Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA - Tekst propisa


NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA

Član 1

U Zakonu o eksplozivnim materijama ("Službeni list CG", br. 49/08 i 31/14) u nazivu i članu 4 stav 1 riječ "opšteg" u različitom padežu briše se, a poslije riječi "postupak" umjesto zareza stavlja se tačka, a riječi: "ako ovim zakonom nije drukčije određeno." brišu se.

Član 2

U članu 14 poslije riječi "pravno" riječi: "ili fizičko" brišu se.

Član 3

U članu 15 stav 2 mjenja se i glasi:

"Način priznavanja isprava i znakova usaglašenosti koji su izdati u drugoj državi uređuje se posebnim zakonom."

Član 4

U članu 16 stav 4 poslije riječi "pravna" riječi: "i fizička" brišu se.

Član 5

U članu 19 stav 3 mijenja se i glasi:

"Obrazovanje i osposobljavanje lica za rukovanje eksplozivnim materijama iz stava 1 alineja 6 ovog člana sprovodi organizator obrazovanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast obrazovanja.

Obrazovanje i osposobljavanje lica iz stava 3 ovog člana sprovodi se po programu obrazovanja u skladu sa propisima kojima se uređuje obrazovanje odraslih."

Član 6

Naziv iznad člana 20 i član 20 brišu se.

Član 7

U članu 24 stav 1 alineja 1 briše se.

Dosadašnje al. 2 do 8 postaju al. 1 do 7.

Član 8

U članu 34 stav 1 alineja 1 briše se.

Dosadašnje al. 2, 3 i 4 postaju al. 1, 2 i 3.

Član 9

U članu 38 stav 5 poslije riječi: "sredstava I " dodaje se zarez i riječi: "II i P1".

Član 10

U članu 42 stav 3 riječ "1.000" zamjenjuje se riječju "10.000", a riječ "2.000" zamjenjuje se riječju "10.000".

Član 11

Član 43 mijenja se i glasi:

"Eksplozivne materije mogu se upotrijebiti na mjestu koje je određeno u dozvoli za nabavku."

Član 12

U članu 47 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"Zaposleno lice iz stava 1 alineja 3 ovog člana mora da ima najmanje četvrti nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (IV)."

Član 13

Poslije člana 47 dodaje se novi član, koji glasi:

Obrazovanje i osposobljavanje lica za izvođenje javnog vatrometa

"Član 47a

Obrazovanje i osposobljavanje lica za izvođenje javnog vatrometa iz člana 47 stav 1 alineja 3 ovog zakona sprovodi organizator obrazovanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast obrazovanja.

Obrazovanje i osposobljavanje lica iz stava 1 ovog člana sprovodi se po programu obrazovanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje obrazovanje odraslih."

Član 14

U članu 48 stav 1 alineja 1 briše se.

Dosadašnje al. 2, 3 i 4 postaju al. 1,2 i 3.

Član 15

U članu 54 stav 1 alineja 2 riječ "ovim" zamjenjuje se riječju "posebnim".

Član 16

U članu 55 stav 1 alineja 1 briše se.

U alineji 3 riječ "ovim" zamjenjuje se riječju "posebnim".

Dosadašnje alineje 2, 3 i 4 postaju alineje 1, 2 i 3.

Član 17

U članu 58 stav 1 riječ "3" zamjenjuje se riječju "2".

Član 18

U članu 59 stav 1 riječ "3" zamjenjuje se riječima: "1 ili 2".

U stavu 3 alineja 3 poslije riječi "poslovima" dodaje se riječ "specijalnog".

Član 19

U čl. 60 stav 1 i 61 stav 1 riječ "3" zamjenjuje se riječju "2".

Član 20

Član 62 mijenja se i glasi:

"Program i način polaganja stručnog ispita za vršenje poslova miniranja uređuje se u skladu sa propisima iz oblasti rudarstva."

Član 21

Član 74 mijenja se i glasi:

"Korišćenje i upotreba proizvodnih i skladišnih objekata dozvoljeno je nakon pribavljanja upotrebne dozvole, u skladu sa zakonom."

Član 22

U članu 76 stav 1 poslije riječi "pravnim" riječi: "i fizičkim" brišu se.

Član 23

U članu 81 stav 1 tačka 1 briše se.

Dosadašnje tač. 2 do 21 postaju tač. 1 do 20.

Član 24

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

IZ OBRAZLOŽENJA

 II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

 Zakon o eksplozivnim materijama stupio je na snagu avgusta 2008. godine. Od stupanja na snagu Zakona o eksplozivnim materijama ("Službeni list CG", br. 49/08 i 31/14) do sada je jednom mijenjan i to 2014. godine.

U toku sprovođenja Zakona o eksplozivnim materijama pokazalo se da je neophodno vršiti izmjene pojedinih odredbi ovog propisa, kako bi bio usklađen sa novim promjenama koje su bile prisutne u drugim sistemskim propisima i da bi se pojedine odredbe precizirale i bile jasnije, te obezbijedila njihova efikasnija primjena.

