Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

UREDBA O KRITERIJUMIMA I BLIŽEM NAČINU SPROVOĐENJA PROVJERE ZNANJA, SPOSOBNOSTI, KOMPETENCIJA I VJEŠTINA ZA RAD U DRŽAVNIM ORGANIMA: Uvodi se elektronsko testiranje kandidata, stručne komisije za selekciju u kojima će biti nezavisni eksperti, strukturirani intervjui za visoko-rukovodni kadar

23.07.2018.


Profesionalna državna administracija, sa službenicima i visokorukovodećim kadrom, čije kompetencije i znanja garantuju efikasno vršenje poslova, cilj je Uredbe o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima.

Vlada je na predlog Ministarstva javne uprave (MJU) na sjednici 6. jula donijela ovu Uredbu.

Novine Uredbe su da se uvodi elektronsko testiranje kandidata, stručne komisije za selekciju u kojima će biti nezavisni eksperti, strukturirani intervjui za visoko-rukovodni kadar.

Cilj postupka provjere predložen Uredbom je da se na listi za izbor nađu najbolji kandidati, a na osnovu provjere pisanim testiranjem i usmenim intervjuom, ocjenjivanjem znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, na osnovu propisanih kriterijuma.

Uredbom se uređuje bliži način provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, zavisno od kategorije radnog mjesta, kriterijumi i način ocjenjivanja kandidata, kao i način utvrđivanja liste stručnih lica i istaknutih stručnjaka.

Propisan je način na koji se biraju stručna lica i istaknuti stručnjaci, koji su članovi Komisije za provjeru sposobnosti.

Uprava za kadrove, kako je predviđeno, najmanje jednom godišnje objavljuje javni poziv za izbor stručnih lica i istaknutih stručnjaka u dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji cijele Crne Gore i svojoj internet stranici.

Listu stručnih lica i istaknutih stručnjaka utvrđuje komisija koju obrazuje starješina Uprave za kadrove, a čine je predsjednik i četiri člana.

Kada je riječ o pravilima kojih se kandidati moraju pridržavati tokom postupka provjere sposobnosti, propisano je, između ostalog, da izradi pisanog testa prisustvuje najmanje jedan član komisije.

Kandidati se ocjenjuju na osnovu rezultata provjere koja, kako je prredviđeno Uredbom, obuhvata pisani test i usmeni intervju.

Novina je da se pisani test kandidati izrađuje pod šifrom, elektronskim putem i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

Kako se navodi, praktičnom dijelu pisanog testa mogu da pristupe samo kandidati koji su ostvarili više od 70 odsto bodova na teorijskom dijelu, čiji eliminatorni karakter utiče na pojednostavljenje i efikasnost postupka selekcije i u krajnjem na odabir najboljih kandidata.

"Sadržaj praktičnog dijela pisanog testa odnosi se na provjeru znanja iz opisa poslova radnog mjesta za koje se vrši popuna radnog mjesta i sastoji se od dva konkretna zadatka povezanih sa obavljanjem poslova konkretnog radnog mjesta", kaže se u dokumentu.

Kako se i priprema praktičnog dijela pisanog testa vrši elektronskim putem, komisija za provjeru pregleda dostavljene zadatke i nakon što konstatuje da su isti pravilno sačinjeni, sačinjava se lista zadataka za praktični dio pisanog testa.

Članovi komisije, kako se navodi u Uredbi, dodjeljuju bodove kandidatima, a kao konačna ocjena uzima se prosjek bodova.

Usmenom intervjuu podliježu kandidati koji su ostvarili više od polovine bodova na praktičnom dijelu pisanog testa.

Propisana je i novina da se starješine organa uprave i visoko rukovodni kadar provjerava testiranjem u pisanoj formi i strukturiranim intervjuom.

Kako se objašnjava u dokumentu, testiranje u pisanoj formi podrazumijeva izradu pisanog rada, a strukturirani intervju izlaganje rada koji je prethodno urađen u sklopu pismenog testiranja, u okviru kojeg se provjeravaju i ocjenjuju kompetencije: liderstvo, usmjerenost na rezultate, saradnja, komunikacija i inovativnost.

Iz Ministarstva javne uprave su ukazali da je novim Zakonom o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list CG", br. 2/2018) poseban naglasak stavljen na veću profesionalizaciju i odgovornost starješina i najviših rukovodećih kadrova.

Kako su naveli, Uredbom su ojačane procedure selekcije za visoko-rukodni kadar i starješine, na način da propisuju da se provjera kompetencija, znanja i sposobnosti vrši putem testiranja u pisanoj formi i strukturiranim intervjuom, koja provjera je stručne prirode.

"Ovakvo rješenje predstavlja unapređenje provjere za ova lica, koja se do sada vršila samo na osnovu intervjua, a samim tim i unapređenje profesionalizacije", rekli su iz Ministarstva.

Uvođenjem izrade pisanog testa elektronskim putem, smatraju u MJU, utiče se na unapređenje transparentnosti samog postupka provjere sposobnosti.

"Rješenja predložena u ovoj uredbi treba da garantuju da se na ključnim pozicijama u državnim organima nalaze službenici čije kompetencije i znanja garantuju efikasno vršenje poslova u ostvarivanju prava građana, što je osnovni uslov profesionalne državne administracije", zaključili su iz Ministarstva.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 22.07.2018.


Naslov: Redakcija