Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

JAVNI POZIV ZA GRAĐANE ZA UČEŠĆE U PROJEKTU RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA GRAĐANA PO POVOLJNIM USLOVIMA 1000+ STANOVA: Predavanje zahtjeva se vrši od 21.marta do 21. aprila 2016. godine


Na osnovu člana 13 Odluke o kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja individualnih stambenih objekata za socijalno stanovanje ("Sl. list CG", br. 72/2015), Vlada Crne Gore raspisuje javni poziv za građane za učešće u projektu rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima 1000+ stanova

I Projekat

Vlada Crne Gore će realizacijom Projekta omogućiti uštede odabranim građanima i porodičnim domaćinstvima obezbjeđivanjem niže kamatne stope na stambene kredite u odnosu na tržišnu kamatnu stopu.

Visina kamatne stope na godišnjem nivou iznosi 3,99% fiksno, za zaključene ugovore za kupovinu stanova po kupoprodajnoj cijeni do1089 eura po m2 neto korisne površine stambenog prostora, na period do 20 godina.

Dugoročni hipotekarni kredit se može dodijeliti za kupovinu individualnog stambenog objekta čija vrijednost po m2 neto korisne površine ne prelazi iznos cijene od 1089 eura.

Izuzetno, dugoročni hipotekarni kredit se može dodijeliti za kupovinu individualnog stambenog objekta čija vrijednost po m2 neto korisne površine ne prelazi iznos cijene od 1200 eura, dok razliku u cijeni obezbjeđuje podnosilac zahtjeva za učešće u Projektu iz sopstvenih sredstava.

Porodična domaćinstva dužna su obezbijediti učešće u iznosu od najmanje 5% vrijednosti ugovora o kreditu.

Vrijednost Projekta je do 20 miliona eura.

II Ciljne grupe

U ovom Projektu mogu učestvovati sva porodična domaćinstva čiji članovi nemaju riješeno stambeno pitanje i koji ispunjavaju propisane uslove.

Dugoročni hipotekarni krediti, se dodjeljuju sljedećim ciljnim grupama:

40% korisnicima čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru,

30% bračnim supružnicima kod kojih oba supružnika imaju do 35 godina života,

30% ostalim korisnicima.

Zaposleni u javnom sektoru su:

1) zaposleni u službi državnog organa, organu državne uprave, sudu, državnom tužilaštvu, državnom fondu, u nezavisnom ili regulatornom tijelu kao i u drugim organima osnovanim u skladu sa zakonom;

2) zaposleni u agenciji, privrednom društvu koje je u većinskom vlasništvu države, u ustanovi ili drugom pravnom licu čiji je osnivač država ili koje vrši javna ovlašćenja;

3) zaposleni u organu lokalne uprave, organu i službi lokalne samouprave, u ustanovi ili drugom pravnom licu čiji je osnivač lokalna samouprava ili koje vrši javna ovlašćenja, kao i zaposleni u agenciji odnosno privrednom društvu koje je u većinskom vlasništvu lokalne samouprave.

Zaposleni u javnom sektoru, koji je riješio stambenu potrebu u skladu sa propisom Vlade, odnosno nadležnog organa lokalne samouprave i nakon toga teretnim ili besteretnim poslom prenio pravo na stan ili porodičnu stambenu zgradu, do dana pokretanja postupka dodjele dugoročnih hipotekarnih kreditnih sredstava, ne može podnijeti zahtjev za rješavanje stambene potrebe.

U okviru ciljnih grupa, porodična domaćinstva koja imaju prioritet su: samohrani roditelji, odnosno staratelji, lica sa invaliditetom, porodična domaćinstva čiji je član lice sa invaliditetom, porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici.

III Uslovi za učešće u Projektu

Dugoročni hipotekarni kredit se može dodijeliti podnosiocu zahtjeva:

1. koji je crnogorski državljanin;

2. koji rješava stambenu potrebu u mjestu prebivališta;

3. koji nema u svojini stambeni objekat ili nema u susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori, u poslednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu dugoročnog hipotekarnog kredita;

4. čiji član porodičnog domaćinstva nema u svojini stambeni objekat ili nema u susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori, u posljednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu dugoročnog hipotekarnog kredita;

5. koji je kreditno sposoban u smislu opštih uslova kreditne sposobnosti odabrane komercijalne banke,

6. koji zadovoljava kriterijume u pogledu visine kumulativnih primanja iz tačke IV ovog poziva.

