Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske koji se odnosi na vazdušni saobraćaj

22.03.2021.


Vlada Crne Gore je, na 15. sjednici održanoj 18. marta 2021. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske koji se odnosi na vazdušni saobraćaj. Povod za potpisivanje Sporazuma je izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, jer time prestaje primjena multilateralnog Sporazuma o evropskom zajedničkom vazdušnom području (ECAA). Kako bi se obezbijedio kontinuitet i nastavilo nesmetano odvijanje vazdušnog saobraćaja u novonastalim okolnostima, Crna Gora i Velika Britanija su bile u obavezi da potpišu bilateralni Sporazum koji bi se, do ispunjenja unutrašnjih pravnih procedura u obje zemlje, privremeno primjenjivao od dana izlaska Velike Britanije iz Evropske Unije.

Usvojena je i Informacija o zaključivanju Sporazuma o trgovini, partnerstvu i saradnji između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske. Ujedinjeno Kraljevstvo je istupilo iz Evropske unije 31. januara 2020. godine, nakon što je sa EU postignut Sporazum o povlačenju u tranzicionom periodu koji je važio do 31. decembra 2020. godine. Tokom tranzicionog perioda britanska strana je predložila da dvije zemlje potpišu Sporazum o partnerstvu i trgovini. Ponuđeni Nacrt predstavlja izmjene i dopune određenih djelova Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Crne Gore i EU i sadrži sve ranije dogovorene stavove u okviru važećeg SSP-a, dok su djelovi tj. procesi koji se odnose na EU isključeni. U tom kontekstu, nadležni resori su zaduženi da obrazuju Radnu grupu za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma kojom će koordinirati Ministarsvo vanjskih poslova.

Vlada je donijela Uredbu o načinu sprovođenja nabavki za vojno-diplomatske predstavnike i jedinice Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i mirovnim misijama. Predlogom uredbe propisuje se način sprovođenja nabavki roba i usluga čija je procijenjena vrijednost manja od 40.000,00 eura, odnosno nabavki radova čija je procijenjena vrijednost manja od 100.000,00 eura, kao i izvještavanje o sprovedenim nabavkama. Propisano je da naručilac (vojno-diplomatski predstavnik ili komandant jedinice Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama ili mirovnoj misiji), sprovodi nabavku pribavljanjem tri ponude i, u zavisnosti od vrste nabavke, pregovara ili prihvata predračun/profakturu, fiskalni račun ili ugovor. U slučaju da ne postoji tržišna konkurencija iz tehničkih razloga, ili je predmet nabavke umjetničko djelo, kancelarijski materijal ili usluge keteringa, kao i u slučaju izuzetne hitnosti nabavke, propisano je da naručilac može pribaviti cijenu ili ponudu od jednog ponuđača.

Donijeta je Odluka o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave. Odlukom je određen djelokrug, način rada i sastav članova Savjeta na čijem čelu će biti predsjednik Vlade Crne Gore. Zadaci Savjeta su, između ostalog, da prati sprovođenje Strategije reforme javne uprave sa pratećim akcionim planovima i programom upravljanja javnim finansijama, obezbjeđuje javnost i transparetnost procesa reforme javne uprave, prati prioritete, dinamiku i rokove realizacije mjera i aktivnosti čiji su nosioci državni organi, organi državne uprave i lokalne samouprave i ocjenjuje postignute rezultate u ostvarenju ciljeva reforme. U diskusiji je naglašeno da je krajnji cilj reforme da se obezbijedi visoki kvalitet usluge građanima, stvaranje javne uprave koja će doprinijeti ekonomskoj stabilnosti, povećanju kvaliteta života i konkuretnosti privredne, a ujedno i ispunjavanje uslova za članstvo u EU. Da bi se to postiglo u punom kapacitetu, u sastav Savjeta uključeni su predstavnici ključnih organa koji su nosici reformskih aktivnosti, predstavnici civilnog sektora, Zajednice opština i akademske zajednice, čime se postiže opšti konzesus da je refoma opšteprihvaćena.

