Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ODREDBE ZAKONA O EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA KOJE SE MIJENJAJU ILI DOPUNJUJU


ODREDBE ZAKONA O EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA KOJE SE MIJENJAJU ILI DOPUNJUJU

Shodna primjena pravila opšteg upravnog postupka

Član 4

Na postupke propisane ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Imenovanje, odnosno ovlašćenje za vršenje poslova ocjenjivanja usaglašenosti

Član 14

Poslove iz člana 13 ovog zakona može da vrši pravno ili fizičko lice koje rješenjem imenuje, odnosno ovlasti Ministarstvo, u skladu sa propisima kojima se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtjevima.

Isprave i znakovi usaglašenosti

Član 15

Isprave i znakovi usaglašenosti eksplozi­vnih materija koji su izdati u drugoj državi, važe u Crnoj Gori ako Ministarstvo procijeni da su primijenjeni postupci ocjene usaglašenosti u dovoljnom stepenu usaglašeni sa ekvivalentnim tehničkim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori, u skladu sa zakonom.

Uslove i način priznavanja isprava i znakova usaglašenosti koji su izdati u drugoj državi propisuje Ministarstvo, u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za poslove ekonomskog razvoja.

Uzimanje uzoraka

Član 16

Ministarstvo može uzimati uzorke eksplozivnih materija koje su u prometu, radi provjeravanja usaglašenosti.

Ako postoji sumnja da bi dalja upotreba eksplozivnih materija mogla ugroziti život, zdravlje i bezbjednost ljudi, životinja i biljaka, životnu sredinu i imovinu, Ministarstvo će, do ocjenjivanja usaglašenosti, privremeno zabraniti promet i upotrebu eksplozivnih materija.

Ako uzeti uzorak ne odgovara propisanim tehničkim zahtjevima, Ministarstvo će zabraniti promet i upotrebu eksplozivnih materija, a isporučilac je dužan da ih uništi ili vrati proizvođaču.

Provjeru usaglašenosti vrše pravna i fizička lica iz člana 14 ovog zakona, a troškove provjere usaglašenosti snosi isporučilac, ako se utvrdi da uzorak ne odgovara propisanim tehničkim zahtjevima, odnosno Ministarstvo ako uzorak odgovara propisanim tehničkim zahtjevima.

Uslovi za rukovanje eksplozivnim materijama

Član 19

Eksplozivnom materijom može da rukuje fizičko lice:

- koje je starije od 21 i mlađe od 65 godina života;

- koje pravosnažnom odlukom nije osuđeno za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, osim za krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja;

- protiv koga se ne vodi krivični postupak za krivična djela protiv: života i tijela, ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore, čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, opšte sigurnosti i imovine, imovine i javnog reda i mira;

- koje u posljednje tri godine nije pravosnažnom odlukom kažnjeno za prekršaj protiv javnog reda i mira sa elementima nasilja;

- koje ima zdravstvenu sposobnost za rukovanje eksplozivnim materijama;

- koje je stručno osposobljeno za rukovanje eksplozivnim materijama ili je osposobljeno za izvođenje poslova pripreme miniranja, u skladu sa ovim zakonom.

Zdravstvena sposobnost za rukovanje eksplozivnim materijama dokazuje se na osnovu uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, koje izdaje zdravstvena ustanova u skladu sa propisima o oružju.

Program i način stručnog osposobljavanja za rukovanje eksplozivnim materijama iz stava 1 alineja 6 ovog člana utvrđuje se propisom Ministarstva.

Stručna osposobljenost za rukovanje

Član 20

Izuzetno, lice koje nije stručno osposobljeno za rukovanje može da rukuje eksplozivnom materijom samo pod nadzorom lica koje je stručno osposobljeno za rukovanje i ako je prethodno upoznato sa načinom rada, opasnostima i pravilima zaštite na radu.

