Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DОPRINОSIMА ZА ОBАVЕZNО SОCIЈАLNО ОSIGURАNJЕ - Tekst propisa

22.03.2017.


PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DОPRINОSIMА ZА ОBАVЕZNО SОCIЈАLNО ОSIGURАNJЕ

Član 1

U Zakonu o dоprinоsimа zа оbаvеznо sоciјаlnо оsigurаnjе ("Službeni list CG", br. 13/07, 79/08, 86/09, 78/10, 14/12, 62/13 i 8/15), u članu 4 stav 1 tačka 24 mijenja se i glasi:

"24) minimalna zarada u Crnoj Gori je zarada utvrđena u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi."

Član 2

Član 6 mijenja se i glasi:

"(1) Obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje su:

1)         zaposlena lica, u skladu sa zakonom;

2)         izabrana ili imenovana lica, ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu;

3)         članovi odbora direktora u privrednom društvu i drugom pravnom licu i članovi upravnih odbora u javnim preduzećima i ustanovama koji za svoj rad primaju naknadu;

4)         državljani Crne Gore koji su u Crnoj Gori zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih ili diplomatskih predstavništava ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;

5)         lica upućena na rad u inostranstvo, a koja su zaposlena u privrednom društvu ili drugom pravnom licu čije je sjedište u Crnoj Gori, koje obavlja djelatnost u inostranstvu, ako nijesu obavezno osigurana po propisima države u koju su upućeni i ako međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno;

6)         stranci koji u Crnoj Gori rade kod domaćih pravnih, odnosno fizičkih lica, na osnovu posebnih ugovora i sporazuma o međunarodno-tehničkoj saradnji;

7)         stranci koji su u Crnoj Gori zaposleni kod međunarodnih organizacija i ustanova i drugih stranih pravnih i fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, odnosno ako nijesu osigurana po propisima druge države;

8)         stranci koji su u Crnoj Gori zaposleni kod stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom;

9)         preduzetnici i lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost kao osnovno zanimanje;

10)       lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, kao i poslove po posebnom ugovoru o radu, u skladu sa zakonom;

11)       nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i ostvaruju novčanu naknadu u skladu sa zakonom kojim se uređuje zapošljavanje;

12)       korisnici penzija po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

13)       borci, vojni invalidi, civilni invalidi rata, članovi njihovih porodica i korisnici prava na novčanu naknadu materijalnog obezbjeđenja boraca, ako nijesu osigurani po drugom osnovu;

14)       korisnici socijalno-zaštitnih prava, u skladu sa posebnim propisima, ako nijesu osigurani po drugom osnovu;

15)       državljani Crne Gore i stranci sa stalnim boravkom u Crnoj Gori, koji primaju penziju ili drugu naknadu isključivo od inostranog nosioca osiguranja, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;

16)       državljani Crne Gore zaposleni u inostranstvu, ako za to vrijeme nijesu obavezno osigurani kod stranog nosioca osiguranja ili ako prava iz zdravstvenog osiguranja, po propisima te države, ne mogu ostvariti ili koristiti van njene teritorije, a neposredno prije odlaska u inostranstvo su bili osigurani u Crnoj Gori, odnosno ako su prije odlaska u inostranstvo imali prebivalište u Crnoj Gori;

17)       poljoprivrednici i lica koja su vlasnici poljoprivrednog zemljišta;

18)       vjerska lica i vjerski službenici;

19)       lica koja obavljaju poslove po osnovu ugovora o djelu, odnosno poslove po osnovu autorskog ugovora, kao i poslove po osnovu drugih ugovora po osnovu kojih za izvršeni posao ostvaruju naknadu;

20)       lica koja su u pritvoru, na izdržavanju kazne zatvora, kao i lica kojima je izrečena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana, koji nijesu osigurani ni po jednom osnovu iz tač. 1 do 19 i tačke 22 ovog stava;

21)       crnogorski državljani koji imaju prebivalište u Crnoj Gori i stranci sa odobrenim stalnim boravkom u Crnoj Gori, koji nijesu osigurani ni po jednom osnovu iz tač. 1 do 20 ovog stava, a koji imaju svojstvo osiguranika u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje;

22)       lica koja su nosioci ličnog osiguranja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje.

(2) Obveznik doprinosa za zdravstveno osiguranje:

1)         za lica iz stava 1 tač. 1 do 8 i tačka 10 ovog člana je i poslodavac, odnosno drugi isplatilac prihoda;

2)         za lica iz stava 1 tačka 11 ovog člana je Zavod za zapošljavanje Crne Gore; 

3)         za lica iz stava 1 tačka 12 ovog člana je Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore;

4)         za lica iz stava 1 tač. 13, 14 i 20 ovog člana je nadležni organ uprave;

5)         za lica iz stava 1 tačka 18 ovog člana su vjerske zajednice;

6)         za lica iz stava 1 tačka 21 ovog člana je nadležni organ uprave."

