Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, donijeta Uredba o kancelarijskom poslovanju

22.07.2019.


Vlada Crne Gore je na 130. sjednici, kojom je predsjedavao u prvom dijelu potpredsjednik za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović, a u drugom predsjednik Duško Marković, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima. Predloženim zakonom se postepeno, kroz prelazni period od pet godina, izjednačavaju cijene komunalnih usluga za pravna i fizička lica i obezbjeđuje jasnije definisan pravni osnov za donošenje podzakonskih akata od strane Agencije za regulisane komunalne djelatnosti.

Radi potpune implementacije Zakona o državnoj upravi, donijeta je Uredba o kancelarijskom poslovanju. Cilj donošenja ovog podzakonskog akta je jasno normiranje poslova prijema, evidentiranja, administrativno-tehničke obrade i otpremanja akata, čuvanja predmeta, akata i drugog materijala, arhiviranja i čuvanja arhiviranih predmeta, kao i drugih postupanja sa službenim materijalom.

Vlada je usvojila Informaciju o smjernicama Kolegijuma za pregovore za dalje funkcionisanje pregovaračke strukture i Izvještaj o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za I i II kvartal 2019. godine.

U cilju afirmacije programskog opredeljenja Vlade za unapređenje alternativnog načina rješavanja sporova, donijeta je Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o visini nagrade za rad u naknade troškova posrednika. Izmjene i dopune odnose se na adekvatan i prihvatljiv način nagrađivanja posrednika u svim vrstama sporova, što će se pozitivno odraziti na spremnost i motivisanost posrednika da sprovode postupke, kvalitet njihovog rada i broj predmeta riješenih sporazumom. Pored toga, ovako definisana rješenja pozitivno će uticati i na zainteresovanost stranaka da sporove rješavaju u postupku posredovanja, kao i na efikasnost pravosuđa.

Vlada je donijela Odluku o dopuni Odluke o otvaranju graničnih prelaza za međunarodni pomorski, vazdušni i željeznički saobraćaj, Odluku o dopuni Odluke o određivanju luka prema namjeni i Odluku o dopunama Odluke o određivanju luka prema vrsti pomorskog saobraćaja. Donijetim odlukama se omogućava otvaranje luke nautičkog turizma – marine Kumbor – Portonovi i istoimenog graničnog prelaza za međunarodni pomorski saobraćaj.

Vlada je donijela Odluku o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Lepetane", Opština Tivat, Odluku o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Veliki pijesak", Opština Bar, kao i Odluku o izradi Lokalne studije lokacije "Donji Štoj", Opština Ulcinj.

Donijeta je
Uredba o izmjeni uredbe o načinu ostvarivanja i visini podsticajnih cijena za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije kojom se utvrđuje visina i način određivanja podsticajne cijene za električnu energiju proizvedenu u objektu povlašćenog proizvođača. Izmjenom se precizira norma kojom se utvrđuje da povlašćeni proizvođač ima pravo na podsticajnu cijenu na dan dobijanja statusa povlašćenog proizvođača u periodu trajanja statusa. Takođe, ukoliko povlašćeni proizvođač, na dan dobijanja statusa ima privremeni status povlašćenog proizvođača, ima pravo na podsticajnu cijenu koja je važila na dan podnošenja zahtjeva za sticanje privremenog statusa. Naglašeno je da se ovim upotpunjuje investicioni ambijent u ovoj oblasti. Pored toga, Uredba će imati pozitivni uticaj na sve kupce električne energije, budući da se njom definiše i umanjenje podsticajne cijene od početka 2020. godine.

Donijeta je Strategija razvoja zvanične statistike za period 2019-2023. godine sa Akcionim planom. U startegiji je definisano sedam ciljeva sa pratećim indikatorima i aktivnostima, dok su u Akcionom planu utvrđeni dinamika realizacije, način izvještavanja i nadležni organi za realizaciju strategijskih ciljeva. Prilikom predstavljanja ovih dokumenata, istaknuto je da su edukacija statističara kao naučnika koji rade sa podacima, inovativnim rješenjima, korišćenjem novih izvora podataka, kao i dalje usaglašavanje zvanične statistike sa međunarodnim standardima i principima Kodeksa prakse evropske statistike, izazovi koji predstavljaju razvojne strategijske ciljeve u narednom petogodišnjem periodu.