Lice iz stava 1 ovog člana dužno je da izjavom u pisanoj formi potvrdi da je upoznato sa načinom rada, opasnostima i pravilima zaštite na radu.

Zahtjev za izdavanje dozvole za proizvodnju

Član 24

Proizvođač uz zahtjev za izdavanje dozvole za proizvodnju eksplozivnih materija prilaže:

- akt o upisu u Centralni registar Privrednog suda;

- podatke o odgovornom licu;

- podatke o licima koja će rukovati eksplozivnim materijama pri proizvodnji;

- upotrebnu dozvolu za proizvodni i skladišni objekat;

- dokaze o ispunjavanju uslova iz čl. 6, 7 i 8 ovog zakona;

- podatke o nazivu i vrsti eksplozivnih materija koje će se proizvoditi;

- elaborat o tehnološkom postupku izrade;

- opis sistema kontrole kvaliteta.

Zahtjev za izdavanje dozvole za promet

Član 34

Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik uz zahtjev za izdavanje dozvole za promet eksplozivnih materija prilaže:

- akt o upisu u Centralni registar Privrednog suda;

- podatke o odgovornom licu;

- dokaze o ispunjavanju uslova iz čl. 6, 7 i 8 ovog zakona;

- dokaz da ima skladišni objekat, odnosno priručno skladište iz člana 33 stav 1 alineja 2 ovog zakona.

Dozvola fizičkom licu za nabavku

Član 38

Fizičkom licu može se odobriti nabavka najviše pet kilograma eksplozivnih materija, 50 komada sredstava za paljenje i odgovarajuća količina sporogorećeg štapina.

Eksplozivnim materijama iz stava 1 ovog člana može da rukuje samo lice kome je izdato odobrenje za vršenje poslova miniranja, u skladu sa ovim zakonom.

U dozvoli za nabavku eksplozivne materije koja se izdaje fizičkom licu određuje se i mjesto nabavke te materije, koje je najbliže mjestu upotrebe eksplozivne materije.

Fizičko lice koje je nabavilo eksplozivne materije dužno je da nakon upotrebe preostale količine tih materija vrati privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku od kojeg je nabavilo eksplozivne materije ili da obezbijedi da ih uništi stručno osposobljeno lice i da o tome obavijesti Ministarstvo i organ uprave nadležan za poslove policije.

Fizičko lice koje nabavlja pirotehnička sredstva razreda I za sopstvenu upotrebu ne mora imati dozvolu za nabavku.

Kontejner za skladištenje

Član 42

Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik dužno je da neupotrijebljene eksplozivne materije smjesti u kontejner za skladištenje.

 Izuzetno od stava 1 ovog člana, u slučaju jednokratne upotrebe, neutrošene količine eksplozivnih materija moraju da se unište na gradilištu.

Maksimalna količina eksplozivnih materija koja može da se skladišti u kontejnerima za skladištenje je 1.000 kg privrednog eksploziva i 2.000 komada sredstava za paljenje.

Mjesto upotrebe

Član 43

Eksplozivne materije mogu se upotrebljavati na mjestima koja su određena u dozvoli za nabavku ili upotrebu tih materija.

Uslovi za vršenje djelatnosti javnih vatrometa

Član 47

Privredno društvo, drugo pravno lice i pre­duzetnik iz člana 46 stav 1 ovog zakona moraju imati:

- odgovorno lice;

- skladišni objekat, odnosno priručno skladište za koje je izdata upotrebna dozvola;

- najmanje jedno zaposleno lice koje je stručno osposobljeno za izvođenje javnog vatrometa.

Odgovorno lice iz stava 1 alineja 1 ovog člana mora da ima višu ili visoku stručnu spremu odgovarajućeg smjera i da ispunjava uslove za rukovanje iz člana 19 ovog zakona.

