Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni predlozi zakona o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena, o zaštiti morske sredine, o elektronskoj upravi, o dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju

21.10.2019.


Vlada Crne Gore je na 139. sjednici, održanoj u Pljevljima, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković utvrdila Predlog zakona o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena. Ključni cilj ovog dokumenta je zaštita od negativnih uticaja klimatskih promjena, smanjivanje emisija gasova sa efektom staklene bašte, zaštita ozonskog omotača i druga pitanja koja se odnose na zaštitu od negativnih uticaja klimatskih promjena. U tom smislu, na jasan način se normiraju mjere i način njihovog sprovođenja, što će rezultirati uspostavljanjem zaokruženog sistema neophodnog za smanjenje emisija gasova sa efektom gasova staklene bašte, kako na globalnom, tako i na nacionalnom nivou. U raspravi je naglašeno da je Crna Gora među prvim državama regiona koja je donijela ovaj dokument od izuzetnog značaja, a čijoj se izradi, pored ostalog, pristupilo i radi prilagođavanja na izmijenjene klimatske uslove.

U cilju harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa legislativom Evropske unije u oblasti zaštite morske sredine, utvrđen je Predlog zakona o zaštiti morske sredine. Definisanim zakonskim rješenjima utvrđeni su ciljevi zaštite morske sredine, odnosno ostvarivanje dobrog i održivog stanja morske sredine, kao i polazne osnove i mjerila za izradu, razvoj, primjenu i praćenje primjene Strategije zaštite morske sredine. U skladu sa tim, reguliše se regionalna i podregionalna saradnja, na način da preduzete mjere u zaštiti morske sredine budu koordinirane i usaglašene na nivou morskih podregiona, odnosno regiona. Pored toga, predviđeno je uspostavljanje međusektorske saradnje obrazovanjem Koordinacionog tijela za zaštitu morske sredine, radi praćenja i unapređivanja stanja u ovoj oblasti.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o elektronskoj upravi. Zakonskom uređivanju ove oblasti se pristupilo radi podsticanja bržeg i efikasnijeg upravnog postupanja i povećanja povjerenja u elektronsko poslovanje organa. Ovim dokumentom će se dodatno urediti razvoj elektronske uprave na državnom i lokalnom nivou. Uređuje se i koordinacija na svim nivoima, uspostavljanjem Savjeta za elektronsku upravu, koji će razmatrati stručna pitanja, kordinirati razvojem i predlagati mjere u oblasti elektronske uprave. Osim navedenog, definiše se uvođenje nacionalnih sistema za elektronsku identifikaciju i elektronsku naplatu administrativnih taksi, uvodi se revizija organa državne uprave, kao i uspostavljanje kataloga elektronskih usluga.

Utvrđen je i Predlog zakona o dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju. Predloženim zakonom su definisane novine koje se odnose na obavezu upravljača autobuskih stanica da licima sa invaliditetom obezbijedi pomoć pri ulasku, kretanju i izlasku sa autobuske stanice, ulasku i izlasku iz autobusa, ukrcaju i iskrcaju prtljaga i uvođenju psa vodiča u autobus. Takođe, dopunama je utvrđeno i povećanje iznosa naknade za štetu nastalu zbog smrti putnika, tjelesne povrede ili oštećenja zdravlja putnika u prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju, kao i za štetu nastalu zbog potpunog ili djelimičnog gubitka ili oštećenja prtljaga. Odredbe koje se odnose na povećanje iznosa naknade će stupiti na snagu danom stupanja Crne Gore u Evropsku uniju.

Donijet je Plan davanja koncesija za projekat žičare Kotor-Lovćen za 2020. godinu. Donošenjem ovog dokumentra omogućava se započinjanje procedure davanja koncesije za projekat žičare Kotor-Lovćen, kao oblika podsticanja privatnih investicija u obavljanju djelatnosti od javnog interesa radi postizanja optimalne turističke valorizacije izuzetno vrijednih prirodnih resursa i kulturnog nasljeđa. Glavni cilj projekta povezivanje teritorije Prijestonice Crne Gore sa turističkim centrom u Boki Kotorskoj, sjeverozapadnom stranom planine Lovćen putem savremenog, ekološkog i atraktivnog sistema saobraćajne infrastrukture. Prva faza, za koju se donosi ovaj Plan, predstavlja najatraktivniju dionicu - od stanice Dub, u Kotoru, do stanice Kuk, na Njegušima - dužine 3,6 km i visinske razlike 1.298 metara, veoma izazovnu sa aspekta izvođenja i neophodnog pažljivog odnosa prema prirodnom i kulturnom nasljeđu. Prilikom predstavljanja Plana, naglašeno je da su ekonomske procjene rađene za potrebe ovog projekta zasnovane, između ostalog, na sljedećim pretpostavkama: trajanje koncesije 30 godina, period izgradnje 1 godina i period funkcionisanja 29 godina, kao i da će odmah po usvajanju Plana davanja biti raspisan novi tender za odabir privatnog koncesionara, za dionicu žičare od lokaliteta Dub do lokaliteta Kuk. Osim toga, u raspravi je navedeno da slučaju realizacije cjelokupnog projekta, kako je predviđeno u planskom dokumentu, riječ bi bilo o najdužoj turističkoj žičari na svijetu – projektu koji predstavlja jedinstvenu turističku ponudu za domaće i strane goste. Cjelokupnim projektom predviđena je ozgradnja 15 kilometara duge Žičare sa gondolama, a vožnja od podnožja, odnosno od stanice Dub do Cetinja na 600 m iznad mora bi trajala 43 minuta. Projektom su na trasi predviđene 4 stanice, dvije početne u Cetinju i Kotoru, kao i dvije međustanice Kuk i Ivanova korita.

