Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA - Tekst propisa

23.03.2017.


PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA

Član 1

U Zakonu o eksplozivnim materijama ("Službeni list CG", br. 49/08 i 31/14) član 4 briše se.

Član 2

U članu 13 riječi: "ili fizičkog" brišu se.

Član 3

U članu 14 riječi: "ili fizičko" brišu se.

Član 4

U članu 15 stav 2 mjenja se i glasi:

"Priznavanje isprava i znakova usaglašenosti eksplozivnih materija koji su izdati u drugoj državi vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti."

Član 5

U članu 16 stav 4 riječi: "i fizička" brišu se.

Član 6

U članu 19 stav 1 alineja 6 poslije riječi "materijama" stavlja se tačka, a riječi: "ili je osposobljeno za izvođenje poslova pripreme miniranja, u skladu sa ovim zakonom" brišu se.

Stav 3 mijenja se i glasi:

"Obrazovanje i osposobljavanje lica za rukovanje eksplozivnim materijama iz stava 1 alineja 6 ovog člana sprovodi organizator obrazovanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast obrazovanja."

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

"Obrazovanje i osposobljavanje lica iz stava 3 ovog člana sprovodi se po programu obrazovanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje obrazovanje odraslih."

Član 7

Član 20 briše se.

Član 8

U članu 23 stav 2 riječi: "sedmi nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan (VII-1)" zamjenjuju se riječima: "VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja".

Član 9

U članu 24 stav 1 alineja 1 briše se.

Dosadašnje al. 2 do 8 postaju al. 1 do 7.

Član 10

U članu 26 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Rješenje o prestanku važenja dozvole za proizvodnju eksplozivnih materija donosi Ministarstvo i protiv tog rješenja može se pokrenuti upravni spor."

U stavu 2 riječ "konačnosti" zamjenjuje se riječju "prijema". Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 11

U članu 30b stav 2 riječi: "sedmi nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan (VII-1)" zamjenjuju se riječima: "VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja".

U stavu 3 riječi: "treći nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (III)" zamjenjuju se riječima: "III nivo kvalifikacije obrazovanja".

Član 12

U članu 30h poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Rješenje o prestanku važenja dozvole za proizvodnju eksplozivnih materija na mjestu upotrebe donosi Ministarstvo i protiv tog rješenja može se pokrenuti upravni spor."

U stavu 2 riječ "konačnosti" zamjenjuje se riječju "prijema". Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 13

U članu 33 stav 2 riječi: "sedmi nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan (VII-1)" zamjenjuju se riječima: "VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja".

Član 14

U članu 34 stav 1 alineja 1 briše se. Dosadašnje al. 2, 3 i 4 postaju al. 1, 2 i 3.

Član 15

U članu 36 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Rješenje o prestanku važenja dozvole za promet eksplozivnih materija donosi Ministarstvo i protiv tog rješenja može se pokrenuti upravni spor."

U stavu 2 riječ "konačnosti" zamjenjuje se riječju "prijema". Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 16

U članu 38 stav 5 riječi: "sredstva razreda I" zamjenjuju se riječima: "sredstva razreda I, II i P1".

Član 17

U članu 42 stav 3 briše se.

Član 18

Član 43 mijenja se i glasi:

"Eksplozivne materije mogu se upotrijebiti na mjestu koje je određeno u dozvoli za nabavku tih materija."

Član 19

U članu 47 stav 2 riječi: "peti nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (V)" zamjenjuju se riječima: "V nivo kvalifikacije obrazovanja".

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"Zaposleno lice iz stava 1 alineja 3 ovog člana mora da ima najmanje IV nivo kvalifikacije obrazovanja."

Član 20

Poslije člana 47 dodaje se novi član koji glasi:

"Obrazovanje i osposobljavanje lica za izvođenje javnog vatrometa Član 47a

Obrazovanje i osposobljavanje lica za izvođenje javnog vatrometa iz člana 47 stav 1 alineja 3 ovog zakona sprovodi organizator obrazovanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast obrazovanja.

Obrazovanje i osposobljavanje lica iz stava 1 ovog člana sprovodi se po programu obrazovanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje obrazovanje odraslih."

Član 21

U članu 48 stav 1 alineja 1 briše se. Dosadašnje al. 2, 3 i 4 postaju al. 1, 2 i 3.

Član 22

U članu 49 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Rješenje o prestanku važenja dozvole za vršenje djelatnosti javnih vatrometa donosi Ministarstvo i protiv tog rješenja može se pokrenuti upravni spor."