U skladu sa novom organizacijom državne uprave, Vlada je donijela i Odluku o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za informacionu bezbjednost, u cilju obezbjeđivanja kontinuiranog rada ovog radnog tijela.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima realizacije "Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore", sa predlozima daljih aktivnosti. U Informaciji se navodi da je od početka realizacije Posebnog programa agenciji za investicije predat 131 zahtjev za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom po tom osnovu, od čega je 37 prošlo sve provjere i riješeno pozitivno, 12 je odbijeno zbog negativnog mišljenja Agenta za ocjenu međunarodne podobnosti, dok se preostali nalaze u različitim fazama obrade. Imajući u vidu rezerve Evropske komisije prema ovom pitanju zbog mogućeg otežavanja puta Crne Gore ka EU, kao i upitnu svrsishodnost Programa i njegov doprinos ekonomskom razvoju, s obzirom na to da je do sad dodijeljeno svega 37 državljanstava od predviđenog limita od 2000, Vlada je zauzela stav da ne treba produžavati Progam nakon isteka njegovog trogodišnjeg trajanja 31. decembra 2021. godine.

Usvojen je Izvještaj o realizovanim investicijama, shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica, Opština Herceg Novi, za period 1. 12. 2019 – 30. 11. 2020. godine. Ugovor kojim je predviđen zakup lokacije ukupne površine 510.927 m² na period od 90 godina zaključen je 11.9.2009. godine između Vlade Crne Gore i kompanija Northstar d.o.o Podgorica i Equest Capital limited - Channel Island. Ugovorom su definisane ukupne investicione obaveze u isnosu od 210 mil. eura, od čega su minimalne obaveze u prvoj fazi 80 mil. eura koje se Konzorcijum obavezao da će realizovati u roku od 5 godina od dana početka investicionog perioda.

Imajući u vidu da realizacija projekta kasni zbog toga što organi državne uprave i lokalne samouprave u prethodnom periodu nijesu efikasno i blagovremeno izvršili preuzete obaveze, Vlada je zadužila Agenciju za investicije da formira operativni radni tim koji će činiti predstavnici nadležnih organa, koji će, u saradnji sa Investitorom, pristupiti rješavanju svih do sada nerealizovanih obaveza, kao što su pitanje eksproprijacije, infrastruktura, priprema Protokola o otpočinjanju Minimalne investicione obaveze, donošenje HIA studije. Savjetu za konkurentnost preporučeno je da, u okviru svoje nadležnosti, predloži model otklanjanja sistemskih problema (biznis barijera) sa kojima se susrijeću investitori u Crnoj Gori, a koji su nastali zbog neažurnosti državnih organa.

Vlada je usvojila Informaciju o realizovanim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu Vojno-turističkog kompleksa "Mediteran", Žabljak za 2020. godinu. Ugovor o zakupu zemljište površine 13.951m² u svojini Crne Gore, na period od 30 godina je zaključen 21. novembra 2018. godine između Vlade Crne Gore i Konzorcijuma "CG SKI", koji čine privredna društva CG Ski d.o.o. i Baltic International Trading LTD Estonija. Investiciona obaveza Zakupca iznosi 5.006.660,00 eura, a rok za završetak radova je 20 mjeseci, odnosno najkasnije u roku od 27 mjeseci od početka radova. Vlada je konstatovala da je došlo do kršenja odredbi Ugovora koje se odnose na rokove u vezi sa početkom gradnje, zbog odluke urbanističko-građevinske inspekcije da prekine postupak dobijanja građevinske dozvole do usklađivanja sa smjernicama Konvencije o zaštiti prirodne i kulturne baštine UNESKO-a. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će, u nastavku dijaloga sa predstavnicima UNESKO-a, definisati predlog daljih koraka u rješavanju otvorenih pitanja.

