Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Amandman na Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu, donijeta Uredba o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strategijskih dokumenata

23.07.2018.


Vlada Crne Gore je na održanoj 86. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, usvojila Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore zaključno sa II kvartalom 2018. godine. Izvještaj je pokazao da je u datom periodu realizovano 86,9 odsto obaveza planiranih Programom, što je ocijenjeno izuzetno uspješnim, pogotovo imajući u vidu da se preostale obaveze nalaze u finalnoj fazi, a u najvećem broju slučajeva se radi o materijalima koji su već dostavljeni na mišljenje Evropskoj komisiji. Programom rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu, u I i II kvartalu, planirano je ukupno 144 tema, od čega 48 tema iz nadležnosti Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, od kojih je realizovano je 45 tema, dok je od 96 tema iz nadležnosti Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem realizovano 80 tema.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Srednjoročnog programa rada Vlade Crne Gore 2018 - 2020, za period februar – jul 2018. godine. Ovim Programom, koji se temelji na dosadašnjim dostignućima Vlade i ciljevima zadatim Ekspozeom premijera, su na koordiniran način i uz učešće svih resora utvrđeni prioriteti za naredni trogodišnji period, uvođenjem i mjerljivih indikatora uspjeha, u cilju postizanja kvalitetnijeg i odgovornijeg rada i postizanja vidljivih rezultata u sprovođenju strategijskih ciljeva utvrđenih na nacionalnom nivou. S obzirom na to da je protekao kratak period od usvajanja SPRV do danas, kao i da su indikatori uspjeha definisani na godišnjem nivou, cilj Izvještaja je da se napravi kratak presjek postignutog za svaki prioritet u okviru svakog cilja, kao i prateći pokazatelji uspjeha, kako bi se dobio odgovarajući signal da li su svi ciljevi jasno postavljeni i da li su resori na adekvatan način reagovali kada je u pitanju njihova realizacija.

U okviru redovnog sagledavanja rezultata na planu evropske integracije, Vlada je usvojila Drugi kvartalni Izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2018-2020. U Izvještaju je prikazan presjek stanja u realizaciji obaveza po poglavljima i po resorima, za prva dva kvartala 2018. godine. U ovom periodu, od ukupno 180 obaveza, ispunjeno je 147, odnosno 82 odsto. Od 147 zakona i podzakonskih akata realizovano je 121 ili 82 odsto. Takođe, od 33 strategijska dokumenta, ispunjeno je 26 - 79 odsto. U diskusiji je istaknuto da je i ovoj oblasti ostvaren visok stepen i dobra dinamika ispunjavanja planiranih aktivnosti, što je još jedna potvrda kontinuiranog jačanja administrativnih i institucionalnih kapaciteta Crne Gore.

Vlada je donijela Uredbu o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strategijskih dokumenata. Svrha Uredbe je da obezbijedi podizanje kvaliteta strategijskih dokumenata utvrđivanjem jasnih pravila u oblasti strategijskog planiranja Vlade, koja se odnose na postupak njihove pripreme, uz obavezu poštovanja kriterijuma za kvalitet strukture i sadržine, kao i praćenja njihovog sprovođenja. Uredba obavezuje da se strategijska dokumenta Vlade zasnivaju na principima usklađenosti, finansijske održivosti, odgovornosti, saradnje nadležnih organa, transparentnosti, kontinuiteta, ekonomičnosti i racionalnog planiranja. Poštovanje ovih principa obezbijediće jednoobrazan pristup organa državne uprave u pripremi strategijskih dokumenata koje donosi Vlada i koji u potpunosti odslikavaju njene utvrđene prioritete i opšte pravce razvoja Crne Gore.

U cilju implementacije novih zakonskih rješenja kojima se uređuje institucija Predsjednika Crne Gore, Vlada je utvrdila Amandman na Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu.

