Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Član 1

U Zakonu o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", br. 42/2003, 28/2004, 75/2005 i 13/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 3/2010 - ispr., 38/2012, 10/2014 i 57/2014 - dr. zakon) član 7 mijenja se i glasi:

,,U vršenju svojih poslova opština obezbjeđuje jednaku zaštitu prava i na zakonu zasnovanih pravnih interesa lokalnog stanovništva, pravnih lica i drugih subjekata."

Član 2

Član 11 mijenja se i glasi:

,,Zabranjeno je političko organizovanje u organima lokalne uprave, stručnim službama i posebnim službama.

Zaposlenima u organima, odnosno službama iz stava 1 ovog člana, zabranjeno je da u vršenju svojih poslova izražavaju i zastupaju svoja politička uvjerenja."

Član 3

Član 12 mijenja se i glasi:

,,Rad organa opštine, organa lokalne uprave, stručnih službi, posebnih službi i javnih službi je javan."

Član 4

Poslije člana 18 dodaje se novi član, koji glasi:,,Član 18a

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu."

Član 5

U članu 19 stav 1 tačka 3 riječ "žive" zamjenjuje se riječima: "imaju prebivalište, odobren privremeni, odnosno stalni boravak".

Tač. 5 i 8 brišu se.

Dosadašnje tač. 6, 7 i 9 postaju tač. 5, 6 i 7.

Član 6

U članu 32 stav 1 poslije tačke 28 dodaje se nova tačka, koja glasi:,,29) propisuje prekršaje za povrede svojih propisa."

Član 7

U članu 42 stav 1 riječ,,države" zamjenjuje se riječima:,,Crne Gore."

Član 8

Član 43 mijenja se i glasi:

"Skupštinu čine odbornici koji se biraju u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor odbornika i poslanika."

Član 9

Član 44 mijenja se i glasi:

"Mandat skupštine traje četiri godine.

Skupštini može prestati mandat prije vremena na koje je izabrana, raspuštanjem ili skraćenjem mandata skupštine.

Ako mandat skupštine ističe za vrijeme ratnog ili vanrednog stanja, mandat joj se produžava, najduže 60 dana po prestanku okolnosti koje su izazvale to stanje.

U slučaju prestanka mandata skupštine prije isteka vremena na koji je izabrana, Predsjednik Crne Gore raspisuje izbore narednog dana od dana njenog raspuštanja, odnosno od dana stupanja na snagu odluke o skraćenju mandata."

Član 10

U članu 45 stav 1 tačka 7 mijenja se i glasi:,,7) donosi višegodišnji investicioni plan;". Tačka 9 mijenja se i glasi:

,,9) odlučuje o raspolaganju imovinom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina, osim neposredne pogodbe u slučaju kad je vlasnik katastarske parcele dužan da trpi promjene granica urbanističke parcele, prema planu parcelacije

(dokompletiranje urbanističke parcele), i to do 10.000 eura vrijednosti parcele;".

U tački 16 riječ,,verifikaciju" zamjenjuje se riječju,,potvrĐivanje". Poslije tačke 16 dodaje se nova tačka, koja glasi:

"16a) donosi odluku o skraćenju mandata skupštine na predlog jedne trećine odbornika ili predsjednika opštine;".

U tački 17 poslije riječi:,,predsjednika opštine," dodaju se riječi:,,potpredsjednika opštine,".

Tačka 22 mijenja se i glasi:

"22) donosi godišnji plan obuka lokalnih službenika i namještenika;". Poslije stava 1 dodaje se novi stav, koji glasi:

"Skupština može obrazovati stručnu službu."

Član 11

Član 45a mijenja se i glasi:

"Prvu sjednicu novoizabrane skupštine saziva predsjednik skupštine prethodnog saziva, najkasnije u roku od 15 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.

Sjednica se održava najkasnije u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Ukoliko se sjednica ne sazove, odnosno ne održi u roku iz st. 1 i 2 ovog člana, sjednicu saziva Vlada, najkasnije u roku od 15 dana.

U slučaju iz stava 3 ovog člana, sjednica se održava najkasnije u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Skupština se smatra konstituisanom izborom predsjednika skupštine.

Predsjednik skupštine se bira najkasnije u roku od 60 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.

Ukoliko se predsjednik skupštine ne izabere u roku iz stava 6 ovog člana, na predlog Vlade ili jedne trećine odbornika, skupština donosi odluku o skraćenju mandata, u roku od 15 dana od dana podnošenja predloga.

U pogledu sazivanja, odnosno održavanja sjednice skupštine u slučaju iz stava 7 ovog člana, primjenjuju se odredbe st. 1, 2 i 3 ovog člana."

Član 12

Član 46 mijenja se i glasi:

,,Skupštinu saziva predsjednik skupštine po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik skupštine saziva skupštinu po sopstvenoj inicijativi, na zahtjev predsjednika opštine, jedne trećine odbornika i po inicijativi građana, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno inicijative.

Potreban broj građana za podnošenje inicijative, u smislu stava 2 ovog člana, utvrđuje se statutom opštine.

Ako predsjednik skupštine ne sazove sjednicu u roku iz st. 1 i 2 ovog člana, sjednicu saziva predsjednik opštine, u roku od osam dana.

U slučaju iz st. 1, 2 i 4 ovog člana, sjednica se održava najkasnije u roku od 15 dana od dana sazivanja."

Član 13

U članu 47 stav 3 riječi:,,ili statutom opštine" brišu se. Stav 4 mijenja se i glasi:

,,Skupština donosi odluke većinom glasova ukupnog broja odbornika u slučaju iz člana 45 stav 1 tač. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19 i 20 ovog zakona."

Stav 5 mijenja se i glasi:

,,Način rada i druga pitanja u vezi sa odlučivanjem skupštine koja nijesu ureĐena ovim zakonom, bliže se uređuju poslovnikom."

Član 14

Član 50 briše se.

Član 15

U članu 52 riječi:,,način povjeravanja određenih poslova radnim tijelima skupštine;" brišu se.

Član 16

U članu 53 stav 4 mijenja se i glasi:

,,Funkcija predsjednika skupštine je profesionalna.

U stavu 5 riječi:,,u skladu sa statutom opštine" zamjenjuju se riječima:,,ako ne izvršava poslove iz člana 54 stav 1 ovog zakona i u drugim slučajevima utvrđenim statutom opštine."

Član 17

U članu 54 stav 1 poslije riječi: "Predsjednik skupštine" dodaju se riječi:,,predstavlja skupštinu,".

Član 18

Član 55 mijenja se i glasi:

,,Skupština ima sekretara.

Sekretara skupštine imenuje i razrješava skupština, na predlog predsjednika skupštine.

Mandat sekretara skupštine traje koliko i mandat skupštine.

Sekretar skupštine organizuje i stara se o obavljanju stručnih, administrativnih i drugih poslova za skupštinu i njena radna tijela, rukovodi stručnom službom skupštine i vrši druge poslove utvrđene statutom i drugim aktima skupštine.

Za sekretara skupštine može se imenovati lice koje ima VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja iz oblasti pravnih nauka, položen stručni ispit za rad u državnim organima i najmanje pet godina radnog iskustva.

Sekretar skupštine za svoj rad i rad stručne službe kojom rukovodi, odgovara skupštini i predsjedniku skupštine.