Podnosilac zahtjeva ne može da ostvari pravo na dugoročni hipotekarni kredit ako je ukupna površina stambenog objekta koji je u susvojini veća od 99 m2.

Ako podnosilac zahtjeva udružuje sredstva sa članom porodičnog domaćinstva, taj član porodičnog domaćinstva mora da ispunjava uslov koji se tiče opštih uslova kreditne sposobnosti komercijalne banke.

Iznos anuiteta za otplatu dugoročnog hipotekarnog kredita za kupovinu individualnog stambenog objekta ne može preći iznos od 40% ukupnih neto mjesečnih prihoda koje ostvaruje korisnik, odnosno, u slučaju udruživanja sredstava sa članom porodičnog domaćinstva, 40% ukupnih prihoda koje ostvaruje korisnik zajedno sa članovima porodičnog domaćinstva.

IV

Porodična domaćinstva koja mogu učestvovati u ovom Projektu, u skladu sa kumulativnim primanjima koja ostvaruju njihovi članovi, u odnosu na broj članova, ne smiju imati mjesečne prihode veće od:

- 600 eura za podnosioca zahtjeva;

- 420 eura za svakog drugog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva;

- 300 eura za svakog maloljetnog člana porodičnog domaćinstva.

V

Struktura i površina stambenih jedinica za koje korisnici mogu konkurisati, limitirana je na sljedeći način:

1. jednočlano i dvočlano porodično domaćinstvo – garsonjera ili jednosoban stan, površine od 24 m2 do 46 m2;

2. bračnim parovima kod kojih oba bračna druga imaju do 35 godina starosti bez djece – jednosoban ili dvosoban stan, površine od 46 m2 do 60 m2;

3. tročlano porodično domaćinstvo – jednosoban ili dvosoban stan, površine od 60 m2 do 73 m2;

4. četvoročlano porodično domaćinstvo – dvosoban ili trosoban stan, površine od 73 m2 do 88 m2;

5. porodično domaćinstvo sa više od četiri člana – trosoban ili veći stan, maksimalne površine do 99 m2.

Izuzetno, korisnik može da kupi stambeni prostor površine manje od 24 m2, ali ne manji od 10 m2 po članu domaćinstva, odnosno, ne manji od 20 m2 u slučaju jednočlanog domaćinstva. Takođe, korisnik može kupiti stambeni prostor veće površine od maksimalne, ali ne više od 15 m2.

VI

Potrebna dokumentacija za podnošenje aplikacije za građane:

1. Popunjen zahtjev za dodjelu dugoročnog hipotekarnog kredita, koja je objavljen na web sajtu, i dostupan u filijalama banaka koje učestvuju u Projektu;

2. Uvjerenje o prebivalištu u mjestu rješavanja stambene potrebe za svakog člana porodičnog domaćinstva;

3. Kopija biometrijske lične karte za podnosioca zahtjeva i punoljetne članove porodičnog domaćinstva ili uvjerenje o crnogorskom državljanstvu za podnosioca zahtjeva ili članove porodičnog domaćinstva koji posjeduju stare isprave;

4. Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove porodičnog domaćinstva;

5. Izvod iz matične knjige vjenčanih za bračne parove;

6. Za podnosioca zahtjeva i sve odrasle članove porodičnog domaćinstva, potvrda o zaposlenju izdata od strane poslodavca sa navedenim primanjima za vremenski period od prethodna tri mjeseca;

7. Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da podnosilac zahtjeva nema u posjedu stambenu jedinicu na teritoriji Crne Gore ili nema u susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori čija površina nije veća od 99m2, u poslednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita;

8. Ovjerena Saglasnost podnosioca zahtjeva za obradu ličnih podataka u Projektu 1000+radi radi pribavljanja podataka od Uprave za nekretnine Crne Gore;

9. Ovjerena izjava svakog člana porodičnog domaćinstva da nema u posjedu stambenu jedinicu na teritoriji Crne Gore ili nema u susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori čija površina nije veća od 99m2, u poslednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita;

10. Ovjerenu Saglasnost svih članova porodičnog domaćinstva za obradu ličnih podataka u Projektu 1000+ radi pribavljanja podataka od Uprave za nekretnine Crne Gore;

11. Izjava o kućnoj zajednici i broju članova porodičnog domaćinstva;

12. Za zaposlene u javnom sektoru, potvrdu izdatu od poslodavca da zaposleni nije riješio stambenu potrebu u skladu sa propisom Vlade, odnosno nadležnog organa lokalne samouprave do dana pokretanja postupka dodjele kreditnih sredstava;