Usvojen je Izvještaj sa zajedničke sjednice vlada Crne Gore i Republike Albanije, Skadar, 3. jul 2018. godine. Prilikom predstavljanja Izvještaja iskazano je zadovoljstvo sadržajem i rezultatima zajedničke sjednice dviju vlada i naglašen značaj takvog pristupa za intenziviranje regionalne saradnje. Tim povodom Vlada je donijela zaključke kojima se zadužuju nadležni resori da, u okviru svojih djelokruga, prate implementaciju potpisanih sporazuma i preduzmu aktivnosti na realizaciji zadataka koji su definisani tokom sjednice.

Vlada je usvojila Informaciju o pristupanju Ministarstva odbrane Memorandumu o razumijevanju o funkcionalnom odnosu u Centru izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu i Drugom amandmanu na Memorandum o razumijevanju u vezi sa osnivanjem, upravljanjem i radom NATO Centra izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu. Istovremeno, Vlada je ovlastila ministra odbrane Predraga Boškovića da potpiše note o pristupanju. U raspravi je istaknuto da će Ministarstvo odbrane pridruživanjem NATO Centru izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu imati priliku da konkretno doprinese ispunjenju zadataka iz NATO agende, posebno u oblasti borbe protiv hibridnih prijetnji, ali i da unaprijedi kapacitete odgovora na sajber izazove. Četiri glavna polja djelovanja ovog obrazovno-istraživačkog Centra su: tehnologije, strategije, operacije i pravo, a njegove aktivnosti se realizuju kroz multidisciplinarna primijenjena istraživanja, ekspertska savjetovanja, obuke i vježbe. Zadatak Centra je da ojača kapacitete za sajber odbranu, kako Alijanse, tako i NATO članica, a u cilju unapređenja interoperabilnosti Alijanse na ovom planu.

Usvojena je Informacija o Predlogu dopune Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske unije o Godišnjem akcijskom programu za Crnu Goru za 2014. godinu (cilj 1 – dio 1 i cilj 2 – dio 1) i prihvaćena Dopuna sporazuma. Dopuna se odnosi na projekat Rehabilitacija dionice željezničke pruge Kos-Trebešica, koji se finansira u okviru ovog programa, a čiji je budžet prvobitno bio procijenjen na 4,6 miliona eura. Cilj ovog projekta je poboljšanje stanja željezničke mreže kroz rehabilitaciju dionice u dužini od 6,7 kilometara. S obzirom na to da je procjena troškova sprovedena na osnovu dokumentacije iz 2009. godine, kao i nepredviđene radove na sanaciji klizišta na dijelu dionice, došlo je do uvećanja planiranog budžeta. Novi budžet je veći u odnosu na prvobitno planirani za 1.046.068,28 eura i iznosi 5.646.068,28 eura, a dopunom Finansijskog sporazuma predviđeno je da se nedostajuća sredstva obezbijede uvećanjem nacionalnog kofinansiranja iz Kapitalnog budžeta, u skladu s dinamikom sprovođenja radova.

Vlada je razmotrila i utvrdila Nacrt Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka "Skadarsko jezero" s Programom održavanja Javne rasprave. Osnovni cilj izrade Plana je da se revizijom aktuelnog planskog dokumenta za NP "Skadarsko jezero", u smislu njegovog usklađivanja sa aktuelnim propisima i standardima i opredjeljenjima Prostornog plana CG, stvore formalne i planske pretpostavke za osmišljen razvoj, organizaciju i uređenje prostora Skadarskog jezera, u skladu sa osnovnim razvojnim opredjeljenjima i principima održivog razvoja. Plan treba da definiše osnovni koncept namjene prostora, ranga centara i infrastrukturne opremljenosti koji će omogućiti zaštitu i valorizaciju prirodnih potencijala u funkciji održivog razvoja. U tom smislu, poseban značaj ima plansko povezivanje predmetnog prostora sa centrima neposrednog okruženja. Pored ostalog, Plan sadrži detaljne razrade za pojedine zone i lokalitete, čime se obezbjeđuju preduslovi za realizaciju investicionih projekata i uređenje prostora na lokacijama koje zahtijevaju trajne promjene u prostoru. Javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana posebne namjene NP "Skadarsko jezero" trajaće 20 dana.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu, kojim će rukovoditi Suzana Pribilović, ministarka javne uprave.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 19.07.2018.


Naslov: Redakcija