Vlada je usvojila Informaciju o predlogu Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Godišnjem akcionom programu za Crnu Goru za 2018. godinu i prihvatila Finansijski sporazum. Godišnjim akcionim programom za 2018. podržana su četiri IPA sektora: demokratija i upravljanje, vladavina prava i temeljna prava, poljoprivreda i ruralni razvoj, i obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike, odnosno podsektor zdravstva. Ukupna vrijednost programa je 38.777.274,80 eura, od čega opredijeljena sredstva EU iznose 36.186.977 eura, dok je za potrebe nacionalnog kofinansiranja iz budžeta potrebno izdvojiti 2.590.297,80 eura.

Vlada je razmotrila usmenu informaciju o rješavanju dužničko – povjerilačkih odnosa Opštine Pljevlja i Poreske uprave po osnovu koncesija koje pripadaju Opštini Pljevlja i neplaćenih poreskih davanja. Poreska uprava, nadležni sekretarijat Opštine Pljevlja i Zaštitnik državnih interesa zaduženi su da pronađu adekvatno rješenje i da se nedostajuća sredstva budžetu opštine Pljevlja po osnovu nenaplaćenih koncesija obezbijede.

Donijeta je Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine Opštine Pljevlja. Opština Pljevlja, kao najzagađenija opština u Crnoj Gori, je prva jedinica lokalne samouprave koja je odlučila da na osnovu Zakona o životnoj sredini propiše naknadu za zaštitu i unaprjeđivanje životne sredine. Odlukom se propisuje obaveza plaćanja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica koja na teritoriji opštine Pljevlja obavljaju djelatnosti vezane za proizvodnju energije i ekstraktivnu industriju, koje negativno utiču na stanje životne sredine, a koja su ovim aktom prepoznata kao specifičnost opštine Pljevlja u pogledu primjene člana 79 Zakona o životnoj sredini kojim je predviđena mogućnost da jedinica lokalne samouprave propiše naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine, u skladu sa svojim potrebama i specifičnostima. Naknada se zasniva na ostvarenom prihodu na godišnjem nivou od prodaje sirovine, poluproizvoda i proizvoda u zemlji i inostranstvu u iznosu od 1.7 odsto od ostvarenog prihoda. Prihodi ostvareni po osnovu ove naknade pripadaju budžetu lokalne samouprave i moraju se namjenski koristiti za zaštitu i unaprjeđenje životne sredine na teritoriji jedinice lokalne samouprave. Obaveza plaćanja naknade ograničena je na velika privredna društva koja se na teritoriji opštine Pljevllja bave ekstraktivnom industrijom (rudnik uglja, rudnik olova i cinka) i proizvodnjom energije (TE Pljevlja). U rasparavi, u kojoj je učestvovalo više članova Vlade, istaknuto je da je Opština Pljevlja procjenila da bi po osnovu ove naknade na godišnjem nivou mogla prihodovati između 2,5 i 3 miliona eura, koji bi bili upotrijebljeni za realizaciju mjera za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Vlada je usvojila Informaciju o remedijaciji crnih ekoloških tačaka u opštini Pljevlja. U okviru projekta "Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje", sprovodi se remedijacija dvije crne ekološke tačke u opštini Pljevlja - deponija pepela i šljake Maljevac i flotaciono jalovište "Šuplja Stijena". Fazna remedijacija deponije Maljevac će započeti da se realizuje iz Ugovora o zajmu u vezi sa projektom "Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje", dok će preostale faze remedijacije deponije Maljevac biće realizovane i finansirane od strane EPCG, a planirani završetak radova je jun 2020. godine. Odabrana opcija za remedijaciju flotacionog jalovišta olova i cinka rudnika "Šuplja Stijena", pored obezbjeđivanja lokacije, pružiće i dodatnu mogućnost rekultivacije preoblikovane oblasti i održivo i dugoročno rješenje za ovu specifičnu lokaciju. Planirani rok za završetak radova vrijednih 7,8 miliona eura je jun 2020. godine.

