Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NVO U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODNOG I KULTURNO-ISTORIJSKOG PODRUČJA KOTORA

21.06.2017.


Na osnovu člana 9 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012), Ministarstvo kulture upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora.

Nevladine organizacije u Radnoj grupi imaju jednog predstavnika.

Pravo predlaganja kandidata za člana Radne grupe imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja oblast zaštite kulturne baštine.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Radne grupe ako:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva iz člana 9 ove uredbe;

- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom radnog tijela;

- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom radnog tijela;

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kandidat nevladine organizacije za člana radnog tijela može biti lice koje:

- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom radnog tijela;

- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata za člana Radne grupe, dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

- kopije akta o osnivanju i statuta;

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom radnog tijela;

- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Nevladina organizacija u obavezi je da dostavi i:

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana radnog tijela;

- biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom radnog tijela;

- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana radnog tijela.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Prijedlozi kandidata sa potrebnim prilozima, dostavljaju se u prostorijama Ministarstva, radnim danima od 7 do 15 časova na adresu: Ministarstvo kulture, Njegoševa bb, Cetinje, sa napomenom: Predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora.

Predlog kandidata za člana Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju. Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata za člana Radne grupe, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: kabinet.kultura@mku.gov.me.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo kulture, 20.06.2017.


Naslov: Redakcija