U stavu 2 riječ "konačnosti" zamjenjuje se riječju "prijema". Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 23

U članu 54 stav 2 riječi: "peti nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (V)" zamjenjuju se riječima: "V nivo kvalifikacije obrazovanja".

Član 24

U članu 55 stav 1 alineja 1 briše se. Dosadašnje al. 2, 3 i 4 postaju al. 1, 2 i 3.

Član 25

U članu 56 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Rješenje o prestanku važenja dozvole za vršenje djelatnosti miniranja donosi Ministarstvo i protiv tog rješenja može se pokrenuti upravni spor."

U stavu 2 riječ "konačnosti" zamjenjuje se riječju "prijema". Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 26

U članu 57 stav 2 riječi: "sedmi nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan (VII-1)" zamjenjuju se riječima: "VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja".

Član 27

U članu 58 stav 1 riječi: "alineja 3" zamjenjuju se riječima: "alineja 2".

U stavu 3 alineja 1 mijenja se i glasi:

"- najmanje III nivo kvalifikacije obrazovanja, odgovarajuće struke;".

U alineji 2 poslije riječi "miniranja" dodaju se zarez i riječi: "u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast rudarstva".

U alineji 3 riječi: "četvrti nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (IV)" zamjenjuju se riječima: "III nivo kvalifikacije obrazovanja", a riječi: "peti nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (V)" riječima: "V nivo kvalifikacije obrazovanja".

Član 28

U članu 59 stav 1 riječi: "zaposleno lice iz člana 54 stav 1 alineja 3" zamjenjuju se riječima: "lice iz člana 54 stav 1 al. 1 ili 2".

U stavu 3 alineja 1 mijenja se i glasi:

"- najmanje V nivo kvalifikacije obrazovanja, odgovarajuće struke;".

U alineji 2 poslije riječi "miniranja" dodaju se zarez i riječi: "u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast rudarstva".

Alineja 3 mijenja se i glasi:

"- pet godina radnog iskustva na poslovima specijalnog miniranja ako ima V nivo kvalifikacije obrazovanja ili četiri godine radnog iskustva na tim poslovima ako ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja."

Član 29

U članu 60 stav 1 riječi: "alineja 3" zamjenjuju se riječima: "alineja 2".

Član 30

U članu 61 stav 1 riječi: "alineja 3" zamjenjuju se riječima: "alineja 2".

U stavu 3 alineja 1 mijenja se i glasi:

"- najmanje IV nivo kvalifikacije obrazovanja, odgovarajuće struke;".

U alineji 2 poslije riječi "miniranja" dodaju se zarez i riječi: "u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast rudarstva".

U alineji 3 riječi: "četvrti nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (IV)" zamjenjuju se riječima: "IV nivo kvalifikacije obrazovanja", a riječi: "peti nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (V)" riječima: "V nivo kvalifikacije obrazovanja".

Član 31

Član 62 briše se.

Član 32

Član 63 mijenja se i glasi:

"Poslove pripreme miniranja i pomoćne poslove na pripremi miniranja može da izvodi fizičko lice koje:

-           ispunjava uslove iz člana 19 stav 1 ovog zakona; i

-           ima najmanje III nivo kvalifikacije obrazovanja."

Član 33

U članu 67 stav 2 mijenja se i glasi:

"U kontejner se može smjestiti onoliko eksplozivnih materija koliko je predviđeno tehničkim propisom, odnosno ispravom usaglašenosti koju je proizvođaču izdalo pravno lice za ocjenjivanje usaglašenosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti."

Član 34

Član 74 mijenja se i glasi:

"Proizvodni i skladišni objekati mogu se koristiti nakon dobijanja upotrebne dozvole, u skladu sa zakonom kojim se uređuje uređenje prostora i izgradnja objekata."

Član 35

U članu 76 stav 1 alineja 1 riječi: "i fizičkim" brišu se.

Član 36

U članu 80 stav 1 tačka 26 mijenja se i glasi:

"26) proizvodne i skladišne objekte koristi bez pribavljene upotrebne dozvole (član 74)."