Usvojena je Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta rekonstrukcije I bloka TE Pljevlja. Kako je naglašeno prilikom predstavljanja Informacije, ekološka rekonstrukcija TE je višegodišnji projekat, koji bi trebalo da obezbijedi punu usaglašenost emisija elektrane sa evropskim propisima. Planirano je da ugovor sa prvorangiranim ponuđačem bude zaključen do kraja godine, nakon čega će se u periodu od 6 mjeseci završiti sa izradom i revizijom glavnog projekta, dok će se nakon dobijanja građevinske dozvole, otpočeti sa radovima na terenu. Faznost rezalizacije prilagođena je potrebi hitnog rješavanja toplifikacije grada, pa je planirano da izdvajanje toplote sa turbine za ove potrebe bude obezbijeđeno već kod prvog redovnog zastoja elektrane, odnosno na samom početku realizacije projekta. U tom kontekstu, projektom ekološke rekonstrukcije postojećeg bloka, obezbijediće se izvor toplote za potrebe daljinskog grijanja grada u istom vremenskom roku kako bi to bilo i u slučaju realizacije projekta izgradnje novog bloka termoelektrane Pljevlja. Na ovaj način se prepreke u realizaciji projekta ne reflektuju negativo na projekat toplifikacije.

Usvojena je i Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta toplifikacije Pljevalja. U cilju pronalaženja rješenja za što efikasnije rješavanje problema zagađenja pljevalja kroz realizacuju projekta toplifikacije nadležno ministarstvo je u prethodnom periodu sporvelo niz aktivnosti, u saradnji sa EPCG i Opštinom Pljevlja. Kroz realizaciju projekta rekonstrukcije postojećeg bloka TE Pljevlja predviđene su određene aktivnosti kako bi se sama TE Pljevlja iskoristila kao toplotni izvor za grijanje grada Pljevalja - predviđeno je oduzimanje toplote iz sistema turbine, izmjenjivači toplote, pumpna stanica. Aktivnosti na realizaciji projekata koji se tiču poboljšanja životne sredine sprovodiće Opština Pljevlja, a finansiraće ih Uprava javnih radova, u skladu sa predlogom Ugovora o realizaciji programa "Projekti očuvanja životne sredine˝ - projekat ˝Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja˝. Povodom ove tačke dnevnog reda, Vlada je zadužila Ministarstvo ekonomije da zajedno sa Opštinom Pljevlja, u roku od dvije godine, realizuje projekte energetske efikasnosti na objektima koji se griju iz kotlarnice u Skerlićevoji.

Vlada je usvojila Informaciju o realizovanim i projektima koji će se realizovati na teritoriji opštine Pljevlja na putnoj inafrastukturi (magistralnim i regionalnim putevima). U okviru ovih projekata do sada je, između ostalog, završen magistralni put Crkvice – Vrulja, vrijednosti 5 miliona eura, kao i projekti rekonstrukcije mosta na Tari i prilaznih saobraćajnica. U toku su radovi na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja – Metaljka vrijednosti u dužini od skoro 17 kilometara za koji je izdvojeno 12 miliona eura, dok su otvorene ponude za rekonstrukciju magistralnog puta Pljevlja – Mihajlovica, vrijednosti 8 miliona eura.

U cilju unapređenju dostupnosti i kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga, usvojena je Informacija o problemu otežanog funkcionisanja i neadekvatnih prostornih kapaciteta Opšte bolnice Pljevlja i potrebi izgradnje nove zgrade bolnice. Imajući u vidu da Opšta bolnica Pljevlja pruža zdravstvene usluge za područja opština Pljevlja i Žabljak i da u njoj gravitira oko 40.000 stanovnika, a u toku turističke sezone ovaj dio turističke regije godišnje posjeti oko 90.000 turista, kao i otežane uslove funkcionisanja i neadekvatne prostorne kapacitete, predviđena je lokacija za izgradnju novog objekta Opšte bolnice Pljevlja. Izgradnjom nove zgrade značajno će se doprinijeti unapređenju kvaliteta života građana ovog područja, uslovi rada zaposlenih, odnosno razviti prostorni i funkcionalni kapaciteti koji će biti motiv postojećim ljekarima da ostaju, ali i novim ljekarima da dolaze. Vlada je zadužila Ministarstvo zdravlja da u saradnji sa Ministarstvom finansija, Upravnom javnih radova i lokalnom samoupravom stvori pretpostavke za izgradnju nove zgrade Opšte bolnice Pljevlja.

Vlada je usvojila Informaciju o analizi Programa podsticanja izgradnje minihidroelektrana i zadužila Ministarstvo ekonomije da otpočne pregovore o sporazumnom raskidu ugovorâ o gradnji MHE Bistrica u Bijelom Polju, Murinska, Komaračka i Đurička rijeka u Plavu, Trepačka rijeka u Andrijevici i Bukovica u Šavniku.

Sjednici su prisustvovali predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović i direktori Uprave javnih radova Rešad Nuhodžić i Uprave za saobraćaj Savo Parača.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 17.10.2019.


Naslov: Redakcija