Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE DVA KANDIDATA /KINJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SPROVOĐENJU AKCIONOG PLANA ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE ZA 2015. GODINU


U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012), Ministarstvo rada i socijalnog staranja upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva kandidata /kinje za člana/icu radne grupe za izradu Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja sistema socijalne i dječije zaštite za 2015. godinu.

Ministarstvo poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti socijalne i dječije zaštite da učestvuju u procesu izbora dva kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja sistema socijalne i dječije zaštite za 2015. godinu.

Za člana/icu radne grupe nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata/kinju.

Nevladina organizacija može da predloži kandidata/kinju za člana/icu radne grupe ako:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve iz oblasti socijalne i dječije zaštite;

- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost iz oblasti socijalne i dječije zaštite;

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/icu radne grupe može biti lice koje:

- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo u vezi sa pitanjima koja se odnose na oblasti iz socijalne i dječije zaštite;

- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija uz predlog kandidata/kinje za člana/icu radne grupe, dužna je da dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

- kopije akta o osnivanju i statuta;

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini koji se odnose na oblasti iz socijalne i dječije zaštite;

- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Nevladina organizacija dostavlja i:

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana radne grupe;

- biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu koja se odnosi na oblasti socijalne i dječije zaštite;

- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana radne grupe.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Predlaganje kandidata/kinje sa dokumentacijom dostavlja se isključivo lično na arhivi, na adresu: Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Rimski trg broj 46,
81000 Podgorica, sa napomenom "predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja sistema socijalne i dječije zaštite za 2015. godinu.

Predlog kandidata za člana radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo rada i socijalnog staranja, 21.01.2016.