Sekretar može biti razriješen i prije isteka mandata ukoliko ne obavlja ili nesavjesno obavlja poslove utvrđene ovim zakonom, statutom i drugim aktima skupštine.

Način i postupak razrješenja sekretara skupštine uređuje se statutom."

Član 19

U članu 56 poslije stava 2 dodaju se dva nova stava, koji glase:

,,Predsjednik opštine se bira najkasnije u roku od 60 dana od dana konstituisanja skupštine, odnosno od dana prestanka mandata u slučajevima iz člana 60 stav 1 ovog zakona.

Ukoliko se predsjednik opštine ne izabere u roku iz stava 3 ovog člana, na predlog Vlade ili jedne trećine odbornika, skupština donosi odluku o skraćenju svog mandata, u roku od 15 dana."

Dosadašnji st. 3 do 7 postaju st. 5 do 9.

Član 20

U članu 57 stav 1 poslije tačke 4 dodaje se nova tačka, koja glasi:

,,4a) odlučuje o raspolaganju imovinom putem neposredne pogodbe u slučaju kad je vlasnik katastarske parcele dužan da trpi promjene granica urbanističke parcele, prema planu parcelacije (dokompletiranje urbanističke parcele), i to do 10.000 eura vrijednosti parcele;".

Tačka 6 mijenja se i glasi:

,,6) daje predlog skupštini za izbor i razrješenje potpredsjednika opštine;". Tačka 7 mijenja se i glasi:

,,7) imenuje i razrješava glavnog administratora, starješinu organa lokalne uprave, rukovodioca stručne službe i rukovodioca posebne službe;".

Poslije tačke 7 dodaje se nova tačka, koja glasi:,,7a) postavlja i razrješava menadžera;".

Tačka 8 mijenja se i glasi:

,,8) podnosi skupštini godišnji izvještaj o svom radu i radu organa lokalne uprave, stručne službe iz člana 70 stav 2 ovog zakona i posebnih službi, najkasnije do 1. juna tekuće godine za prethodnu godinu i, na zahtjev skupštine, podnosi izvještaje o pojedinim pitanjima iz svoje nadležnosti;".

Poslije tačke 9 dodaju se dvije nove tačke, koje glase:

"9a) daje saglasnost na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa lokalne uprave, stručne službe iz člana 70 stav 2 ovog zakona i posebnih službi, odnosno javnih službi iz člana 34 stav 1 tačka 2 ovog zakona.

9b) saziva sjednicu skupštine u slučaju iz člana 46 stav 4 ovog zakona;".

Član 21

U članu 60a stav 1 alineja 3 mijenja se i glasi:

,,- ne podnese godišnji izvještaj o svom radu i radu organa lokalne uprave, stručnih službi i posebnih službi, u roku propisanom ovim zakonom;".

Alineja 5 briše se.

Dosadašnja alineja 6 postaje alineja 5.

Član 22

Čl. 61 do 64 brišu se.

Član 23

Član 66 mijenja se i glasi:

,,Predsjedniku opštine prestaje mandat po sili zakona:

1)    istekom vremena na koje je izabran;

2)    kad navrši 67 godina života i najmanje 15 godina staža, danom dostavljanja rješenja koje je postalo izvršno;

3)    promjenom prebivališta;

4)    kad je pravosnažnom odlukom lišen poslovne sposobnosti;

5)    kad je pravosnažno osuđen za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije;

6)    kad je pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora;

7)    gubitkom crnogorskog državljanstva."

Član 24

Član 67 mijenja se i glasi:

,,Predsjednik opštine kome je prestao mandat podnošenjem ostavke ili istekom vremena na koje je izabran, nastavlja da vrši funkciju predsjednika opštine do izbora novog predsjednika opštine.

Kad predsjedniku opštine prestane mandat razrješenjem iz člana 60a stav 1 i člana 60b stav 1, kao i u slučajevima iz člana 66 stav 1 tač. 2 do 7 ovog zakona, funkciju predsjednika opštine do izbora novog predsjednika opštine, vrši potpredsjednik opštine."

Član 25

U članu 69 poslije stava 3 dodaju se tri nova stava, koji glase:

,,U slučaju iz stava 3 ovog člana, ukoliko opština ima više potpredsjednika, predsjednika opštine zamjenjuje najstariji potpredsjednik.

Potpredsjednik može biti razriješen prije isteka mandata u slučajevima, na način i po postupku iz člana 60a ovog zakona.

Potpredsjedniku prestaje mandat po sili zakona u slučajevima iz člana 66 ovog zakona, ukoliko ovim zakonom nije drukčije propisano."

Član 26

U poglavlju,,V ORGANI OPŠTINE" naziv potpoglavlja 3 mijenja se i glasi:,,3. Lokalna uprava".

Član 27

Član 70 mijenja se i glasi:

,,Za vršenje poslova lokalne uprave obrazuju se organi lokalne uprave (sekretarijati, uprave i direkcije).

Za vršenje stručnih i drugih poslova iz nadležnosti predsjednika opštine i glavnog administratora, kao i zajedničkih stručnih i drugih poslova za potrebe opštine mogu se obrazovati stručne službe.

Za vršenje specifičnih poslova lokalne uprave obrazuju se posebne službe (služba komunalne policije, služba zaštite i spašavanja i druge službe, u skladu sa zakonom)."

Član 28

Poslije člana 70 dodaje se novi član, koji glasi:,,Član 70a

Unutrašnja organizacija i sistematizacija organa, odnosno službi iz člana 70 ovog zakona utvrđuje se zavisno od obima, vrste, složenosti poslova i na način kojim se obezbjeđuje njihovo efikasno, ekonomično i efektivno vršenje.

Kriterijume za organizaciju i sistematizaciju iz stava 1 ovog člana, utvrđuje predsjednik opštine, ukoliko nijesu propisani posebnim zakonom."

Član 29

Član 71 mijenja se i glasi:

,,Poslovi lokalne uprave su:

1)    izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata;

2)    pripremanje odluka i drugih akata koje donose skupština i predsjednik opštine;

3)    vršenje upravnog nadzora;

4)    obezbjeđenje vršenja poslova od javnog interesa za lokalno stanovništvo;

5)    rješavanje u prvostepenom upravnom postupku o pravima i obavezama građana, pravnih lica i drugih subjekata;

6)    vođenje evidencija propisanih zakonom i opštim aktima skupštine i predsjednika opštine;

7)    vršenje i drugih poslova utvrđenih zakonom, statutom i drugim aktima opštine."

Član 30

Poslije člana 73 dodaje se novi član, koji glasi:,,Član 73a

Organi lokalne uprave, stručne službe i posebne službe iz člana 70 ovog zakona, podnose predsjedniku opštine godišnji izvještaj o radu, u roku propisanom statutom."