Zahtjev za izdavanje dozvole za vršenje djelatnosti javnih vatrometa

Član 48

Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik, uz zahtjev za izdavanje dozvole za vršenje djelatnosti javnih vatrometa, prilaže:

- akt o upisu u Centralni registar Privrednog suda;

- podatke o odgovornom licu;

- podatke o zaposlenom licu koje je stručno osposobljeno za izvođenje javnog vatrometa;

- dokaz da ima skladišni objekat, odnosno priručno skladište, za koje je izdata upotrebna dozvola.

Uslovi za vršenje poslova miniranja

Član 54

Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik iz člana 53 stav 1 ovog zakona mora imati:

- odgovorno lice;

- najmanje jedno zaposleno lice kome je izdato odobrenje za vršenje poslova miniranja u skladu sa ovim zakonom;

- skladišni objekat, odnosno priručno skladište za koje je izdata upotrebna dozvola.

Odgovorno lice iz stava 1 alineja 1 ovog člana mora da ima višu ili visoku stručnu spremu odgovarajućeg smjera i da ispunjava uslove za rukovanje iz člana 19 ovog zakona.

Zahtjev za izdavanje dozvole

Član 55

 Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik uz zahtjev za izdavanje dozvole za vršenje poslova miniranja prilaže:

 - akt o upisu u Centralni registar Privrednog suda;

 - podatke o odgovornom licu;

- podatke o zaposlenom licu kome je izdato odobrenje za vršenje poslova miniranja u skladu sa ovim zakonom;

- dokaz da ima skladišni objekat, odnosno priručno skladište za koje je izdata upotrebna dozvola.

Odobrenje za vršenje poslova nadzemnog miniranja

Član 58

Nadzemno miniranje može da izvodi zaposleno lice iz člana 54 stav 1 alineja 3 ovog zakona, kome je izdato odobrenje za vršenje poslova nadzemnog miniranja.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje Ministarstvo.

Odobrenje za vršenje poslova nadzemnog miniranja može se izdati licu iz stava 1 ovog člana, koje ima:

- srednju, višu ili visoku stručnu spremu, odgovarajuće struke;

- položen stručni ispit za vršenje poslova miniranja;

- četiri godine radnog iskustva na poslovima pripreme miniranja, ako ima srednju stručnu spremu ili dvije godine radnog iskustva na tim poslovima, ako ima višu ili visoku stručnu spremu.

Odobrenje za vršenje poslova specijalnog miniranja

Član 59

Specijalno miniranje može da izvodi zaposleno lice iz člana 54 stav 1 alineja 3 ovog zakona, kome je izdato odobrenje za vršenje poslova specijalnog miniranja.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje Ministarstvo.

Odobrenje za vršenje poslova specijalnog miniranja može se izdati licu iz stava 1 ovog člana, koje ispunjava uslove iz člana 19 stav 1 ovog zakona i ima:

- višu ili visoku stručnu spremu, odgovarajuće struke;

- položen stručni ispit za vršenje poslova miniranja;

- pet godina radnog iskustva na poslovima miniranja ako ima višu stručnu spremu, ili četiri godine radnog iskustva na tim poslovima ako ima visoku stručnu spremu.

Odobrenje za vršenje poslova podzemnog miniranja

Član 60

 Podzemno miniranje može da izvodi zaposleno lice iz člana 54 stav 1 alineja 3 ovog zakona, kome je izdato odobrenje za vršenje poslova podzemnog miniranja.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje Ministarstvo.

Odobrenje za vršenje poslova podzemnog miniranja može se izdati licu iz stava 1 ovog člana, koje ispunjava uslove iz člana 58 stav 3 ovog zakona.

Odobrenje za vršenje poslova miniranja pri razminiranju

Član 61

Miniranje pri razminiranju može da izvodi zaposleno lice iz člana 54 stav 1 alineja 3 ovog zakona, kome je izdato odobrenje za vršenje poslova miniranja pri razminiranju.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje Ministarstvo.

