Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

SKUPŠTINA CG: 22. septembra 2015. godine održane sjednice Administrativnog odbora, Odbora za ljudska prava i slobode - Utvrđena predlog kandidata članove Savjeta Agencije za elektronske medije, razmotren i prihvaćen Predloga zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih tkiva i ćelija u svrhu liječenja


56. śednica Administrativnog odbora

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 25. saziva, na 56. śednici održanoj 22. septembra 2015. godine, jednoglasno je utvrdio Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za članove Savjeta Agencije za elektronske medije ovlašćenih predlagača po Javnom pozivu br.00-63-14/15-49 od 16. jula 2015. godine.

Shodno članu 28 stav 1 Zakona o elektronskim medijima ("Sl. list CG", br. 46/2010, 40/2011 - dr. zakon, 53/2011 i 6/2013), Odbor je odlučio da Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za tri člana Savjeta Agencije za elektronske medije objavi u "Službenom listu Crne Gore", web sajtu Skupštine Crne Gore i dnevnim novinama: "Pobjeda", "Dan", ND "Vijesti" i "Dnevne novine".

Shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013, 32/2014 - odluka US i 42/2015), śednici su prisustvali: Boris Raonić, predśednik Nevladine Fondacije "Građanska alijansa", Radoš Mušović, predstavnik Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Dubravka Popović, saradnica na projektima u Centru za monitoring i istraživanje CeMI. U radu Odbora učestvovao je i Goran Đurović, predśednik Upravnog odbora Koalicije NVO Saradnjom do cilja.

Odbor je takođe, u vezi sa dostavljenim Dopisom Borisa Raonića, predśednika Nevladine fondacije "Građanska alijansa", u kom izražava sumnju da se Zlatko Vujović, kandidat za člana Savjeta Agencije za elektronske medije, nalazi u konfliktu interesa, odlučio da od Komisije za spriječavanje sukoba interesa Crne Gore, zatraži mišljenje.

 U Dopisu se navodi da je imenovani član organa upravljanja odnosno član Upravnog i Nadzornog odbora "Centra za odnose sa javnošću nevladinih organizacija - PR Centra", koji se bavi proizvodnjom i distribucijom audio vizuelnog materijala na teritoriji Crne Gore, kao i direktor Centra za monitoring- CeMI koji je osnivač PR Centra ovog pravnog lica, čime se krši član 17 Zakona o elektronskim medijima ("Sl. list CG", br. 46/2010, 40/2011 - dr. zakon, 53/2011 i 6/2013).

Članove Savjeta su predložili Univerziteti, nevladine organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda i udruženja komercijalnih emitera.

Univerziteti su predložili Branka Boškovića i Sašu Kneževića, navladine organizacije Edina Koljenovića i Zlatka Vujovića, a komercijalni emiteri Ranka Vujovića i Amira Arabelovića.

Odbor se takođe, u okviru tačke dnevnog reda: " Tekuća pitanja",upoznao sa Zahtjevom ranije zmjenice Žaštitnika ljudskih prava i sloboda, Nevenke Stanković za donošenje rješenja o prava na naknadu po prestanku funkcije (isteka mandata), zaključno sa 30. julom 2015. godine, i odlučio da donese odgovarajuće rješenje.

Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za tri člana Savjeta Agencije za elektronske medije možete pogledati ovdje.

57. śednice Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode na 57. śednici, održanoj 22. septembra 2015. godine, razmotrio je Predlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih tkiva i ćelija u svrhu liječenja, koje je podnijela Vlada Crne Gore.

Uvodne napomene o Predlogu zakona dao je ministar zdravlja dr Budimir Šegrt koji je, između ostalog, saopštio da je donošenje ovog zakona nametnula potreba daljeg i potpunijeg usaglašavanja sa propisima Evropske unije koji uređuju ovu oblast, naglašavajući da se pristupilo donošenju posebnog zakona koji uređuje oblast tkiva i ćelija, jer trenutno važeći Zakon o uzimanju i presađivanju djelova ljudskog tijela u svrhu liječenja ("Sl. list CG", br. 76/2009) ne pravi razliku između organa i tkiva, odnosno ćelija.

