Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI - Tekst propisa

23.03.2017.


PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI

Član 1

U Zakonu o eksproprijaciji ("Službeni list RCG", br. 55/00, 12/02 i 28/06 i "Službeni list CG", broj 21/08), poslije člana 4 dodaje se novi član koji glasi:

"Svrha eksproprijacije

Član 4a

"Nepokretnosti iz člana 2 ovog zakona mogu se eksproprisati radi izgradnje objekata ili izvođenja radova od javnog interesa, objekata komunalne infrastrukture, objekata za potrebe državnih organa, organa Glavnog grada, Prijestonice i opštine (u daljem tekstu: opštine), zdravstvenih, prosvjetnih, kulturnih i sportskih objekata, industrijskih, energetskih, vodoprivrednih objekata, saobraćajnih objekata sa pripadajućom infrastrukturom, objekata mreža infrastrukture elektronskih komunikacija, kao i istraživanja i eksploatacija rudnog i drugog prirodnog bogatstva."

Član 2

U članu 7 stav 1 mijenja se i glasi:

"Eksproprijacija se može vršiti za potrebe države, opštine, državnih fondova i javnih preduzeća, odnosno privrednih društava u većinskom vlasništvu države koja, u skladu sa zakonom, obavljaju djelatnosti od javnog interesa".

Član 3

U članu 10 i u nazivu člana i članu 37 riječ "gradskom" u različitom padežu, briše se.

Član 4

U članu 14 stav 3 riječi: "organa uprave nadležnog za upis prava na nepokretnostima (u daljem tekstu: nadležni organ uprave)" zamjenjuju se riječima: "nadležnog organa uprave".

U stavu 6 poslije riječi: "upravni spor" stavlja se tačka, a preostali dio teksta briše se.

Član 5

U članu 16 stav 2, članu 17 stav 1 i članu 60 stav 2 riječi: "organ uprave nadležan za upis prava na nepokretnostima (u daljem tekstu: nadležni organ uprave)" zamjenjuju se riječima : "nadležni organ uprave".

Član 6

U članu 19 stav 2 mijenja se i glasi:

"Predlog za eksproprijaciju podnosi se nadležnom organu uprave - područnoj jedinici u opštini na čijoj se teritoriji nalazi nepokretnost predložena za eksproprijaciju."

Član 7

U članu 24 stav 2 i članu 33 stav 1 riječ "konačnog" zamjenjuje se riječju "izvršnog".

Član 8

U članu 29 stav 1 riječi: "organ uprave nadležan za upis prava na nepokretnostima (u daljem tekstu: nadležni organ uprave)" zamjenjuju se riječima : "nadležni organ uprave", a riječ "konačnosti" zamjenjuje se riječju "izvršnosti".

Član 9

U članu 53 stav 2 riječi: "od 15 dana" zamjenjuju se riječima: "od sedam dana".

Član 10

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".


IZVOR: Vebsajt Vlade, 16.03.2017.