Član 31

Član 74 mijenja se i glasi:

"Glavni administrator:

-       ima ovlašćenja drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti organa lokalne uprave, stručnih službi i posebnih službi;

-       koordinira rad organa lokalne uprave, stručnih službi i posebnih službi u izvršavanju poslova za koje je potrebna međusobna saradnja (priprema propisa, akcionih planova, strateških dokumenata, planova i programa razvoja, priprema izvještaja o radu i stručno informativnih materijala, izvještaja o sprovođenju zakona, opštinskih propisa i dr.);

-       po ovlašćenju predsjednika opštine, vrši nadzor nad zakonitošću rada organa lokalne uprave, stručnih službi i posebnih službi i stara se o efikasnosti i ekonomičnosti njihovog rada;

-       daje stručna uputstva i instrukcije za rad organima lokalne uprave, stručnim službama i posebnim službama radi pravilne primjene zakona i drugih propisa;

-       daje mišljenje na izvještaj o radu organa lokalne uprave, stručnih službi i posebnih službi;

-       prati sprovođenje postupka učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanje transparentnosti u radu organa lokalne uprave, stručnih službi i posebnih službi, kao i saradnju sa nevladnim organizacijama i o tome priprema informacije za predsjednika opštine;

-       priprema informacije o rješavanju upravnih stvari iz nadležnosti opštine;

-       podnosi predsjedniku opštine godišnji izvještaj o radu;

-       vrši druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim aktima predsjednika opštine."

Član 32

Član 75 mijenja se i glasi:

,,Glavni administrator imenuje se na osnovu javnog konkursa, na vrijeme od četiri godine.

Za glavnog administratora može biti imenovano lice koje ima VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja iz oblasti pravnih nauka, položen stručni ispit za rad u državnim organima i najmanje pet godina radnog iskustva.

Glavni administrator za svoj rad i rad stručne službe kojom rukovodi odgovara predsjedniku opštine."

Član 33

Poslije člana 75 dodaje se novi član, koji glasi:,,Član 75a

Glavnom administratoru prestaje mandat:

-       istekom vremena na koje je imenovan;

-       na lični zahtjev;

-       prestankom radnog odnosa po sili zakona;

-       razrješenjem."

Član 34

Član 76 mijenja se i glasi:

"Glavni administrator razrješava se ako:

- ne obavlja ili nesavjesno obavlja poslove utvrđene zakonom, statutom i aktima predsjednika opštine;

- je pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora;

- je pravosnažno osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije.

Način i postupak razrješenja glavnog administratora uređuju se statutom."

Član 35

Član 77 mijenja se i glasi:

,,Radom organa lokalne uprave, stručne službe i posebne službe rukovodi starješina organa lokalne uprave, rukovodilac stručne službe, odnosno rukovodilac posebne službe.

Lica iz stava 1 ovog člana, imenuju se na osnovu javnog konkursa, na vrijeme od

četiri godine.

Lica iz stava 1 ovog člana, za svoj rad i rad organa kojim rukovode odgovaraju predsjedniku opštine.

Starješina organa lokalne uprave, rukovodilac stručne službe, odnosno rukovodilac posebne službe donose akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i program rada tog organa, odnosno službe, uz saglasnost predsjednika opštine i vrše druge poslove, u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima opštine."

Član 36

Poslije člana 77 dodaju se dva nova člana, koji glase:,,Član 77a

Starješini organa lokalne uprave, rukovodiocu stručne službe, odnosno rukovodiocu posebne službe prestaje mandat i razrješavaju se iz razloga i na način iz čl. 75a i 76 ovog zakona.

Član 77b

Lica iz člana 77 stav 1 ovog zakona mogu imati pomoćnika.

Odluku o postavljenju pomoćnika donosi starješina organa lokalne uprave, rukovodilac stručne službe, odnosno rukovodilac posebne službe.

Pomoćnik iz stava 1 ovog člana postavlja se na osnovu javnog konkursa, na vrijeme od četiri godine, uz saglasnost predsjednika opštine.

Pomoćniku iz stava 1 ovog člana prestaje mandat i razrješava se iz razloga i na način iz čl. 75a i 76 ovog zakona."

Član 37

Podnaslov iznad člana 78 "3.4. Ostale službe opštine" briše se.

Član 38

U članu 78 stav 2 mijenja se i glasi:

,,Menadžer predlaže i učestvuje u pripremi i realizaciji planova i programa razvoja opštine kojima se podstiče ekonomski razvoj, preduzetnička inicijativa i javno-privatno partnerstvo, obezbjeđuje zaštita životne sredine i održivi razvoj, priprema i upravlja projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora, prati njihovu realizaciju, priprema informacije i izvještaje o realizaciji projekata, uspostavlja i vodi bazu podataka o planovima, programima i projektima i vrši druge poslove koje mu povjeri predsjednik opštine."

Stav 4 mijenja se i glasi:

"Menadžer se postavlja, na osnovu javnog konkursa, na vrijeme od četiri godine." Poslije stava 4 dodaje se novi stav, koji glasi:

,,Za menadžera može biti postavljeno lice koje ima VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja, položen stručni ispit za rad u državnim organima i najmanje pet godina radnog iskustva."

Poslije stava 6 dodaju se dva nova stava, koji glase:

"Menadžeru prestaje mandat i razrješava se zbog razloga iz člana 75a i člana 76 stav 1 ovog zakona.

Način i postupak razrješenja menadžera uređuje se statutom." Dosadašnji st. 5 i 6 postaju st. 6 i 7.

Član 39

Poslije člana 78 dodaje se novi član, koji glasi:,,Član 78a

Lica koja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, vrše poslove inspekcijskog nadzora u opštini razvrstvaju se u zvanja, i to: glavni inspektor, inspektor, glavno ovlašćeno službeno lice i ovlašćeno službeno lice.

Glavnog inspektora, inspektora, glavno ovlašćeno službeno lice i ovlašćeno službeno lice postavlja starješina organa lokalne uprave, na osnovu javnog konkursa, na vrijeme od četiri godine, uz saglasnost predsjednika opštine.

Za glavnog inspektora, odnosno glavno ovlašćeno službeno lice može biti postavljeno lice koje ima VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva.

Za inspektora, odnosno ovlašćeno službeno lice može biti postavljeno lice koje ima VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja i najmanje jednu godina radnog iskustva.

Glavni inspektor, inspektor, glavno ovlašćeno službeno lice i ovlašćeno službeno lice razrješavaju se iz razloga za razrješenje inspektora propisanih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor."

Član 40

Poslije člana 78a dodaje se novi podnaslov, koji glasi: "3.4. Posebne službe".

Član 41

Član 79 mijenja se i glasi:

"Opština ima službu za vršenje poslova komunalne policije.

Služba iz stava 1 ovog člana, vrši poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje komunalna policija i drugim zakonima kojima se propisuju poslovi komunalne policije."

Član 42

Podnaslov iznad člana 81 i član 81 mijenjaju se i glase:,,Služba zaštite i spašavanja

Član 81 Opština ima službu zaštite i spašavanja.

Služba zaštite i spašavanja vrši poslove zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i zaštite životne sredine ugroženih djelovanjem katastrofa, elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita i spašavanje.

Nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada službe zaštite i spašavanja vrši predsjednik opštine."

Član 43

Podnaslov iznad člana 82,,Informacioni centar" i član 82 brišu se.

Član 44

Podnaslov iznad člana 83,,Primjena upravnog postupka" i član 83 brišu se.

