Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđen veći broj predloga zakona

23.12.2019.


Vlada Crne Gore je na održanoj 149. sjednici, kojom je u prvom dijelu predsjedavao potpredsjednik za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović, a u drugim dijelu predsjednik Duško Marković, utvrdila Predlog zakona o vojno-obavještajnim i bezbjednosnim poslovima. Ovim zakonom se uređuju nadležnosti, ovlašćenja, statusna pitanja i način nadzora i kontrola rada Obavještajno-bezbjednosnog direktorata Ministarstva odbrane.

Utvrđen je Predlog zakona o Fondu rada s Izvještajem sa javne rasprave, kojim se preciznije uređuju ograni upravljanja i njihova djelatnost, te na institucionalni način obezbjeđuje pravo na isplatu potraživanja zaposlenih po osnovu radnog odnosa kod poslodavca nad kojim je pokrenut stečejni postupak, ako potraživanja u potpunosti ili djelimično nijesu izmirena iz stečajne mase u skladu sa Zakonom o stečaju("Sl. list CG", br. 1/2011, 53/2016, 32/2018 - odluka US i 62/2018 - odluka US).

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o korišćenju fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina s Izvještajem sa javne rasprave. Predloženim zakonskim rješenjima se propisuje način korišćenja navedene infrastrukture, njeno zajedničko korišćenje i koordinirana izgradnja, radi smanjenja troškova, kao i obaveze u dijelu prikupljanja i objavljivanja podataka o pristupu, zajedničkom korišćenju i koordiniranoj izgradnji fizičke infrastrukture. Cilj donošenja zakona je smanjenje troškova, kao i olakšavanje i podsticanje izgradnje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina za potencijalne investitore.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama. Kako je u raspravi navedeno, novim odredbama je predviđeno uvođenje novog informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka čime će se omogućiti programsko povezivanje softvera za razmjenu podataka u digitalnom obliku i međusobna povezanost i interoperabilnost sa drugim carinskim i sa budućim aplikacijama i doprinijeti jačanju naplate akcizne dažbine. Korigovana je i visina akcize za etil alkohol, gazirana pića sa dodatkom šećera i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta. Dopunama se predlaže i uvođenje malih nezavisnih pivara, u cilju stvaranja povoljnijeg akciznog tretmana za male proizvođače piva, čime se podstiče djelatnost proizvodnje piva u tzv. "craft pivarama".

Radi usklađivanja sa Zakonom o državnoj upravi("Sl. list CG", br. 78/2018) i kontinuiranog unapređenja regulatorne prakse i standarda supervizije, Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju s Izvještajem sa javne rasprave.

Utvrđen je i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Makedonije o uređivanju međusobnih imovinsko – pravnih odnosa, kojim se ispunjavaju unutrašnje procedure za stupanje na snagu Ugovora potpisanog u Skoplju 21. novembra 2018. godine, a time i regulisanje međusobnih imovinsko pravnih odnosa dviju država.

U cilju usaglašavanja sa Zakonom o zaštiti prirode("Sl. list CG", br. 54/2016 i 18/2019 - dr. zakon) i relevantnim direktivama iz evropskog zakonodavstva, Vlada je utrvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu.

Usvojena je Jesenja analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi - 2019. Istaknuto je da dokument sadrži prikaz ekonomskih kretanja u prvih devet mjeseci tekuće godine, kao i pregled strukturnih politika i reformi ostvarenih sa predlozima za njihovo unapređenje, u skladu sa kretanjima i potencijalnim izazovima iz domaćeg i međunarodnog okruženja.

Vlada je usvojila I Prilog Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za period 1. januar – 1. novembar 2019. godine, koji sadrži pregled aktivnosti u odnosu na političke i ekonomske kriterijume i 33 pregovaračka poglavlja.

Usvojen je i Dvadeset treći kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul – septembar 2019. Ovaj dokument, koji se prosljeđuje članovima Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, u cilju redovnog i sveobuhvatnog informisanja o procesu pregovora i razmjene mišljenja o aktuelnim temama i izazovima pregovaračkog procesa, obuhvata najvažnije događaje iz procesa pristupanja, koji se odnose na politički dijalog s EU, pregovore o pristupanju, informisanje javnosti o procesu pristupanja, aktivnosti Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, usklađivanje zakonodavstva Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i Instrument za pretpristupnu podršku – IPA.