Član 37

U članu 81 stav 1 mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 1.500 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1)         u roku od osam dana od dana prijema rješenja o prestanku važenja dozvole za proizvodnju eksplozivnih materija ne dostavi Ministarstvu evidencije koje je vodilo u skladu sa ovim zakonom (član 26 stav 3);

2)         u roku od osam dana ne obavijesti Ministarstvo o početku, promjeni ili prestanku obavljanja djelatnosti (član 30);

3)         u roku od osam dana od dana prijema rješenja o prestanku važenja dozvole za proizvodnju eksplozivnih materija na mjestu upotrebe ne dostavi Ministarstvu evidencije koje je vodilo u skladu sa ovim zakonom (član 30h stav 3);

4)         u roku od osam dana od dana prijema rješenja o prestanku dozvole za promet eksplozivnih materija ne dostavi Ministarstvu evidencije koje je vodilo u skladu sa ovim zakonom (član 36 stav 3);

5)         nabavlja eksplozivne materije potrebne za vršenje poslova miniranja i pirotehnička sredstva za izvođenje javnog vatrometa u količinama koje ne može skladištiti (član 40);

6)         proda eksplozivne materije, a ne zadrži jedan primjerak dozvole za nabavku eksplozivnih materija a drugi ne uruči licu koje vrši nabavku ili u toj dozvoli ne naznači vrstu i količinu prodate eksplozivne materije (član 41 stav 2);

7)         neupotrijebljene eksplozivne materije ne smjesti u kontejner za skladištenje (član 42 stav 1);

8)         neutrošene količine eksplozivnih materija za jednokratnu upotrebu ne uništi na gradilištu (član 42 stav 2);

9)         upotrijebi eksplozivne materije na mjestima na kojima je nadležni organ odredio zabranu obavljanja radova čije izvođenje zahtijeva upotrebu tih materija (član 44 stav 2);

10)       u roku od osam dana od dana prijema rješenja o prestanku važenja dozvole za djelatnost izvođenja javnog vatrometa ne dostavi Ministarstvu propisane evidencije (član 49 stav 3);

11)       izvodi javni vatromet bez dozvole ili ako izvodi javni vatromet na mjestu, u vrijeme, vrstom i razredom pirotehničkog sredstva suprotno dozvoli za izvođenje javnog vatrometa (član 51 stav 2);

12)       u roku od osam dana od dana prijema rješenja o prestanku važenja dozvole za vršenje djelatnosti miniranja ne dostavi Ministarstvu propisane evidencije (član 56 stav 3);

13)       ne izradi plan miniranja ili ne izvede miniranje prema planu miniranja (član 57 stav 1);

14)       vrši poslove miniranja u naseljenom mjestu ili u blizini naseljenog mjesta, a najkasnije 24 sata prije vršenja miniranja ne obavijesti Ministarstvo, organ uprave nadležan za poslove policije i javnost, putem sredstava javnog informisanja i tri dana prije vršenja miniranja u blizini puteva, željeznica, vodovoda, električnih ili telefonskih vodova i sličnih objekata u pisanoj formi ne obavijesti privredna društva i druga pravna lica koja upravljaju putevima, željeznicom, vodovodom, električnim ili telefonskim vodovima ili sličnim objektima (član 57 stav 3);

15)       poslove nadzemnog miniranja, specijalnog miniranja, podzemnog miniranja ili miniranja pri razminiranju izvode lica koja nemaju odobrenja za vršenje poslova miniranja ili za vršenje pojedinih vrsta miniranja (čl. 58, 59, 60 i 61);

16)       poslove pripreme miniranja i pomoćne poslove na pripremi miniranja izvodi fizičko lice koje ne ispunjava uslove iz člana 63 ovog zakona;

17)       u proizvodnim i skladišnim objektima, priručnim skladištima i kontejnerima u kojima se čuva više vrsta eksplozivnih materija ne smjesti te materije u odvojene prostore ili u posebne za to izgrađene pregrade ili sredstva za paljenje drži zajedno sa eksplozivnim materijama (član 68);

18)       ne vodi i ne čuva propisane evidencije o vrsti i količini proizvedenih, prodatih, upotrijebljenih, uništenih, vraćenih, nestalih ili otuđenih eksplozivnih materija (član 76 st. 2 i 5);

19)       ne vodi i ne čuva propisane evidencije o vrsti i količini proizvedenih, upotrijebljenih i uništenih eksplozivnih materija koje su proizvedene na mjestu upotrebe (član 76 st. 3 i 5);

20)       ne vodi i ne čuva propisane evidencije o količini i vrsti nabavljene, prodate, upotrijebljene, uništene, vraćene, nestale ili otuđene eksplozivne materije (član 76 st. 4 i 5)".

Član 38

U članu 82 stav 1 tačka 5 mijenja se i glasi:

"5) izvodi poslove pripreme miniranja i pomoćne poslove na pripremi miniranja, a ne ispunjava uslove iz člana 63 ovog zakona."

Član 39

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".


IZVOR: Vebsajt Vlade, 16.03.2017.