Član 45

Član 85 stav 1 mijenja se i glasi:

,,O izuzeću ovlašćenog službenog lica koje vodi upravni postupak i donosi upravni akt u organima lokalne uprave, stručnim službama, posebnim službama i javnim službama odlučuje starješina organa lokalne uprave, rukovodilac stručne službe, rukovodilac posebne službe, odnosno rukovodilac javne službe.

Član 46

U poglavlju V naziv potpoglavlja "4. Pravni status funkcionera i službenika" briše se.

Član 47

Poslije člana 85 dodaje se novo poglavlje koje glasi:

"Va LOKALNI FUNKCIONERI, SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI".

Član 48

U članu 87 stav 2 briše se.

Član 49

Poslije člana 87 dodaje se novi član, koji glasi: "Član 87a

Poslovi predsjednika opštine, potpredsjednika opštine i glavnog administratora nespojivi su sa funkcijom odbornika.

Sprječavanje sukoba javnog i privatnog interesa izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organu lokalne samouprave i organu lokalne uprave obezbjeđuje se u skladu sa zakonom."

Član 50

Podnaslov iznad člana 88 i član 88 mijenjaju se i glase:

"Lokalni službenici i namještenici

 

Član 88

Lokalni službenik je lice koje je zasnovalo radni odnos u organu lokalne uprave, stručnoj službi i posebnoj službi za vršenje poslova kojima se ostvaruje Ustavom, zakonom i drugim propisima utvrĐena nadležnost opštine.

Lokalni službenik je i lice koje u organu, odnosno službi iz stava 1 ovog člana, vrši informatičke, materijalno-finansijske i druge poslove administrativne prirode.

Lokalni namještenik je lice koje je zasnovalo radni odnos u organu, odnosno službi iz stava 1 ovog člana, radi vršenja administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova."

Član 51

Član 89 mijenja se i glasi:

,,Licima zaposlenim u organima lokalne uprave, stručnim službama, posebnim službama i javnim službama ne može prestati služba, niti se može pogoršati položaj zbog članstva u političkoj ili sindikalnoj organizaciji."

Član 52

Član 90 mijenja se i glasi:

,,Poslodavac lokalnog službenika, odnosno namještenika je opština.

Prava i dužnosti poslodavca, u ime opštine, vrši starješina organa lokalne uprave, rukovodilac stručne službe i rukovodilac posebne službe.

U odnosu na lokalne funkcionere i imenovana lica, odnosno lica koja postavlja predsjednik opštine, prava i dužnosti poslodavca, u ime opštine, vrše skupština i predsjednik opštine."

Član 53

Podnaslov iznad člana 91,,Klauzula konflikta interesa" briše se, a član 91 mijenja se i glasi:

,,Na kategorizaciju radnih mjesta lokalnih službenika i mjerila za utvrđivanje nivoa u okviru kategorija radnih mjesta lokalnih službenika, kao i na nivoe, zvanja i uslove za zasnivanje radnog odnosa i vršenje poslova i sticanje zvanja lokalnih službenika i namještenika, opšte i druge uslove za zasnivanje radnog odnosa u organu lokalne uprave, stručnoj službi i posebnoj službi, stručni ispit za rad u državnim organima, način popune i popunu radnih mjesta u organu lokalne uprave, stručnoj službi i posebnoj službi shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika".

Član 54

Poslije člana 91 dodaju se 24 nova člana, koji glase:,,Član 91a

Predsjednik opštine, odnosno starješina organa lokalne uprave, rukovodilac stručne službe i rukovodilac posebne službe mogu donijeti odluku o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta u slučaju ako je radno mjesto utvrĐeno aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, ako radno mjesto nije popunjeno i ako postoje za to obezbijeĐena finansijska sredstva.

Ukoliko se popuna radnog mjesta vrši javnim oglašavanjem, organ lokalne uprave, stručna služba, odnosno posebna služba dužna je da, prije donošenja odluke iz stava 1

ovog člana, od predsjednika opštine pribavi potvrdu o obezbijeĐenim finansijskim sredstvima.

Smatra se da radni odnos nije zasnovan u skladu sa zakonom ukoliko je popuna radnog mjesta izvršena suprotno stavu 2 ovog člana.

Član 91b

Odluku o raspisivanju javnog konkursa za starješinu organa lokalne uprave, rukovodioca stručne službe, rukovodioca posebne službe, glavnog administratora i menadžera donosi predsjednik opštine.

Javni konkurs za lica iz stava 1 ovog člana, objavljuje organ, odnosno služba iz člana 91s ovog zakona.

Organ, odnosno služba iz člana 91s ovog zakona sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa iz stava 2 ovog člana.

Provjeru sposobnosti lica sa liste iz stava 3 ovog člana vrši komisija koju obrazuje organ, odnosno služba iz 91s ovog zakona i čine je predstavnik tog organa, odnosno službe, predstavnik drugog organa, odnosno službe u opštini i renomirani stručnjak u oblasti rada organa, odnosno službe u kojoj se zasniva radni odnos.

Komisija iz stava 4 ovog člana putem posebno strukturiranog intervjua sa kandidatima sa liste iz stava 3 ovog člana, sačinjava izvještaj o ocjenjivanju i listu za izbor kandidata.

Predsjednik opštine donosi rješenje o imenovanju, odnosno postavljenju najbolje ocijenjenog kandidata sa liste za izbor kandidata, u roku od osam dana od dana obavljenog intervjua.

Izuzetno od stava 6 ovog člana, predsjednik opštine, može donijeti rješenje o imenovanju, odnosno postavljenju drugog kandidata sa liste za izbor kandidata i u tom slučaju je dužan da u rješenju o imenovanju, odnosno postavljenju navede razloge za takvu odluku.

Član 91c

Rješenje o prestanku mandata i razrješenju lica iz člana 91b stav 1 ovog zakona, donosi predsjednik opštine.

Licu iz člana 91b stav 1 ovog zakona, kome je prestao mandat istekom vremena na koje je postavljeno ili na lični zahtjev, može se u istom ili drugom organu lokalne uprave, odnosno stručnoj službi ili posebnoj službi, rasporediti na radno mjesto koje odgovara njegovom stepenu obrazovanja i sposobnostima.

Lice koje se ne može rasporediti u skladu sa stavom 2 ovog člana, u roku od jedne godine od dana prestanka mandata, za to vrijeme ima pravo na naknadu u visini zarade koju je imalo u posljednjem mjesecu vršenja službe, uz odgovarajuće usklaĐivanje. Izuzetno, pravo na naknadu može da se produži još godinu dana, ukoliko se u tom vremenu stiče pravo na penziju.

Pravo iz stava 3 ovog člana, ostvaruje se na osnovu ličnog zahtjeva koji se podnosi predsjedniku opštine, u roku od 30 dana od dana prestanka mandata.

Član 91č

Odluku o raspisivanju javnog konkursa za pomoćnika starješine organa lokalne uprave, pomoćnika rukovodioca stručne službe, pomoćnika rukovodioca posebne službe,

glavnog inspektora, inspektora, glavno ovlašćeno službeno lice i ovlašćeno službeno lice donosi starješina organa lokalne uprave, rukovodilac stručne službe, odnosno rukovodilac posebne službe.

Javni konkurs za lica iz stava 1 ovog člana, objavljuje organ, odnosno služba iz člana 91s ovog zakona.