 Odobrenje za vršenje poslova miniranja pri razminiranju može se izdati licu iz stava 1 ovog člana, koje ima:

 - srednju, višu ili visoku stručnu spremu, odgovarajuće struke;

 - položen stručni ispit za vršenje poslova miniranja;

 - dvije godine radnog iskustva na poslovima razminiranja ili miniranja, ako ima srednju stručnu spremu ili jednu godinu radnog iskustva na tim poslovima, ako ima višu ili visoku stručnu spremu.

Stručni ispit

Član 62

Način osposobljavanja, program i način polaganja stručnog ispita za vršenje poslova miniranja iz čl. 58, 59, 60 i 61 ovog zakona uređuje se propisom Ministarstva.

Upotreba

Član 74

Upotrebu proizvodnih i skladišnih objekata odobrava Ministarstvo svojim rješenjem, tek nakon što komisija nadležnog organa izvrši tehnički pregled tih objekata.

Rješenjem iz stava 1 ovog člana određuje se i koje vrste eksplozivnih materija i u kojim količinama mogu da se smještaju u skladišta.

V. EVIDENCIJE

Vođenje evidencije

Član 76

Ministarstvo vodi evidencije o:

- pravnim i fizičkim licima ovlašćenim odnosno imenovanim za ocjenjivanje usaglašenosti eksplozivnih materija;

- eksplozivnim materijama za koje je izdata dozvola za stavljanje u promet;

- izdatim dozvolama za proizvodnju, promet, nabavku eksplozivnih materija, vršenje djelatnosti javnih vatrometa, izvođenje javnog vatrometa, vršenje djelatnosti miniranja i odobrenja za vršenje poslova miniranja;

- izdatim dozvolama za proizvodnju eksplozivnih materija na mjestu upotrebe;

- izdatim rješenjima o prestanku važenja dozvole za proizvodnju, promet eksplozivnih materija, vršenje djelatnosti javnih vatrometa i vršenje djelatnosti miniranja;

- izdatim rješenjima o prestanku važenja dozvole za proizvodnju eksplozivnih materija na mjestu upotrebe;

- oduzetim uzorcima eksplozivnih materija.

Privredno društvo koje proizvodi eksplozivne materije vodi evidencije o vrsti i količini proizvedenih, prodatih, upotrijebljenih, uništenih, vraćenih, nestalih ili otuđenih eksplozivnih materija.

Privredno društvo koje proizvodi eksplozivne materije na mjestu upotrebe vodi evidencije o vrsti i količini proizvedenih, upotrijebljenih i uništenih eksplozivnih materija.

Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji vrše promet, nabavku i/ili upotrebljavaju eksplozivne materije vode evidencije o količini i vrsti nabavljene, prodate, upotrijebljene, uništene, vraćene, nestale ili otu­đene eksplozivne materije.

Evidencije iz st. 1 i 2 ovog člana čuvaju se 10 godina, a evidencije iz st. 3 i 4 ovog člana pet godina.

Sadržaj i način vođenja evidencija iz st. 1, 2, 3 i 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Član 81

Novčanom kaznom od 1.500 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) eksplozivnim materijama rukuje lice koje nije stručno osposobljeno, a nije pod nadzorom lica koje je stručno osposobljeno za rukovanje eksplozivnim materijama i ako prethodno nije upoznato sa načinom rada, opasnostima i mjerama zaštite na radu (član 20 stav 1);

2) u roku od osam dana od konačnosti rješenja o prestanku važenja dozvole za proizvodnju eksplozivnih materija ne dostavi Ministarstvu evidencije koje je vodilo prema ovom zakonu (član 26 stav 2);

3) u roku od osam dana ne obavijesti Ministarstvo o početku, promjeni ili prestanku obavljanja djelatnosti (član 30);

4) u roku od osam dana od dana konačnosti rješenja o prestanku dozvole za promet eksplozivnih materija ne dostavi Ministarstvu evidencije koje je vodilo u skladu sa ovim zakonom (član 36 stav 2);

