Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

MINISTARSTVO ZDRAVLJA: Vodič za pristup informacijama u posjedu Ministarstva zdravlja


 

VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU MINISTARSTVA ZDRAVLJA

1. Javne evidencije
• Djelovodnik;
• Upisnik prvostepenog upravnog postupka;
• Upisnik drugostepenog upravnog postupka;
• Evidencija zaposlenih u Ministarstvu;
• Zapisnici o kontroli arhivske građe, izlučivanju i primopredaji.

2. Normativna akta
• Zakoni;
• Podzakonska akta (uredbe, odluke, pravilnici, uputstva);
• Pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji Ministarstva;
• Granski kolektivni ugovor ;
• Statuti i druga opšta akta javnih zdravstvenih ustanova na koje Ministarstvo daje saglasnost.

3. Programi, analize, informacije, izvještaji, elaborati i drugi opšti akti iz oblasti zdravstva
• Strategije iz oblasti zdravstva;
• Akcioni planovi iz oblasti zdravstva;
• Master plan razvoja zdravstva;
• Rješenja o obrazovanju stručnih komisija;
• Program rada i Izvještaj o radu Ministarstva zdravlja;
• Zaključci Vlade Crne Gore, koji se odnose na Ministarstvo zdravlja;
• Analize, informacije, izvještaji, mišljenja i saglasnosti iz nadležnosti Ministarstva zdravlja;
• Materijali usvojeni na sjednici Vlade Crne Gore čiji je obrađivač ili predlagač Ministarstvo zdravlja.

4. Pojedinačni akti
• Rješenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za rad zdravstvenih ustanova;
• Uvjerenja o položenim stručnim ispitima zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom.

5. Finansije
• Budžet Ministarstva zdravlja;
• Plan raspodjele budžeta na neposredne korisnike;
• Završni račun budžeta Ministarstva zdravlja;
• Dokumenta o javnim nabavkama Ministarstva;
• Dokumenta o donacijama obavljenim preko Ministarstva;
• Dokumentacija o osnovnim sredstvima i opremi.

6. Podaci o zaposlenima
• Kvalifikaciona struktura zaposlenih;
• Broj zaposlenih.

III PROCEDURA OSTVARIVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA

1. Pokretanje postupka
• Postupak se pokreće pisanim zahtjevom;
• Na zahtjev se ne plaća administrativna taksa;
• Zahtjev za pristup informaciji mora biti potpun i razumljiv.

Zahtjev treba da sadrži:
• Osnovne podatke o traženoj informaciji;
• Način na koji se želi ostvariti pristup informaciji;
• Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime, prebivalište ili boravište, naziv firme i sjedište), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika;
• Zahtjev se može podnijeti u propisanom obrascu ili u slobodnoj formi.

2. Način podnošenja zahtjeva
• neposredno na arhivi Ministarstva zdravlja;
• putem pošte, na adresu Ministarstva, Rimski trg broj 46, 81000;
• na e-mail Ministarstva zdravlja: mzdravlja@mzd.gov.me ;
• na fax Ministarstva zdravlja: 078/113-128.

3. Način ostvarivanja prava na pristup informaciji
Pristup informaciji može se ostvariti:
• Neposrednim uvidom u informaciju ili javnu evidenciju u prostoriji Ministarstva;
• Prepisivanjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostoriji Ministarstva;
• Prepisivanjem, fotokopiranjem ili prevođenjem informacije od strane Ministarstva i dostavljenjem prepisa, fotokopije ili prevoda podnosiocu zahtjeva, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

4. Rješavanje po zahtjevu
• Po zahtjevu za pristup informaciji rješava se u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, osim u slučaju zaštite života i slobode lica kada se po zahtjevu rješava u roku od 48 sati;
• Protiv akta Ministarstva zdravlja žalba se podnosi Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, preko ovog ministarstva;
• Pristup informacijama ostvaruje se u roku od tri dana od dana dostavljanja rješenja kojim je pristup dozvoljen, a nakon uplate troškova postupka.

5. Pravna zaštita
• Protiv zaključka i rješenja Ministarstva zdravlja, po zahtjevu za pristup informacijama može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama preko ovog organa.
• Na žalbu se naplaćuje administrativna taksa u iznosu od 5,00€ u skladu sa tarifnim brojem 2 Zakona o administrativnim taksama, žiro račun br. 907 - 0000000083001-19 budžeta.
• Protiv rješenja kojim je odbijen zahtjev za pristup informacijama koji sadrži podatke koji su označeni stepenom tajnosti ne može se izjaviti žalba, već se može tužbom pokrenuti upravni spor.

6. Troškovi postupka:

• Troškove postupka snosi lice koje traži pristup informaciji i plaćaju se prije izvršenja rješenja;
• Troškovi postupka odnose se na stvarne troškove, u pogledu prepisivanja, skeniranja, fotokopiranja, i dostavljanja tražene informacije;
• Lica sa invaliditetom su oslobođena plaćanja troškova postupka.

IV OVLAŠĆENA I ODGOVORNA LICA

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama je:
Ružica Milović, samostalni savjetnik I, telefon: 020/482-236;
Fax: 078/113-128; e-mail: ruzica.milovic@mzd.gov.me
Lice ovlašćeno za donošenje rješenja je:
Mirjana Pešalj, Državna sekretarka Ministarstva zdravlja telefon: 078/113-124;
e-mail: mirjana.pesalj@mzd.gov.me.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo zdravlja, 17.06.2016.