Provjeru sposobnosti lica iz stava 1 ovog člana, vrši komisija koju obrazuje starješina organa, odnosno rukovodilac službe u kojoj se zasniva radni odnos i čine je predstavnik tog organa, odnosno službe, predstavnik organa, odnosno službe iz člana 91s ovog zakona i renomirani stručnjak u oblasti rada organa, odnosno službe u kojoj se zasniva radni odnos.

Provjera sposobnosti vrši se pomoću posebno strukturiranog intervjua, nakon čega komisija iz stava 3 ovog člana sačinjava izvještaj o ocjenjivanju i listu za izbor kandidata.

Starješina organa, u roku od 15 dana od dana sačinjavanja liste za izbor i izvještaja o ocjenjivanju, postavlja za pomoćnika starješine organa, pomoćnika rukovodioca stručne službe, pomoćnika rukovodioca posebne službe, glavnog inspektora, inspektora, glavno ovlašćeno službeno lice ili ovlašćeno službeno lice, najbolje ocijenjenog kandidata sa liste za izbor kandidata, uz prethodnu saglasnost predsjednika opštine.

Izuzetno od stava 5 ovog člana, starješina organa, rukovodilac stručne službe, odnosno rukovodilac posebne službe, na osnovu obavljenog razgovora sa svim kandidatima sa liste za izbor, može postaviti i drugog kandidata sa liste za izbor i u tom slučaju dužan je da u obrazloženju odluke o postavljenju navede razloge za takvu odluku.

Član 91ć

Interni oglas unutar organa lokalne uprave, stručne službe i posebne službe (u daljem tekstu: interni oglas unutar organa), interni oglas između organa lokalne uprave, stručne službe i posebne službe (u daljem tekstu: interni oglas između organa), javni oglas i javni konkurs objavljuje organ, odnosno služba iz člana 91s ovog zakona, u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke o pokretanju postupka o popuni radnog mjesta.

Interni oglas unutar organa objavljuje se na oglasnoj tabli organa lokalne uprave, stručne službe, odnosno posebne službe, organa, odnosno službe iz člana 91s ovog zakona i na internet stranici opštine, interni oglas između organa objavljuje se na internet stranici opštine, a javni oglas i javni konkurs objavljuju se na internet stranici opštine i u dnevnom štampanom mediju koji izlazi u Crnoj Gori.

Pravo prijavljivanja na interni oglas između organa ima lokalni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodreĐeno vrijeme.

Na interni oglas između organa mogu se prijaviti i zaposleni na neodreĐeno vrijeme u javnim preduzećima, odnosno javnim ustanovama čiji je osnivač opština.

Na rok za podnošenje prijave na interni oglas unutar organa, interni oglas između organa, javni oglas i javni konkurs, sadržinu, način ispravke, povlačenje, kao i način prijavljivanja elektronskim putem, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.

Član 91d

Organ, odnosno služba iz člana 91s ovog zakona, na osnovu blagovremene, potpune i uredne dokumentacije, sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove internog oglasa unutar organa, internog oglasa između organa, javnog oglasa ili javnog konkursa.

Na pribavljanje mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima kandidata iz stava 1 ovog

člana, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.

Član 91dž

Lica sa liste kandidata koja ispunjavaju uslove internog oglasa unutar organa, internog oglasa između organa, javnog oglasa i javnog konkursa podliježu obaveznoj provjeri sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta.

Provjeru sposobnosti lica iz stava 1 ovog člana, vrši komisija koju obrazuje starješina organa, odnosno rukovodilac službe u kojoj se zasniva radni odnos i čine je predstavnik tog organa, odnosno službe, predstavnik organa, odnosno službe iz člana 91s ovog zakona i stručna lica za provjeru posebnih vještina koje se traže internim oglasom unutar organa, internim oglasom između organa, javnim oglasom ili javnim konkursom.

Na način provjere sposobnosti kandidata, sačinjavanje izvještaja o provjeri sposobnosti, ocjenjivanje kandidata, sačinjavanje rang liste za izbor kandidata, donošenje odluke o izboru kandidata, pravo na uvid i vraćanje dokumentacije, donošenje rješenja o zasnivanju radnog odnosa, trajanje radnog odnosa, probni rad i ocjenjivanje probnog rada, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.

Član 91Đ

Prevencija korupcije u opštini obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprječavanje korupcije.

Plan integriteta koji sadrži mjere kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u rad organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, stručnih i posebnih službi (u daljem tekstu: plan integriteta) donosi predsjednik opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprječavanje korupcije.

Radi izrade i sprovođenja plana integriteta, kao i izrade izvještaja o sprovođenju plana integriteta, predsjednik opštine rješenjem obrazuje komisiju.

Član 91e

Na prava i obaveze lokalnih službenika i namještenika koja se odnose na: uslove rada, zaradu, naknadu i druga primanja, odmor i odsustvo, mirovanje prava iz radnog odnosa, izvršavanje naloga, čuvanje i zaštitu tajnih podataka i podataka o ličnosti, poštovanje radnog vremena, vanredne situacije i okolnosti, izbjegavanje sukoba interesa, prijavljivanje mogućeg sukoba interesa, zabranu zloupotrebe rada i korišćenja imovine, zabranu primanja poklona, odbijanje poklona, dodatni rad, zabranu osnivanja privrednih društava, ograničenje članstva u organima privrednih društava, ograničenje po prestanku radnog odnosa, primjenu propisa o sprječavanju sukoba interesa javnih funkcionera, raspoređivanje zbog potrebe rada, raspoređivanje unutar istog organa lokalne uprave, stručne službe i posebne službe, privremeno raspoređivanje u drugi organ lokalne uprave, stručnu službu i posebnu službu, način privremenog raspoređivanja u drugi organ lokalne uprave, stručnu službu i posebnu službu, ograničenje za raspoređivanje, osnov prestanka radnog odnosa, rješenje o prestanku radnog odnosa, prestanak radnog odnosa po sili zakona, otkaz, sporazumni prestanak radnog odnosa, kao i na prestanak radnog odnosa

istekom vremena na koji je zasnovan, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.

Član 91f

Lokalni službenik, odnosno namještenik disciplinski je odgovoran za povrede službene dužnosti iz radnog odnosa, koje mogu biti lakše i teže.

Disciplinski postupak protiv lokalnog službenika, odnosno namještenika vodi i odluke predlaže disciplinska komisija koju obrazuje predsjednik opštine, a čine je predsjednik i dva člana, od kojih je jedan predstavnik reprezentativnog sindikata.

Predsjednik i članovi disciplinske komisije imenuju se iz reda lokalnih službenika, na period od četiri godine i isto lice može biti ponovo imenovano.

Za predsjednika i članove komisije može biti imenovano lice koje ima VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja iz oblasti pravnih nauka i najmanje tri godine radnog iskustva.

Disciplinski postupak zbog povrede službene dužnosti protiv imenovanog, odnosno postavljenog lica pokreće predsjednik opštine.

Disciplinski postupak protiv lica iz stava 5 ovog člana vodi i disciplinske mjere izriče komisija koju obrazuje predsjednik opštine.

Disciplinske mjere izrečene u skladu sa ovim zakonom, upisuju se u kadrovsku evidenciju.