Osnovni razlozi za donošenje izmjena i dopuna Zakona o eksplozivnim materijama nalaze se u potrebi usaglašavanja zakonskog okvira u unutrašnjem pravnom sistemu Crne Gore i to:

►usaglašavanje sa Zakonom o obrazovanju odraslih; i

►usaglašavanje sa ostalim zakonima.

Uskladusa članom 5 Uredbeopostupkuinačinusprovođenjajavneraspraveupripremizakona (,,SlužbenilistCG,, broj 12/12) Pozivzaučešćeukonsultacijamajeobjavljen 09.11.2015.godinenawebsiteMinistarstva, kaoiportalueUprave, isvizainteresovaniorgani, organizacije, udruženja, ipojedincisupozvanidadostavesvojeprijedloge, sugestijekomentarenavažećitekstZakona, kakobiseupostupkuizradezakonaoizmjenamaidopunamapostojećegzakonadoslodonajboljihinajkvalitetnijihzakonskihrješenja.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

U Predlogu zakona izmjene i dopune su prikazane u cjelinama, kako je sistematizovan osnovni tekst zakona.

U poglavlju I - Opšte odredbe

Član 1 - izmjena naziva i člana 4 stav 1 izvršena je radi preciziranja odredbe u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

U poglavlju III - Uslovi za proizvodnju, promet, nabavku i upotrebu

Član 2 - izvršena je izmjena na način što je propisano da usaglašenost eksplozivne materije sa tehničkim zahtjevima u postupku ocjenjivanja usaglašenosti može da vrši pravno lice, što je u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti, gdje je precizirano da je tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti pravno lice koje sprovodi ocjenjivanje usaglašenosti, uključujući kalibraciju, ispitivanje, sertifikaciju i kontrolisanje (laboratorije, sertifikaciona tijela, kontrolne organizacije i dr.).

Član 3 - izvršena je izmjena stava 2 u pogledu načina priznavanja isprava i znakova usaglašenosti koji su izdati u drugoj državi na način što Vlada uređuje ovo pitanje, što je u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti (član 31 stav 2).

Član 4 - obrazloženje isto kao i za član 2 ovog zakona.

Član 5 - izvršeno je upodobljavaje sa propisima iz oblasti obrazovanja odraslih i nacionalnog okvira kvalifikacija.

Član 6 - predloženo je brisanje člana 20 prvenstveno iz bezbjedonosnih razloga, jer je predlagač mišljenja da eksplozivnim materijama može da rukuje isključivo lice koje je stručno osposobljeno za rukovanje tim materijama.

Čl. 7 i 8 - predložena je brisanje alineje 1 u članu 4 stav 1 sa razloga što taj dokaz Ministarstvo pribavlja službenim putem.

Član 9 - predviđeno je da fizičkom licu za sopstvenu upotrebu, pored pirotehničkih sredstava razreda I, nije potrebna dozvola za nabavku i pirotehničkih sredstava razreda II i P1.

Član 10 - izvršena je korekcija u količini eksplozivnih materija koje se mogu skladištiti u kontejnerima za skladištenje.

Član 11 - izvršeno je preciznija definicija člana 43.

Član 12 - propisan je najmanji nivo nacionalnog okvira kvalifikacija koju treba da posjeduje lice da bi moglo da pristupi Programu za stručno osposobljavanje za izvođenje javnog vatrometa.

Član 13 - dodat je novi član (47a) kojim je propisano da obrazovanje i osposobljavanje lica za izvođenje javnog vatrometa sprovodi organizator obrazovanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast obrazovanja i po programu obrazovanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje obrazovanje odraslih.

Član 14 - obrazloženje isto kao i za član 7 i 8 ovog zakona.

Član 15 - izvršena je korekcija člana 54 stav 1 alineja 2 na način što se umjesto riječi "ovim" zamjenjuje sa riječju "posebnim" zakonom.

Član 16 - obrazloženje isto kao i za čl. 7 i 15 ovog zakona.

Član 17 - izvršena je korekcija člana 58 stav 1.

Član 18 – izvršena korekcija stava 1 člana 59. Takođe, u alineji 3 stava 3 poslije riječi "poslovima" dodata riječ "specijalnog".

Član 19 - obrazloženje isto kao i za član 17 ovog zakona.

Član 20 - izvršena je izmjena člana 62 na način štoprogram i način polaganja stručnog ispita za vršenje poslova miniranja uređuje se propisima iz oblasti rudarstva.

U poglavlju IV - Proizvodni i skladišni objekti

Član 21 - predložena je izmjena člana 74 na način što je korišćenje i upotreba proizvodnih i skladišnih objekata dozvoljena nakon dobijanja upotrebne dozvole, a predlagač smatra da je nakon dobijanja upotrebne dozvole, suvišno rješenje Ministarstva o odobrenju za korišćenja tih objekata.

U poglavlju V - Evidencije

Član 22 - obrazloženje isto kao i za član 2 ovog zakona.

U poglavlju VII - Kaznene odredbe

Član 23 - izvršeno je brisanje tačke 1 imajući u vidu da je brisan član 20 Zakona.

U poglavlju VIII - Prelazne i završne odredbe    

Član 24 - propisan je rok od osam dana za stupanje na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt MUP, 18.03.2016.