Vlada je usvojila Informaciju o razmatranju izvještaja, podataka, informacija i predloga epidemioloških mjera za odstranjivanje i sprječavanje zarazne bolesti izazvane novim koronavirusom COVID-19. U Informaciji se navodi da su trenutna epidemiološka situacija i efekti do sada propisanih mjera bili predmet razmatranja Savjeta za sprovođenje aktivnosti na odstranjivanju i iskorjenjivanju zarazne bolesti izazvane novim koronavirusom COVID-19 na teritoriji Crne Gore, na sjednici koja je održana 15. marta 2021. godine. Savjet je, uz uvažvanje epidemiološke situacije i nastojanja zdravstvenog resora, predložio i izrazio očekivanje da se u propisivanju mjera, zabrana i ograničenja nađe prava mjera između zaštite zdravlja i održavanja ekonomske stabilnosti, kroz omogućavanje rada privrednih subjekata. Takođe je istaknuto da je potrebno napraviti plan vakcinacije, sa proširenjem kapaciteta za vakcinaciju i povećanje obuhvata vakcinacijom i izrazio očekovanje da do 15. juna 2021. godine bude vakcinisano 35% građana, uz proširivanje bolničkih kapaciteta.

Zbog potrebe osmišljavanja, predlaganja i donošenja najcjelishodnijih protivepidemioloških mjera, Vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za sprovođenje aktivnosti na odstranjivanju i iskorjenjivanju zaraznih bolesti izazvane novim korona virusom COVID-19 na teritoriji Crne Gore. Ovom odlukom, u cilju sveobuhvatnije analize epidemiološke situacije u Crnoj Gori, kao i razmatranja predloženih mjera i njihovog uticaja na zdravlje građana i ukupni ekonomski i privredni ambijent, pristupilo se reorganizaciji i povećanju broja članova Savjeta, na način da predsjednik savjeta bude Predsjednik Vlade Crne Gore, a zamjenica predsjednika Savjeta Ministarka zdravlja. Takođe proširen je i sastav Savjeta novim članovima, ministrima nadležnim za poslove poljoprivrede, unutrašnjih i vanjskih poslova.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji kratkoročne mjere "Subvencija kamate na reprogram postojećih kredita kod IRF-a i poslovnih banaka" u okviru Trećeg paketa socio – ekonomskih mjera. U Informaciji se navodi da je, na osnovu obrađenih zahtjeva pristiglih na Javni poziv po modelu jednokratne isplate usaglašenim sa poslovnim bankama i IRF-om, utvrđeno da ukupan iznos potreban za isplatu odobrenih subvencija iznosi oko sedam miliona eura. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da obezbijedi sredstva za realizaciju ove mjere, po specifikacijama i izvještajima Ministarstva ekonomskog razvoja.

Usvojena je Informacija o statusu realizacije projekta obilaznice oko Budve na trasi Brze saobraćajnice duž crnogorskog primorja. Sagledavši trenutno stanje realizacije ovog projekta, Vlada je ocijenila da treba da se nastaviti proces projektovanja za čitavu obilaznicu oko Budve koji se finansira iz bespovratnih sredstava dobijenih od Evropske komisije putem mehanizma Investicionog okvira za Zapadni Balkan, uz istovremeno pronalaženje finansijskih sredstava za analizu alternativnih koridora obilaznice oko Budve u skladu sa preporukama Prostornog plana posebne namjene za obalno područije Crne Gore

Vlada je usvojila Predlog za davanje saglasnosti za kreditno zaduženje Opštine Tivat kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica, u iznosu od 3.000.000,00 eura.

Takođe, Vlada je dala i saglasnost da se privredno društvo DOO "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje", zaduži kod Universal Capital Banke AD Podgorica, u visini od 1.500.000,00 eura.

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 18. marta 2021. godine usvojila zapisnike o odlukama donijetim, na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore, bez održavanja sjednice 11. i 12. marta 2021. godine.

U skladu sa organizacionim promjenama u državnoj upravi, Vlada je 11. marta 2021. godine donijela više rješenja o kadrovskim pitanjima iz svoje nadležnosti.

Vlada je 12. marta 2021. godine usvojila Revidirane smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period 2021-2023. godine. Tim povodom zadužene su sve potrošačke jedinice prvog nivoa budžeta da, sa potrošačkim jedinicama nad kojima vrše nadzor, na osnovu revidiranih limita potrošnje, zahtjeve za dodjelu budžetskih sredstava za 2021. godinu dostave Ministarstvu finansija i socijalnog staranja putem informacionog sistema za budžetsko planiranje najkasnije do 17. marta 2021. godine.

Takođe, Vlada je donijela i Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave za katastar i državnu imovinu, do imenovanja direktora ove uprave u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 18.03.2021.


Naslov: Redakcija