Na pitanja disciplinske odgovornosti i disciplinskog postupka koja se odnose na: lakše i teže povrede službene dužnosti, disciplinske mjere, pokretanje disciplinskog postupka, održavanje rasprave i prava na odbranu lokalnog službenika i namještenika u disciplinskom postupku, izricanje disciplinskih mjera, zastarjelost pokretanja i voĐenja disciplinskog postupka, odnosno izvršenja disciplinskih mjera, brisanje disciplinskih mjera iz kadrovske evidencije, osnov privremenog ograničenja vršenja dužnosti, odlučivanje o privremenom ograničenju vršenja dužnosti i prava u slučaju privremenog ograničenja vršenja dužnosti lokalnog službenika i namještenika, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.

Član 91g

Lokalni službenik, odnosno namještenik materijalno je odgovoran za štetu koju je na radu ili u vezi sa radom protivpravno, namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokovao organu lokalne uprave, stručnoj službi i posebnoj službi.

Opština odgovara za štetu koju lokalni službenik, odnosno namještenik na radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu. Treće lice može tražiti naknadu štete i od lokalnog službenika i namještenika koji je prouzrokovao štetu, ako je šteta učinjena namjerno.

U slučaju da se utvrdi da je lokalni službenik, odnosno namještenik materijalno odgovoran za štetu, a tu štetu ne naknadi, opština može ostvariti svoja prava kod nadležnog suda.

O visini i načinu naknade štete može se zaključiti pisani sporazum između predsjednika opštine i lokalnog službenika, odnosno namještenika koji predstavlja izvršnu ispravu.

Ako bi utvrĐivanje visine štete prouzrokovalo nesrazmjerne troškove, naknada štete se može odmjeriti u paušalnom iznosu.

Za isplaćeni iznos naknade štete koju je lokalni službenik, odnosno namještenik na radu ili u vezi sa radom namjerno prouzrokovao trećem licu, opština ima pravo na regresni zahtjev prema lokalnom službeniku, odnosno namješteniku u visini ukupnog iznosa isplaćene naknade.

Za isplaćeni iznos naknade štete koju je lokalni službenik, odnosno namještenik na radu ili u vezi sa radom, iz krajnje nepažnje prouzrokovao trećem licu, opština ima pravo na regresni zahtjev prema lokalnom službeniku, odnosno namješteniku, u visini ukupnog ili dijela iznosa.

Opština je odgovorna za štetu prouzrokovanu lokalnom službeniku, odnosno namješteniku na radu ili u vezi sa radom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Odgovornost za štetu se odnosi i na štetu koju opština prouzrokuje lokalnom službeniku, odnosno namješteniku povredom prava iz rada i po osnovu rada.

O visini i načinu naknade štete može se zaključiti pisani sporazum između predsjednika opštine i lokalnog službenika, odnosno namještenika kome je šteta nanijeta, a koji predstavlja izvršnu ispravu.

Na pitanja materijalne odgovornosti lokalnog službenika i namještenika koja se odnose na postupak odlučivanja o materijalnoj odgovornosti i oslobaĐanje od naknade štete, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.

Član 91h

Ocjenu rada lokalnog službenika, odnosno namještenika rješenjem daje starješina organa lokalne uprave, rukovodilac stručne službe, odnosno rukovodilac posebne službe, na predlog neposrednog rukovodioca.

Prije utvrĐivanja predloga ocjene rada, neposredni rukovodilac je dužan da sa predlogom ocjene upozna lokalnog službenika, odnosno namještenika i sa njim obavi razgovor koji treba da obuhvati razmjenu informacija koje se odnose na sva pitanja vezana za njegovo ocjenjivanje.

Ocjena rada upisuje se u kadrovsku evidenciju.

Lokalnom službeniku, odnosno namješteniku koji je dva puta uzastopno ocijenjen ocjenom,,ne zadovoljava" prestaje radni odnos danom donošenja izvršnog rješenja o ocjenjivanju.

Na pitanja ocjenjivanja i napredovanja lokalnih službenika, odnosno namještenika koja se odnose na cilj i kriterijume ocjenjivanja, ocjene rada, kao i mjerila i način ocjenjivanja, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.

Član 91i

Ocjenu rada imenovanih, odnosno postavljenih lica daje predsjednik opštine.

U slučaju kad lice iz stava 1 ovog člana dobije ocjenu,,ne zadovoljava", predsjednik opštine pokreće postupak za njegovo razrješenje, u kojem se obavezno pribavlja izjašnjenje tog lica.

Na pitanja ocjenjivanja imenovanih, odnosno postavljenih lica koja se odnose na ocjene rada i kriterijume ocjenjivanja, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.

 

Član 91j

Rješenje o napredovanju lokalnog službenika, odnosno namještenika donosi starješina organa lokalne uprave, rukovodilac stručne službe, odnosno rukovodilac posebne službe, na predlog neposrednog rukovodioca, najkasnije u roku od 30 dana od dana ispunjenja uslova.

Rješenje iz stava 1 ovog člana, donosi se najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja predloga.

Podaci o napredovanju lokalnog službenika, odnosno namještenika unose se u kadrovsku evidenciju.

Na pitanje napredovanja lokalnog službenika, odnosno namještenika u viši platni razred u okviru istog zvanja, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.

Član 91k

Za izuzetne uspjehe u radu organa lokalne uprave, stručne službe, posebne službe može se lokalnom službeniku, odnosno namješteniku dodijeliti priznanje.

Podaci o dodijeljenom priznanju lokalnom službeniku, odnosno namješteniku upisuju se u kadrovsku evidenciju.

Na pitanje koje se odnosi na vrstu i postupak dodjele priznanja lokalnom službeniku, odnosno namješteniku, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.

Član 91l

Lokalni službenik, odnosno namještenik ima pravo i obavezu da se stručno osposobljava i usavršava u cilju unaprjeđenja stručnih sposobnosti i vještina radi vršenja poslova radnog mjesta.

Stručno osposobljavanje i usavršavanje lokalnog službenika, odnosno namještenika vrši se na osnovu opšteg i posebnih programa.

Opšti program stručnog osposobljavanja i usavršavanja je program za sticanje i unaprjeđenje znanja i vještina koje su potrebne svim kategorijama lokalnih službenika i namještenika u opštinama za obavljanje poslova i zadataka konkretnih radnih mjesta.

Posebni programi stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika su programi za unaprjeđenje znanja i vještina koje su potrebne pojedinim kategorijama lokalnih službenika i namještenika u opštinama radi kvalitetnijeg obavljanja poslova i zadataka određenih radnih mjesta.

Opšti program stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika, odnosno namještenika donosi ministarstvo nadležno za poslove lokalne samouprave.

Poseban program stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika, odnosno namještenika donosi predsjednik opštine.

Sredstva za sprovođenje opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore.

Sredstva za sprovođenje posebnog programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja obezbjeđuju se u budžetu opštine.

Na pitanje prava i obaveza lokalnih službenika, odnosno namještenika u vezi posebnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.

Član 91lj

Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u organu lokalne uprave, stručnoj službi, odnosno posebnoj službi u određenom nivou kvalifikacije obrazovanja, radi osposobljavanja za samostalno vršenje poslova.

