAVLJENIH NA KONKURSE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE

24.07.2018.


Ministarstvo javne uprave/ Nacionalna kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, uz podršku DEU projekta "Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i nevladinih organizacija u Crnoj Gori", pripremilo je prvo online izdanje Smjernica za nezavisne procjenjivače projekata i programa NVO prijavljenih na konkurse organa državne uprave, sa ciljem da se ojačaju kapaciteti nezavisnih procjenjivača projekata i programa NVO primarno, ali i ostalih učesnika u procesu raspodjele sredstava za finasniranje projekata/programa NVO na nacionalnom nivou.

Smjernice predstavljaju set preporuka i pojašnjenja načina bodovanja projekata i programa NVO na osnovu kriterijuma utvrđenih
Zakonom o nevladinim organizacijama ("Sl. list CG", br. 39/2011 i 37/2017) i Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Sl. list CG", br. 13/2018), te primjene Pravilnika o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs ("Sl. list CG", br. 14/2018), a treba da omoguće nezavisnim procjenjivačima projekata i programa NVO-a:

- da se do detalja upoznaju sa cjelokupnim postupkom i koracima odabira i bodovanja projekata i programa prijavljenjih na javne konkurse organa državne uprave
- bolje razumiju kriterijume za ocjenjivanja projekata, definisane Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (Službeni list Crne Gore, br. 13/18),
- što jednoobraznije-ujednačenije boduju pojedinih kriterijuma, te koncipiraju obrazloženja opredijeljenih bodova.

Preporuke za nezavisne procjenjivače u Smjernicama, utemeljene su na primjerima dobre prakse procjenjivanja projekata u državama EU i dopuna su nacionalnom pravnom okviru koji je postavljen za procjenu projekata i programa NVO u Crnoj Gori i treba da služe kao okvir za bolje razumijevanje i sprovođenje postupka bodovanja.

Osim nezavisnim procjenjivačima, Smjernice će biti od koristi i članovima komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, radi sprovođenje transparentnog i ujednačenog procesa odabira projekata i programa NVO na javnom konkursu, te za postupanje prilikom izrade javnih konkursa, naročito u postupcima definisanja uputstava za potencijalne učesnike konkursa.

Izrada Smjernica za nezavisne procjenjivače projekata i programa NVO prijavljenih na konkurse organa državne uprave, predviđena je Akcionim plana za implementaciju Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018–2020, kao mjera 3.2. koja je na ovaj način realizovana.

Ministarstvo podsjeća da je 2018. prva godina primjene novog modela finansijke podrške projektima/programima NVO, odnosno finansiranju istih iz javnih izvora, tako da je izrada Smjernica, kao i Priručnika za primjenu pravnog okvira za finansiranje projekata/ programa nevladinih organizacija iz javnih izvora od izuzetnog značaja jer ove publikacije predstavljaju veoma važne alatke za realizaciju zahtjevnog procesa programiranja i raspodjele sredstava usklađenog sa standardima koje koristi EU.

Pored toga sto je zaduženo za koordiniranje procesa utvrđivanja oblasti od javnog interesa i visine sredstava za projekte i programe NVO u njima, Ministarstvo javne uprave, zaduženo je i za edukaciju službenika u ministarstvima uključenim u proces izrade sektorskih analiza, sprovođenje konkursa, raspodjelu sredstava i izvještavanje o njihovoj realizaciji, pa su u vezi sa materijom koju obrađuju Smjernice, u okviru Projekta tehničke pomoći, u Podgorici u junu 2018. godini održane dvije jednodnevne radionice za nezavisne procjenjivače i članove komisija za raspodjelu u ministarstvima, na kojima je predavač bio autor smjernica.

Smjernice, uz koje su kao prilozi postavljeni i obrasci u vezi sa bodovanjem-objavljeni u Priručniku, možete preuzeti
ovdje


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo javne uprave, 23.07.2018.