Vlada je usvojila Informaciju o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori za 2019. godinu. Prilikom predstavljanja Informacije istaknuto je da je tokom 2019. godine nastavljeno sa sprovođenjem preostalih projekata iz Instrumenta pretpristupne podrške 2007-2013 (IPA I) i na pripremi i sprovođenju projekata obuhvaćenih perspektivom 2014-2020 (IPA II).

Vlada je usvojila Informaciju o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Republike Srbije i Crne Gore za 2018. godinu i Sporazumu o partnerstvu o sprovođenju prioriteta Tehničke podrške u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020 i prihvatila tekst Finansijskog sporazuma. Kako je u raspravi naglašeno, Crna Gora i Srbija su u periodu od 2007. do 2013. godine imale korist od Programa prekogranične saradnje u okviru Ipe I u ukupnom iznosu od 8,4 miliona eura. Ukupni procijenjeni troškovi za 2018. godinu iznose 1.411.764eura, pri čemu je maksimalni doprinos EU određen na 1.200.000 eura, dok sufinansiranje projekata obezbjeđuju korisnici bespovratnih sredstava, u iznosu od najmanje 15 odsto ukupnih prihvatljivih troškova na nivou projekta. Ukupan budžet Projekta tehničke podrške, koji traje do 30. aprila 2022. godine, iznosi 360.000 eura za obje zemlje, što predstavlja doprinos EU.

Usvojena je Informacija o Planu davanja koncesija za valorizaciju kulturnih dobara za 2020. godinu s Predlogom plana i Izvještajem sa javne rasprave. Planom je predviđeno davanje koncesija za: tvrđavu Besac, tvrđavu Goražda i zadužbinu Ljubatovića, kao oblika podsticaja privatnih investicija u obavljanju djelatnosti od javnog interesa, a radi obezbjeđivanja zaštite i očuvanja kulturnog dobra i optimalne turističke valorizacije izuzetno vrijednih prirodnih resursa i kulturnog nasljeđa. Glavni cilj davanja koncesija je obezbjeđenje adekvatnog tretmana nepokretnih kulturnih dobara, koji podrazumijeva sprovođenje mjera na zaštiti i unapređenju stanja, funkcionisanje i upravljanje na održivoj osnovi, ali i obezbjeđivanje eksternih izvora finansiranja za zaštitu kulturne baštine. Osim toga, na ovaj način se poboljšava turistička privreda i izgrađuje mreža turističkih destinacija, van uobičajenih ruta na primorju.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji i efektima politika u oblasti preduzetništva i bisnisa za period 1. jul – 31. decembar 2019. godine. Tokom 2019. godine po osnovu različitih programa plasirano je ukupno 219.996.685 miliona eura direktne podrške preduzetništvu i biznisu, što je omogućilo da se sačuva ili otvori ukupno 10.074 radnih mjesta, sa stvorenim preduslovima za njihovo dodatno kreiranje. Kada je riječ o strukturi odoborenih sredstava, prisutna je snažna koncentracija kod jedne institucije - Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. koji učestvuje sa 98,71 odsto u ukupno odobrenim sredstvima za 2019. godinu. U odnosu na ostale programe, značajnije učešće u ukupnoj finansijskoj podršci ima i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja sa 1.664.950,82 miliona eura.

Donijet je Godišnji plan rada Investicono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za poslovnu 2020. godinu i Finansijski plan Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za 2020. godinu. Kako je u raspravi navedeno IRF je od osnivanja 2010. godine do kraja novembra 2019. godine plasirao preko 1 milijardu eura. U periodu od 2017. - 2018. je odobreno 385 miliona eura, dok je do kraja novembra 2019. godine plasirano blizu 220 miliona eura. Istaknuto je da je gotovo izvjesno da će se do kraja 2019. godine plasirati preko 230 miliona eura, što znači da će ukupni plasmani za period 2017. – 2019. godine biti preko 600 miliona eura. U skladu sa dosadašnjom praksom, IRF će i u narednom periodu imati proaktivan pristup u cilju kreiranja novih radnih mjesta, ravnomjernog regionalnog razvoja i unapređenja životnog standarda. U tom smislu, IRF je za narednu godinu planirao značajna finansijska sredstva za pružanje podrške preduzetnicima, pri čemu je plan je da se plasira najmanje 200 miliona eura.

