Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

TREĆA REDOVNA SJEDNICA SOCIJALNOG SAVJETA 22. JULA 2016. GODINE


Na osnovu člana 7 Zakona o Socijalnom savjetu ("Sl. list CG", br. 16/2007, 20/2011 i 61/2013), člana 22 Statuta Socijalnog savjeta i člana 4 Poslovnika o radu Socijalnog savjeta, održaće se treća redovna sjednica Socijalnog savjeta, u petak 22.07.2016. godine u hotelu Podgorica, ul. Svetlane Kane Radević 1, Podgorica, sa početkom u 10:00 časova.

Za sjednicu predložen je sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice;

2. Informacija o razrješenju/imenovanju člana Savjeta predstavnika Vlade i informacija o imenovanju novog predsjednika Socijalnog savjeta;

3. Razmatranje Drafta "Pravni okvir i funkcionisanje nacionalnog i lokalnih socijalnih savjeta", aktivnost predviđena u okviru Programa dostojanstvenog rada;

4. Upoznavanje i davanje komentara na Preporuku 204 Međunarodne organizacije rada;

5. Informacija o toku i rezultatima rada radnih grupa za izradu nacrta novih ili izmjena i dopuna: Zakona o radu ("Sl. list CG", br. 49/2008, 26/2009 - ispr., 88/2009 - dr. zakon, 26/2010 - dr. zakon, 59/2011, 66/2012, 31/2014 i 53/2014 - dr. zakon), Zakona o Fondu rada ("Sl. list CG", br. 88/2009, 39/2011 - dr. zakon i 39/2015 - odluka US), Zakona o Socijalnom savjetu ("Sl. list CG", br. 16/2007, 20/2011 i 61/2013), Zakona o reprezentativnosti sindikata ("Sl. list CG", br. 26/2010 i 36/2013), Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti ("Sl. list CG", br. 14/2010, 40/2011 - dr. zakon, 45/2012, 39/2011 - dr. zakon, 61/2013 i 20/2015), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom ("Sl. list CG", br. 49/2008, 73/2010 i 39/2011);

6. Predložene izmjene Zakona o radu u kontekstu usklađivanja sa Zakonom o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/2014, 20/2015 i 40/2016);

7. Upoznavanje sa inicijativom USSCG upućenoj Ministarstvu finansija u cilju revidiranja Sporazuma o izmirivanju potraživanja po osnovu manje isplaćenog toplog obroka i regresa za 2008. godinu;

8. Informacija o preduzetim mjerama za implementaciju Preporuke Komiteta za žalbe MOR-a usvojenoj na 326 sjednici (sadržana u 377. Izvještaju Komiteta za slobodu udruživanja);

9. Razmatranje Inicijative USSCG i SSCG (učešće reprezentativnih nacionalnih sindikata u svim multipartitnim tijelima na odgovarajućem nivou);

10. Tekuća pitanja:

- Informacija o realizaciji zaključka sa prvog dijela sjednice (minimum procesa rada i donošenje propisa o kriterijumima i pravilima o izdavanju dozvole za rad u praznične dane),

- Informacija o Programu stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

Napomena:

U koliko bude obezbijeđeno prisustvo sjednici Savjeta predstavnika Ministarstva finansija na dnevni red će biti uvrštene i tačke:

7a. Informacija o primjeni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 16/2016);

7b. Informacija o stavu Ministarstva finansija po pitanju potpisivanja kolektivnih ugovora za Univerzitet Crne Gore i ustanove učeničkog i studentskog standarda.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo rada i socijalnog staranja, 20.07.2016.