Predlogom zakona se potpunije uređuju standardi kvaliteta i bezbjednosti tkiva i ćelija koji su namijenjeni za korišćenje kod ljudi u postupcima dobijanja, davanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, skladištenja, distribucije, presađivanja, uvoza, izvoza i razmjene tkiva i ćelija, kao i za industrijsku izradu proizvoda dobijenih od tkiva i ćelija, u cilju obezbjeđivanja zaštite zdravlja ljudi.

U skladu sa opredjeljenjem zaštite prava ljudi i dostojanstva ljudskog bića u postupcima primjene biomedicinskih tehnologija u liječenju, Predlog zakona se temelji na načelima:

  • pristanka davaoca i primaoca,
  • davanja u cilju liječenja,
  • nekomercijalnog davanja i
  • anonimnosti davaoca i primaoca.

U cilju bezbjednosti pacijenata, utvrđena je svaka faza ovog postupka: obaveza Ministarstva, drugih zdravstvenih ustanova i obrazovnog sistema da vrše popularizaciju i promociju davanja tkiva i ćelija, definisanje uslova pod kojima zdravstvene ustanove mogu da obavljaju ove poslove, određivanje kvalifikacije zdravstvenih radnika koji sprovode ove postupke, određivanje načina formiranja liste čekanja, obaveza zdravstvenih ustanova u uspostavljanju i održavanju sistema kvaliteta, obaveza uspostavljanja sistema sljedljivosti, sistema praćenja i prijave neželjenih dejstava, definisanje postupka uzimanja od živog i umrlog davaoca, postupka presađivanja, uvoza, izvoza i razmjene tkiva i ćelija, obaveze vođenja adekvatne dokumentacije i evidencije o postupcima, obaveze Izvještaja prema Evropskoj uniji i definisanje kaznenih odredbi.

Donošenje ovog zakona će predstavljati dopunu nacionalnog zakonodavnog miljea koji predstavlja set zakona iz oblasti biomedicinskih tehnologija u cilju zaštite prava čovjeka i dostojanstva ljudskog bića u postopcima kada je njihova primjena jedini mogući izbor.

Pitanja poslanika su se odnosila na to da li će ovaj Predlog zakona biti primjenjivan i u slučaju transplatacije organa, da li se Predlog zakona odnosi i na polne ćelije i na koji način će biti određene zdravstvene ustanove u kojima će se vršiti uzimanje i presađivanje ljudskih tkiva i ćelija.

U odgovoru na postavljena pitanja, predstavnica predlagača Generalna direktorica Direktorata za upravljanje zdravstvom Gorica Savović je odgovorila da je pripremljen Nacrt zakona u uzimanju i presađivanju organa u svrhu liječenja, koji će posebno urediti ovu oblast, što je u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije. Takođe, pojasnila je da se Predlog zakona odnosi i na polne ćelije, što je propisano članom 1 Predloga zakona. Programom transplatacije će biti uređeno koje ustanove mogu da vrše procese uzimanja i presađivanja tkiva i ćelija, a u skladu sa tim Programom vršiće se njihovo opremanje prema standardima kvaliteta i bezbjednosti, kao i edukacija stručnog kadra.

Odbor za ljudska prava i slobode je većinom glasova podržao Predlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih tkiva i ćelija i predložio Skupštini da ga usvoji sa tri Amandmana koja je Odbor podnio, a sa kojima se predstavnik predlagača saglasio.

U okviru druge tačke dnevnog reda, Odbor je, shodno pozivu Ministarstva za ljudska i manjinska prava za određivanje predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode za učešće u Radnoj grupi za izradu analize usklađenosti pravnih propisa u unutrašnjem pravnom sistemu sa standardima sadržanim u Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom ("Sl. list CG", br. 35/2015 i 44/2015 - ispr.), jednoglasno odlučio da predstavnik Odbora bude poslanik Husnija Šabović.

Izvor: Vebsajt Skupštine Crne Gore, 22.09.2015.