Pripravnik zasniva radni odnos na osnovu javnog oglasa, koji objavljuje i sprovodi organ, odnosno služba iz člana 91s ovog zakona, u skladu sa članom 91ć st. 1 i 2 ovog zakona.

Organ, odnosno služba iz člana 91s ovog zakona, na osnovu blagovremene, potpune i uredne dokumentacije sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa i, u roku od tri dana, dostavlja je starješini organa lokalne uprave, rukovodiocu stručne službe, odnosno rukovodiocu posebne službe, koji donosi odluku o izboru kandidata.

Pripravnik se osposobljava po programu koji utvrđuje organ lokalne uprave, stručna služba, odnosno posebna služba.

Na pitanje trajanja pripravničkog staža, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.

Član 91m

U slučaju ukidanja organa lokalne uprave, stručne službe, odnosno posebne službe ili dijela poslova tih organa, odnosno službi, organ lokalne uprave, stručna služba, odnosno posebna služba, u čiji djelokrug prelaze poslovi preuzima lokalne službenike, odnosno namještenike koji su radili na tim poslovima.

Lokalni službenik, odnosno namještenik iz stava 1 ovog člana ima status zaposlenog u organu lokalne uprave, stručnoj službi, odnosno posebnoj službi, u čiji djelokrug prelaze poslovi i ostvaruje prava i obaveze u tom organu, odnosno službi do raspoređivanja u skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Lokalni službenik, odnosno namještenik koji ne bude raspoređen u smislu stava 2 ovog člana, zato što nema slobodnih radnih mjesta za koje ispunjava uslove, stavlja se na raspolaganje za potrebe internog tržišta rada opštine, o čemu evidenciju vodi organ, odnosno služba iz člana 91s ovog zakona.

Prava i obaveze lokalnog službenika, odnosno namještenika na raspolaganju rješenjem utvrđuje starješina organa, odnosno službe iz stava 2 ovog člana, u čiji djelokrug prelaze poslovi, osim za imenovana, odnosno postavljena lica, za koja rješenje donosi organ koji ih je imenovao, odnosno postavio.

Na lokalne službenike i namještenike čije se radno mjesto ukida zbog ukidanja organa lokalne uprave, stručne službe, odnosno posebne službe ili dijela poslova koje ne preuzima drugi organ lokalne uprave, stručna služba, odnosno posebna služba, primjenjuju se st. 3 i 4 ovog člana.

Član 91n

Kad se zbog izmjene unutrašnje organizacije organa lokalne uprave, stručne službe, odnosno posebne službe donosi novi ili vrši izmjena postojećeg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, raspoređivanje lokalnih službenika, odnosno namještenika

vrši se na radna mjesta koja odgovaraju njihovom nivou kvalifikacije obrazovanja i za koja ispunjavaju druge propisane uslove.

Prilikom raspoređivanja lokalnih službenika, odnosno namještenika iz stava 1 ovog člana, uzimaju se u obzir poslovi na kojima su ranije radili, a prednost imaju lokalni službenici, odnosno namještenici koji imaju bolje ocjene rada u posljednje tri godine.

U slučaju da nema radnog mjesta u smislu stava 1 ovog člana, na koje se lokalni službenik, odnosno namještenik može rasporediti, taj službenik, odnosno namještenik, stavlja se na raspolaganje za potrebe internog tržišta rada opštine i ostvaruje prava i obaveze u skladu sa članom 91m st. 3 i 4 ovog zakona.

Član 91nj

Sredstva za ostvarivanje prava lokalnih službenika, odnosno namještenika za vrijeme trajanja raspolaganja u smislu čl. 91m i 91n ovog zakona, obezbjeđuju se u budžetu opštine.

Lokalnom službeniku, odnosno namješteniku koji za vrijeme dok se nalazi na raspolaganju ne bude raspoređen, po isteku vremena raspolaganja, prestaje radni odnos po sili zakona.

Lokalni službenik, odnosno namještenik iz stava 2 ovog člana, ima pravo na otpremninu u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade državnih službenika i namještenika.

Lokalni službenik, odnosno namještenik koji ostvari pravo na otpremninu zbog prestanka radnog odnosa na osnovu pisanog sporazuma u organu lokalne uprave, stručnoj službi, posebnoj službi odnosno javnoj službi, ne može zasnovati radni odnos u ovim organima, službama, odnosno javnim službama u periodu od pet godina od dana isplate otpremnine.

Lokalni službenik, odnosno namještenik koji ostvari pravo na otpremninu zbog reorganizacije, ukidanja poslova ili ukidanja organa lokalne uprave, stručne službe, posebne službe, odnosno javne službe ne može zasnovati radni odnos u ovim organima, službama, odnosno javnim službama u periodu od jedne godine od dana isplate otpremnine.

Ograničenja iz st. 4 i 5 ovog člana, ne odnose se na lice koje vrati cjelokupni iznos otpremnine.

Na prava i obaveze u slučaju ukidanja organa lokalne uprave, stručne službe, posebne službe, odnosno dijela njihovih poslova, kao i u slučaju reorganizacije, koja se odnose na zaštitu, raspoređivanje i prestanak radnog odnosa lokalnog službenika, odnosno namještenika koji je na raspolaganju, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.

Član 91o

Imenovanom, odnosno postavljenom licu prestaje mandat ako se organ lokalne uprave, stručna služba, odnosno posebna služba ukine ili ako se ukine dio poslova koje ne preuzima drugi organ lokalne uprave, stručna služba, odnosno posebna služba ili ako njegovo radno mjesto bude ukinuto donošenjem novog ili izmjenom postojećeg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

U slučaju iz stava 1 ovog člana imenovano, odnosno postavljeno lice ostvaruje prava iz člana 91c st. 2 i 3 ovog zakona.

Član 91p

O pravima i obavezama lokalnog službenika, odnosno namještenika odlučuje starješina organa lokalne uprave, rukovodilac stručne službe, odnosno rukovodilac posebne službe rješenjem.

Protiv rješenja kojim je odlučeno o pravima i obavezama lokalnog službenika, odnosno namještenika i odluke o izboru lokalnog službenika i namještenika može se podnijeti žalba, u roku od osam dana od dana prijema rješenja, odnosno odluke.

O žalbi na rješenje kojim je odlučeno o pravima i obavezama lokalnih službenika, odnosno namještenika i o žalbi na odluku o izboru kandidata po raspisanom oglasu, odnosno konkursu odlučuje komisija za žalbe koju imenuje i razrješava predsjednik opštine.

Komisija za žalbe se imenuje na period od četiri godine.

Komisija za žalbe ima predsjednika i dva člana, od kojih je jedan predstavnik reprezentativnog sindikata.

Za predsjednika komisije za žalbe može biti imenovano lice koje ima VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja iz oblasti pravnih nauka i najmanje pet godina radnog iskustva.

Za člana komisije za žalbe može biti imenovano lice koje ima VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja iz oblasti pravnih nauka i najmanje tri godina radnog iskustva.

Stručne i administrativne poslove za potrebe komisije za žalbe vrši organ, odnosno služba iz člana 91s ovog zakona.

Komisija za žalbe dužna je da jednom godišnje predsjedniku opštine podnese izvještaj o radu.

