Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPANJA: Članom 33 Zakona propisano je ograničenje zapošljavanja lica na određeno vrijeme odnosno zaključivanje ugovora za obavljanje privremenih i povremenih poslova u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i državnim fondovima, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora. Izuzetak je moguć isključivo ako su ispunjena tri kumulativna uslova i to radi obezbjeđivanja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada tih organa vlasti, na osnovu odluke nadležnog organa ovih subjekata, i samo ako je to predviđeno aktom o sistematizaciji radnih mjesta


Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG", br. 52/2014 i 76/2015 - odluka US - dalje: Zakon) propisane su zabrane i ograničenja, kao i obaveze izvještavanja organa vlasti u toku trajanja izborne kampanje, u cilju transparentnosti upotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji. 

Članom 33 Zakona, po pravilu je propisano ograničenje zapošljavanja lica na određeno vrijeme odnosno zaključivanje ugovora za obavljanje privremenih i povremenih poslova u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i državnim fondovima, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, sa izuzetkom da je to izuzetno moguće isključivo ako su ispunjena tri kumulativna uslova i to: 1. radi obezbjeđivanja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada tih organa vlasti, 2. na osnovu odluke nadležnog organa ovih subjekata, i 3. samo ako je to predviđeno aktom o sistematizaciji radnih mjesta.

Sve odluke o zapošljavanju koje su donijete u skladu sa zakonima kojima se uređuju radni odnosi, prava i obaveze državnih službenika i namještenika i obligacioni odnosi, sa kompletnom pratećom dokumentacijom, dostavljaju se Agenciji za sprječavanje korupcije u roku od tri dana od dana donošenja odluke. 

Imajući prethodno rečeno u vidu, jasno je da je zakonodavac ovim članom propisao zabranu zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, odnosno ugovora za obavljanje privremenih i povremenih poslova, ukoliko to radno mjesto nije predviđeno aktom o sistematizaciji radnih mjesta, odnosno odluka o zapošljavanju nije donešena u cilju obezbjeđivanja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada tih organa.

 Na osnovu gore navedenog proističe da Zakon ne ograničava zapošljavanje na neodređeno vrijeme, već samo propisuje obavezu dostavljanja Odluke o zapošljavanju sa kompletnom pratećom dokumentacijom Agenciji, u roku od tri dana od dana donošenja odluke, sa kompletnom pratećom dokumentacijom.

 Agencija je mišljenja da član 33 Zakona ne propisuje zabrane i ograničenja pokretanja postupka za popunu radnih mjesta, odnosno oglašavanja radnih mjesta i zapošljavanje kako na neodređeno, tako i na određeno vrijeme, kao i zaključivanje ugovora za obavljanje privremenih i povremenih poslova, ukoliko je radno mjesto predviđeno aktom o sistematizaciji radnih mjesta oragana vlasti i ako je navedeno zapošljavanje neophodno zbog obezbjeđivanja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada u tim organima vlasti.

Takođe napominju da iako u članu 33 Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, nisu posebno nabrojana i privredna društva čijim je osnivač država, ovo ograničenje se takođe odnosi i na njih jer je članom 6 stav 1 tačka 6 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014) propisano da je: "javno preduzeće privredno društvo u kojem država ili opština ima najmanje 33% kapitala.

Dakle sva privredna društva sa učesćem države odnosno opštine većim od 33%, dužna su da se pridržavaju zabrana, ograničenja i obaveza propisanih Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

ZAKON O FINANSIRANjU POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPANjA ("Sl. list CG", br. 52/2014 i 76/2015 - odluka US)

Zapošljavanje i angažovanje zaposlenih lica

Član 33

U državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i državnim fondovima, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, mogu se izuzetno zaposliti lica na određeno vrijeme, odnosno zaključiti ugovor za obavljanje privremenih i povremenih poslova, radi obezbjeđivanja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada tih organa, na osnovu odluke nadležnog organa ovih subjekata, samo ako je to predviđeno aktom o sistematizaciji radnih mjesta.

Organi i pravna lica iz stava 1 ovog člana dužni su da sve odluke o zapošljavanju koje su donijete u skladu sa zakonima kojima se uređuju radni odnosi, prava i obaveze državnih službenika i namještenika i obligacioni odnosi, sa kompletnom pratećom dokumentacijom, dostave Agenciji u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Agencija je dužna da dostavljena akta iz stava 2 ovog člana, u roku od sedam dana od dana dostavljanja objavi na svojoj internet stranici.

Zabranjeno je angažovanje, u toku radnog vremena, na aktivnostima izborne kampanje javnim funkcionerima, izuzev poslanicima i odbornicima, i zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i državnim fondovima.

Izvor: Vebsajt Agencija za sprječavanje korupcije Crne Gore, 19.07.2016.