Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU -Tekst propisa

22.03.2017.


PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Član 1

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Službeni list CG", br. 6/16 i 2/17) u članu 6 stav 1 tačka 11 mijenja se i glasi:

"11) nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i ostvaruju novčanu naknadu u skladu sa zakonom kojim je uređeno zapošljavanje;".

Tačka 16 mijenja se i glasi:

"16) državljani Crne Gore zaposleni u inostranstvu, ako za to vrijeme nijesu obavezno osigurani kod stranog nosioca osiguranja ili ako prava iz zdravstvenog osiguranja, po propisima te države, ne mogu ostvariti ili koristiti van njene teritorije, a neposredno prije odlaska u inostranstvo su bili osigurani u Crnoj Gori, odnosno ako su prije odlaska u inostranstvo imali prebivalište u Crnoj Gori;".

Poslije tačke 18 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

"19) lica koja obavljaju poslove po osnovu ugovora o djelu, odnosno poslove po osnovu autorskog ugovora, kao i poslove po osnovu drugih ugovora po osnovu kojih za izvršeni posao ostvaruju naknadu;

20) lica koja su u pritvoru, na izdržavanju kazne zatvora, kao i lica kojima je izrečena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana, koji nijesu osigurani ni po jednom osnovu iz stava 1 tač. 1 do 19 ovog člana ili člana 9 ovog zakona, upisom u evidenciju osiguranika Fonda."

St. 2 i 4 mijenjaju se i glase:

"Izuzetno od stava 1 ovog člana, svojstvo osiguranika mogu steći i crnogorski državljani koji imaju prebivalište u Crnoj Gori i stranci sa odobrenim stalnim boravkom u Crnoj Gori, koji nijesu osigurani ni po jednom osnovu iz stava 1 tač. 1 do 20 ovog člana ili člana 9 ovog zakona, upisom u evidenciju osiguranika Fonda.

Svojstvo osiguranika iz stava 2 ovog člana utvrđuje se na osnovu zahtjeva i ličnog identifikacionog dokumenta."

Član 2

U članu 18 stav 1 tačka 9 riječ "Ministarstvo" zamjenjuje se riječima: "organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 3

U članu 48 stav 1 poslije riječi "organa" stavlja se zarez i dodaju riječi: "odnosno evidenciju Fonda".

Član 4

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima, načinu utvrđivanja i dokazima za utvrđivanje statusa osiguranika zdravstvenog osiguranja koji nijesu u radnom odnosu ("Službeni list CG", broj 32/16).

Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".


IZVOR: Vebsajt Vlade, 16.03.2017.