5) nabavlja eksplozivne materije potrebne za obavljanje poslova miniranja i pirotehnička sredstva za izvođenje javnog vatrometa u količinama koje ne može skladištiti (član 40);

6) proda eksplozivne materije, a ne zadrži jedan primjerak dozvole za nabavku eksplozivnih materija a drugi ne uruči licu koje vrši nabavku ili u toj dozvoli ne naznači vrstu i količinu prodate eksplozivne materije (član 41 stav 2);

7) neupotrijebljene eksplozivne materije ne smjesti u kontejner za skladištenje (član 42 stav 1);

 8) neutrošene količine eksplozivnih materija za jednokratnu upotrebu ne uništi na gradilištu (član 42 stav 2);

9) u kontejnerima skladišti veće količine privrednog eksploziva i sredstava za paljenje od propisanih količina (član 42 stav 3);

10) upotrijebi eksplozivne materije na mjestima na kojima je nadležni organ odredio zabranu obavljanja radova čije izvođenje zahtijeva upotrebu tih materija (član 44 stav 2);

11) u roku od osam dana od konačnosti rješenja o prestanku važenja dozvole za djelatnost izvođenja javnog vatrometa ne dostavi Ministarstvu propisane evidencije (član 49 stav 2);

12) izvodi javni vatromet bez dozvole ili ako izvodi javni vatromet na mjestu, u vrijeme, vrstom i razredom pirotehničkog sredstva suprotno dozvoli za izvođenje javnog vatrometa (član 51 stav 2);

13) u roku od osam dana od konačnosti rješenja o prestanku važenja dozvole za vršenje poslova miniranja ne dostavi Ministarstvu propisane evidencije (član 56 stav 2);

14) ne izradi plan miniranja ili ne izvede miniranje prema planu miniranja (član 57 stav 1);

15) vrši poslove miniranja u naseljenom mjestu ili u blizini naseljenog mjesta, a najkasnije 24 sata prije vršenja miniranja ne obavijesti Ministarstvo, organ uprave nadležan za poslove policije, javnost putem sredstava javnog informisanja i tri dana prije vršenja miniranja u pisanoj formi ne obavijesti privredna društva i druga pravna lica koja upravljaju putevima, željeznicom, vodovodom, električnim ili telefonskim vodovima ili sličnim objektima (član 57 stav 3);

16) poslove nadzemnog miniranja, specijalnog miniranja, podzemnog miniranja ili miniranja pri razminiranju izvode lica koja nemaju odobrenja za vršenje poslova miniranja ili za vršenje pojedinih vrsta miniranja (čl. 58, 59, 60 i 61);

17) poslove pripreme miniranja ili pomoćne poslove na pripremi miniranja vrši fizičko lice koje ne ispunjava uslove iz člana 63 ovog zakona;

18) u proizvodnom i skladišnom objektu, priručnim skladištima i kontejnerima u kojima se čuva više vrsta eksplozivnih materija ne smjesti te materije u odvojene prostore ili u posebne za to izgrađene pregrade ili sredstva za paljenje drži zajedno sa eksplozivnim materijama (član 68);

19) ne vodi i ne čuva propisane evidencije o vrsti i količini proizvedenih, prodatih, upotrijebljenih, uništenih, vraćenih, nestalih ili otuđenih eksplozivnih materija (član 76 st. 2 i 5);

20) ne vodi i ne čuva propisane evidencije o vrsti i količini proizvedenih, upotrijebljenih i uništenih eksplozivnih materija koje su proizvedene na mjestu upotrebe (član 76 st. 3 i 5);

 21) ne vodi i ne čuva propisane evidencije o količini i vrsti nabavljene, prodate, upotrijebljene, uništene, vraćene, nestale ili otu­đene eksplozivne materije. (član 76 st. 4 i 5).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana novčanom kaznom od 300 eura do 1.000 eura, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 750 eura do 2.500 eura.

Izvor: Vebsajt MUP, 18.03.2016.