Član 3

Član 10 mijenja se i glasi:

"Osnovicu za obračunavanje i plaćanje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje:

1)         za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 1, 2, 6, 7, 8 i 10 ovog zakona, čini bruto zarada zaposlenog iz člana 3a ovog zakona, pri čemu osnovica ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice doprinosa;

2)         za obveznike iz člana 6 stav 1 tačka 3 ovog zakona čini naknada za rad u odboru direktora, odnosno upravnom odboru;

3)         za obveznike iz člana 6 stav 1 tačka 4 ovog zakona čini isplaćena zarada koja ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice doprinosa;

4)         za obveznike iz člana 6 stav 1 tačka 5 ovog zakona čini zarada koju bi, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, ta lica ostvarila u Crnoj Gori na istim ili sličnim poslovima, pri čemu osnovica ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice doprinosa;

5)         za obveznike iz člana 6 stav 1 tačka 9 ovog zakona, koji plaćaju porez u godišnjem paušalnom iznosu, čini oporezivi dohodak utvrđen u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje porez na dohodak fizičkih lica, a za obveznike koji porez plaćaju po stvarnom dohotku, osnovica se utvrđuje u zavisnosti od visine ostvarenog, odnosno planiranog godišnjeg prometa i to:

-           do 9.000,00 eura, 60% prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori,

-           do 15.000,00 eura, 100% prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori,

-           preko 15.000,00 eura, 150% prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori;

6)         za obveznike iz člana 6 stav 1 tačka 11 ovog zakona čini novčana naknada ostvarena u skladu sa zakonom kojim se uređuje zapošljavanje;

7)         za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 12 i 15 ovog zakona čini iznos penzije;

8)         za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 13 i 14 ovog zakona čini iznos isplaćene naknade; 

9)         za obveznike iz člana 6 stav 1 tačka 16 utvrđuje opštim aktom ministarstvo nadležno za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, pri čemu osnovica ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice doprinosa;

10)       za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 17 i 18 ovog zakona čini 20% prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori;

11)       za obveznike iz člana 6 stav 1 tačka 19 ovog zakona čini oporezivi dohodak u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak;

12)       za obveznike iz člana 6 stav 1 tačk.20 i 21 ovog zakona čini iznos minimalne zarade u Crnoj Gori u mjesecu za koji se doprinos plaća;

13)       za obveznike iz člana 6 stav 1 tačka 22 ovog zakona čini iznos prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori."

Član 4

Član 17 mijenja se i glasi:

"(1) Stope doprinosa po kojima se plaća doprinos za zdravstveno osiguranje na propisanu osnovicu iznose:

1)         za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 1 do 8 i tačka 10 i čl. 12 i 13 ovog zakona na teret poslodavca 4,3% i na teret osiguranika 8,5%;

2)         za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 9, 15, 16 i 19 ovog zakona na teret osiguranika 12,8%;

3)         za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 11, 13, 14, 20 i 21ovog zakona 4,3%;

4)         za obveznike iz člana 6 stav 1 tačka 12 ovog zakona 1,0%;

5)         za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 17, 18 i 22 ovog zakona 12,8%.

(2)       Za zaposlene koji se nalaze na neplaćenom odsustvu dužem od 30 dana poslodavac plaća doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 12,8%."

Član 5

Član 21 mijenja se i glasi:

b "(1) Doprinos za obveznike iz člana 5 stav 1 tač. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 i 10, člana 6 stav 1 tač. 1 do 8 i tačka 10, člana 7 stav 1 tač. 1 do 8 i čl. 12, 13 i 16 ovog zakona obračunava i uplaćuje poslodavac, odnosno isplatilac prihoda, prilikom isplate zarade, odnosno naknade zarade na teret osiguranika i poslodavca.

(2)       Doprinos za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 7 i člana 6 stav 1 tač. 15, 16 i 22 ovog zakona uplaćuje sam osiguranik do 15-og u mjesecu, po isteku svakog kalendarskog tromjesečja.

(3)       Doprinos za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 11 i člana 6 stav 1 tačka 11 ovog zakona obračunava i uplaćuje Zavod za zapošljavanje Crne Gore prilikom isplate naknade.

(4)       Doprinos za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 12, člana 6 stav 1 tačka 9, člana 7 stav 1 tačka 10 i člana 16 ovog zakona obračunava i uplaćuje osiguranik, na način kako se obračunava i uplaćuje porez u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak fizičkih lica.

(5)       Doprinos za obveznike iz člana 5 stav 1 tač. 4 i 13 i člana 6 stav 1 tačka 19 ovog zakona obračunava i uplaćuje isplatilac ugovorene naknade prilikom njene isplate.

(6)       Doprinos za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 14 i člana 6 stav 1 tačka 18 ovog zakona obračunava i uplaćuje vjerska zajednica do 15-og u mjesecu po isteku svakog tromjesečja.

(7)       Doprinos za obveznike iz člana 6 stav 1 tačka 12 ovog zakona uplaćuje Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore prilikom isplate penzija.

(8)       Doprinos za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 13 i 14 ovog zakona uplaćuje ministarstvo nadležno za poslove boračko-invalidske i socijalne zaštite prilikom isplate odgovarajućih naknada.

(9)       Ako doprinose za zaposlene u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu strane države, u međunarodnoj organizaciji, kancelariji ili organizaciji koja na teritoriji Crne Gore uživa diplomatski imunitet, ne obračuna i ne uplati isplatilac ličnih primanja, doprinose iz i na lična primanja je dužan da obračuna i uplati sam zaposleni, u roku od pet dana od dana prijema tih primanja.

(10)     Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za obveznike poljoprivrednike utvrđuju se rješenjem nadležnog poreskog organa, a uplaćuju se kvartalno do 15-og u mjesecu, po isteku svakog kvartala.

(11)     Doprinose za zdravstveno osiguranje za obveznike vlasnike poljoprivrednog zemljišta uplaćuje sam osiguranik, kvartalno do 15-og u mjesecu, po isteku svakog kvartala.

(12)     Doprinose za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 20 i 21 ovog zakona uplaćuje nadležni organ uprave, kvartalno do 15-og u mjesecu, po isteku svakog kvartala.

(13)     Bliži način i postupak obračunavanja i plaćanja doprinosa iz stava 1 ovog člana propisuje ministarstvo nadležno za poslove finansija, a doprinosa iz stava 11 ovog člana, ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede."

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".


IZVOR: Vebsajt Vlade, 16.03.2017.