Na pitanja zaštite prava lokalnih službenika, odnosno namještenika koja se odnose na: odlučivanje o žalbi, sudsku zaštitu, alternativnu zaštitu, razloge za prestanak mandata i razrješenje predsjednika i člana komisije za žalbe, naknade za rad predsjednika, odnosno članova komisije za žalbe, kao i rad komisije za žalbe, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.

Član 91r

Upravljanje kadrovima u opštini obuhvata utvrđivanje jedinstvenih standarda za upravljanje ljudskim resursima u organu lokalne uprave, stručnoj službi, odnosno posebnoj službi.

Radi upravljanja ljudskim resursima predsjednik opštine donosi kadrovski plan za organe lokalne uprave, stručne službe, odnosno posebne službe.

Kadrovski plan donosi se za kalendarsku godinu najkasnije 30 dana prije donošenja budžeta opštine za tu godinu.

Na pitanja upravljanja kadrovima u organu lokalne uprave, stručnoj službi, odnosno posebnoj službi koja se odnose na sadržinu kadrovskog plana i odgovornost za njegovo sprovođenje, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.

Član 91s

Poslove upravljanja kadrovima u opštini vrši organ lokalne uprave, odnosno stručna služba, u skladu sa aktom iz člana 57 stav 1 tačka 5 i člana 70a stav 2 ovog zakona.

 

Organ, odnosno služba iz stava 1 ovog člana vrši poslove koji se odnose na:

1)    objavljivanje oglasa i sprovođenje postupka za popunjavanje radnih mjesta u skladu sa ovim zakonom, za potrebe organa lokalne uprave, stručne službe, odnosno posebne službe;

2)    pripremanje i sprovođenje posebnih programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja i godišnjeg plana obuka lokalnih službenika i namještenika u organima lokalne uprave, stručnim službama, odnosno posebnim službama;

3)    vođenje kadrovske evidencije lokalnih službenika i namještenika i evidencije internog tržišta rada opštine;

4)    ispitivanje mogućnosti raspoređivanja lokalnih službenika, odnosno namještenika na raspolaganju na slobodna radna mjesta u organima lokalne uprave, stručnim službama, odnosno posebnim službama;

5)    praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u organima lokalne uprave, stručnim službama, odnosno posebnim službama, rodno balansirane zastupljenosti i zapošljavanja lica sa invaliditetom;

6)    druge poslove iz oblasti razvoja i upravljanja ljudskim resursima."

Član 55

U članu 107 poslije stava 1 dodaje se novi stav, koji glasi:

"Žalba, odnosno peticija iz stava 1 ovog člana, može se podnijeti elektronskim putem, u skladu sa zakonom.

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 4.

Član 56

U članu 114 st.1 i 2 riječi:,,ili prigovora" brišu se.

Član 57

U članu 116 stav 1 poslije riječi,,samouprave" dodaju se zarez i riječi:,,organi lokalne uprave, stručne službe, posebne službe i javne službe".

U stavu 2 tačka 3 mijenja se i glasi:

,,3) učešćem u radu radnih grupa za izradu propisa, planova, programa i projekata;".

Tačka 6 mijenja se i glasi:

,,6) obezbjeđivanjem prostora i drugih uslova za rad;". Poslije tačke 6 dodaje se nova tačka, koja glasi:

,,6a) osnivanjem savjeta za saradnju sa nevladinim organizacijama;".

Član 58

Član 124 mijenja se i glasi:

,,Kad organ državne uprave nadležan za odreĐenu upravnu oblast smatra da opšti akt skupštine ili predsjednika opštine nije u saglasnosti sa zakonom ili Ustavom, upozoriće skupštinu ili predsjednika opštine da u određenom roku preduzime odgovarajuće mjere radi usaglašavanja tog akta.

Kad skupština, odnosno predsjednik opštine ne postupi po upozorenju u ostavljenom roku, organ državne uprave nadležan za odreĐenu upravnu oblast o tome

obavještava ministarstvo nadležno za poslove lokalne samouprave, koje je dužno da Vladi predloži preduzimanje mjera iz člana 124a ovog zakona."

Član 59

Poslije člana 124 dodaje se novi član, koji glasi: "Član 124a

,,Kad Vlada smatra da se opštim aktom skupštine ili predsjednika opštine narušavaju ili ograničavaju Ustavom ili zakonom utvrđene slobode i prava građana, na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove lokalne samouprave, obustaviće od izvršenja taj akt i pokrenuti postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom Crne Gore, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o obustavi.

Ukoliko Vlada, u roku iz stava 1 ovog člana, ne pokrene postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom Crne Gore, opšti akt se primjenjuje."

Član 60

Član 126 briše se.

Član 61

Podnaslov iznad člana 131 i član 131 mijenjaju se i glase:

,,Međuopštinska saradnja

Član 131

Dvije ili više opština mogu, radi zajedničkog, ekonomičnijeg i racionalnijeg vršenja određenih poslova iz sopstvene nadležnosti, osnovati privredno društvo ili javnu ustanovu, u skladu sa zakonom."

Član 62

Član 132 mijenja se i glasi:

,,Radi zajedničkog vršenja određenih poslova iz sopstvene nadležnosti, opština može zaključiti poseban ugovor sa drugom opštinom, ako je to u njihovom zajedničkom interesu.

Ugovorom iz stava 1 ovog člana, uređuju se vrsta, obim i način obavljanja zajedničkih poslova, način finansiranja, način izvještavanja i druga pitanja od značaja za vršenje zajedničkih poslova.

Nadležni organ opštine, koji na osnovu ugovora vrši poslove iz stava 1 ovog člana, dužan je da podnese godišnji izvještaj o radu, izvještaj o finansijskom poslovanju i godišnji program rada opštinama koje su zaključile ugovor radi zajedničkog vršenja određenih poslova."

Član 63

Čl. 133 do 137 brišu se.

Član 64

U članu 138 stav 1 mijenja se i glasi:

,,Javnost i transparentnost rada organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, stručnih službi, posebnih službi, odnosno javnih službi obezbjeđuje se u skladu sa zakonom."

Član 65

Poslije člana 151b dodaju se četiri nova člana, koji glase: "Član 151c

Opštine su dužne da usklade statute i druge opšte akte sa ovim zakonom, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 151č

Menadžer koji je postavljen u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", br. 42/2003, 28/2004, 75/2005 i 13/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 3/2010 - ispr., 38/2012, 10/2014 i 57/2014 - dr. zakon), koji ne bude postavljen u skladu sa ovim zakonom, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, ostvaruje prava iz člana 91m ovog zakona.

Član 151ć

Imenovanje predsjednika i članova komisije za žalbe i izbor predsjednika i članova disciplinske komisije, u skladu sa ovim zakonom, izvršiće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 151d

Postupak odlučivanja o pravima, obavezama i odgovornostima lokalnih službenika, odnosno namještenika koji nije pravosnažno okončan do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po Zakonu o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", br. 42/2003, 28/2004, 75/2005 i 13/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 3/2010 - ispr., 38/2012, 10/2014 i 57/2014 - dr. zakon)."

Član 66

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Uredba o službenim zvanjima lokalnih službenika i namještenika i uslovima za njihovo vršenje u organima lokalne uprave ("Sl. list CG", br. 15/2013).

Član 67

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u,,Službenom listu Crne Gore".

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 17.12.2015.