Usvojena je i Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta autoputa Bar – Boljare, koja sadrži pregled aktivnosti koje se odnose na stepen gotovosti po fazama radova - otvorena trasa, tuneli i mostovi. U Informaciji je, pored ostalog, navedeno da ukupan procenat izvedenih radova na izgradnji prioritetne dionice autoputa Smokovac - Mateševo u ovom trenutku iznosi oko 85 odsto.

Vlada je usvojila Informaciju o zajedničkoj realizaciji projekta izgradnje bulevara i cjevovoda regionalnog vodovodnog sistema na dionici Jaz – Aerodrom Tivat. Realizacija ovog projekta će poboljšati putnu infrastrukturu između Aerodroma "Tivat" i glavnih turističkih destinacija u zemlji. Planirana vrijednost projekta iznosi 25 miliona eura za koji su finansijska sredstva obezbijeđena od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), dok je izrada Glavnog projekta u završnoj fazi. U diskusiji je navedeno da se kao prioritet nameće hitno iniciranje aktivnosti na izgradnji planiranog drugog cjevovoda od Budve do Tivta u dužini od oko 16 km, kojim će se podići trenutni kapacitet regionalnog vodovodnog sistema. Zaključeno je da udruživanjem dva značajna državna subjekta u zajedničkoj implementaciji razvojnih planova sa EBRD, Uprava za saobraćaj Crne Gore i Javno preduzeće "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" će obezbijediti simultanu realizaciju projekta u cilju postizanja većeg kvaliteta izvedenih radova, skraćenja rokova izgradnje ova dva infrastrukturna projekta od nacionalnog značaja i obezbijediti uštedu koja se procjenjuje na iznos od najmanje 3 miliona eura.

Usvojena je Informacija o zahtjevu Energean Monntenegro Limited, Kipar, za produženje prvog Perioda istraživanja iz Ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore za blokove 4219-26 i 4218-30. Ugovorom o koncesiji je propisano da Faza istraživanja traje sedam godina, sa dva Perioda istraživanja od tri i četiri godine. Imajući u vidu da je koncesionaru potrebno dodatno vrijeme za dopunska istraživanja i da je izvršio sve obaveze iz radnog programa, odobreno je produženje prvog Perioda istraživanja za period od godinu dana.

Vlada je usvojila Informaciju o zaključenju Ugovora o garanciji za kreditni aranžman između JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), za realizaciju Projekta proširenje regionalnog sistema za vodosnadbijevanje. Projekat proširenja regionalnog sistema za vodosnabdijevanje obuhvata tri komponente: izgradnja cjevovoda za priključenje opštine Herceg Novi na regionalni vodovodni sistem; izgradnja II faze regionalnog vodovodnog sistema postavljanjem novog cjevovoda od Budve do Tivta, čime će se povećati kapacitet sistema kojim se voda isporučuje opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novi i izgradnja vodovodne i kanalizacione infrastrukture u naseljima Dobre vode i Veliki pijesak, u opštini Bar. Vrijednost kreditnog aranžmana za realizaciju Projekta je 24 miliona eura, a realizovaće se kroz dvije tranše, koje će iznositi do 12 miliona eura. Zakonom o budžetu za 2019. godinu predviđeno je izdavanje državne garancije za navedeni kreditni aranžman, u iznosu od 12 miliona eura, koliko iznosi Tranša 1 Projekta.

Usvojena je i Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-6105, sa sjednice od 24. oktobra 2019. godine. U skladu sa Planom privatizacije, Vlada je ovim zaključkom zadužila Ministarstvo finansija da sprovede postupak prodaje bivše vojne kasarne "Radoje Dakić" Žabljak. Kao jedan od kvalifikacionih uslova za učešće na tenderu predviđeno je dostavljanje od strane ponuđača Pisma o namjerama potpisanog sa renomiranom kompanijom koja u svom vlasništvu ili suvlasništvu i pod upravljanjem ima najmanje 2 hotela i/ili rizorta, kategorije minimum 4 zvjezdice. Predviđen je i minimum investicionih ulaganja u iznosu od 12 miliona eura za 5 godina. Za kupovinu bivše vojne kasarne iskazala je interesovanje kompanija "Fly Montenegro Travel", radi izgradnje hotela, od strane investitora UTOUR Honk Kong.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 20.12.2019.


Naslov: Redakcija