Vlada je usvojila
Informaciju o utvrđenim uslovima koje treba da ispunjavaju razvojni projekti u oblasti poljoprivrede i drvoprerade u postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore. U raspravi je navedeno da se, u cilju diverzifikacije ekonomije i ravnomjernog regionalnog razvoja, opseg sektora koji su obuhvaćeni ovim Programom proširuje na oblasti poljoprivrede i drvoprerade.

Usvojen je Izvještaj o radu Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, sa Izvještajem nezavisnog revizora o finansijskim iskazima za 2018. godinu. Agencije je osnovana Zakonom o visokom obrazovanju, kao institucija odgovorna za primjenu evropskih standarda i smjernica i unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Zadatak Agencije je potpuna primjena Standarda i smjernica za obezbjeđenje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, kroz definisanje jasnih procedura za sprovođenje postupaka akreditacije studijskih programa i reakreditacije ustanova visokog obrazovanja i donošenje nezavisnih i objektivnih odluka. Imajući u vidu da se radi o novoj instituciji, Vlada je dala punu podršku njenom radu, ocijenivši ga izuzetno značajnim za realizaciju programskih opredjeljenja u oblasti reforme visokog obrazovanja.

Na sjednici je razmotren
Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom "Mamula", Opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela "Kraljičina plaža" Budva čije donošenje je u Skupštini Crne Gore inicirala grupa poslanika. Vlada je u Mišljenju, koje će biti dostavljeno Skupštini, Predlog ocijenila pozitivnim, jer će se time obezbijediti praćenje sprovođenja ovih odluka na adekvatan način, kroz analizu godišnjih izvještaja o realizovanim investicijama, odnosno ispunjavanju ugovornih obaveza, što će doprinijeti jačanju kontrolne uloge Skupštine kada su u pitanju investicioni projekti od značaja za razvoj turizma i ukupne turističke ponude Crne Gore.

Vlada se upoznala sa
Izvještajem o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2018. godinu. Godišnji izvještaj predstavlja opšti pregled svih njenih aktivnosti, počevši od statusa, finansiranja i finansijskog poslovanja, ljudskih resursa, pa do rada u okviru zakonom određene nadležnosti, te javnosti rada i antikorupcijske uloge. U Izvještaju je navedeno da je u toku 2018. godine Državna komisija imala u radu ukupno 732 predmeta i od tog broja riješila 694 predmeta (94,80 odsto), dok je neriješeno ostalo svega 38 predmeta (5,20 odsto) koji su primljeni pri samom kraju izvještajnog perioda.

Na predlog Ministarstva sporta i mladih Vlada je dala
saglasnosti za sufinansiranje sportskih klubova iz I kategorije sportova koji se nalaze na programu Olimpijskih igara i to FK "Sutjeska" iz Nikšića i KK "Mornar" iz Bara. Resorno ministarstvo zaduženo je da utvrdi pojedinačne iznose i to na osnovu dostavljenih programa sportskih klubova koji se odnose na obavljanje sportskih djelatnosti i realizaciju sportskih aktivnosti u 2019.godini, a u okviru opredijeljenih sredstava.

Vlada je dala Saglasnost za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanje sportskih objekata.

Usvojena je Informacija o upotrebi termalne kamere u cilju sprečavanja nelegalnog ribolova u Nacionalnom parku Skadarsko jezero. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je iz projekta MIDAS II obezbijedilo 25.000 eura za kupovinu i ugradnju Termalne kamere. Za smještaj Termalne kamere i prateće opreme, odabrana je lokacija sa koje će biti pokriveno blizu 70 odsto teritorije Nacionalnog Parka Skadarsko jezero. Pristup Termalnoj kameri je obezbijeđen u okviru Ribarskog monitoring centra, koji funkcioniše 24 časa svakodnevno, u Direktoratu za ribarstvo – Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. TAkođe, pristup će biti obezbijeđen i Ministarstvu unutrašnjih poslova, Nacionalnom parku Skadarsko jezero i drugim nadležnim institucijama koji iskažu potrebu za ovim vidom nadzora.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 18.07.2019.


Naslov: Redakcija