13. Ovjerenu izjavu zaposlenog u javnoj upravi da nije rješavao stambenu potrebu u skladu sa propisom Vlade, odnosno nadležnog organa lokalne samouprave;

14. Za ciljne grupe, porodična domaćinstva koja imaju prioritet:

a) za samohrane roditelje, odnosno staratelje dostavlja se:

dokaz da je roditelj razveden ili je drugi roditelj umro ili je nepoznat, a izdržava maloljetno dijete, odnosno vrši produženo roditeljsko pravo, ili

dokaz koji izdaje nadležni Centar za socijalni rad da je staratelj punoljetnom licu koje je nesposobno za rad, koje nema srodnike koji su po zakonu kojim se uređuju porodični odnosi dužni da ga izdržavaju ili ima srodnike koji nijesu u mogućnosti da ga izdržavaju,

b) za lica sa invaliditetom i porodična domaćinstva čiji je član lice sa invaliditetom, u zavisnosti od organa koji je utvrdio status lica sa invaliditetom, opciono se dostavlja:

ovjerena kopija rješenja o statusu lica sa invaliditetom Zavoda za zapošljavanje, i/ili

ovjerena kopija rješenja o ostvarivanju pravu na invalidsku penziju ili rješenje kojim je utvrđen status invalida rada, i/ili

ovjerena kopija rješenja o statusu lica sa invaliditetom u skladu sa propisima o boračko invalidskoj zaštiti, i/ili

ovjerena kopija rješenja o ostvarivanju prava na dodatak za njegu i pomoć, i/ili

ovjerena kopija rješenja o ostvarivanju prava na ličnu invalidninu, i/ili

ovjerena kopija rješenja kojim se punoljetno lice kategoriše-razvrstava u određenu kategoriju i stepen ometenosti, a završilo je obrazovanje u specijalnoj školi, redovnom obrazovanju ili inkluzivnom sistemu;

c) za porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju dostavlja se ovjerena kopija rješenja koje je donijeto od nadležnog organa lokalne uprave i/ili nadležnog Centra za socijalni rad o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama;

d) za mlade koji su bili djeca bez roditeljskog staranja, dostavlja se ovjereno rješenje nadležnog Centra za socijalni rad o smještaju u ustanovu socijalne zaštite, i/ili ovjerena kopija rješenja o porodičnom smještaju-hraniteljstvu i/ili ovjerena kopija rješenja o starateljstvu;

e) za žrtve nasilja u porodici, dostavlja se: ovjerena kopija rješenja o izricanju zaštitne mjere, ovjerena kopija pravosnažne presude u krivičnom postupku, ovjerena kopija pravosnažnog rješenja Suda za prekršaje ili ovjereni dokaz da je u toku postupak izricanja zaštitne mjere, krivični postupak ili prekšajni postupak.

U slučaju trudnoće, nerođeno dijete će se smatrati članom domaćinstva, što se dokazuje uvjerenjem o trudnoći koji izdaje izabrani doktor za žene.

U slučaju da je član domaćinstva punoljetan a nije zaposlen, potrebno je dostaviti potvrdu Zavoda za zapošljavanje ili potvrdu o školovanju.

Za dokazivanje vanbračne zajednice, pored dokaza iz tač. 4 i 11 dostavljaju se ovjerene izjave dva svjedoka o postojanju vanbračne zajednice u kontinuitetu.

Podnosilac zahtjeva, odnosno član porodičnog domaćinsta umjesto dokaza iz tač. 7, 8, 9 i 10 ovog odjeljka, može dostaviti dokaz izdat od Uprave za nekretnine da isti nemaju u posjedu stambenu jedinicu na teritoriji Crne Gore ili nemaju u susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori, u poslednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita.

Za dokaze iz tač. 9 i 10, za lica lišena poslovne sposobnosti saglasnost daje staratelj, a za maloljetna lica roditelji ili usvojioci, odnosno staratelji.

U slučaju da bračni ili vanbračni partner nije crnogorski državljanin, za tog člana domaćinstva potrebno je priložiti ovjerenu kopiju pasoša ili izvoda iz matične knjige rođenih.

Osoba koja je podnosilac zahtjeva za kredit, srodstvo sa ostalim članovima domaćinstva dokazuje isključivo uz izvode iz matične knjige rođenih.

Rok važenja dokumentacije iz tač. 2, 3, 4 i 5 je šest mjeseca od dana izdavanja.

Napomena: Eventualna dodatna dokumentacija za podnošenje zahtjeva za kredit zavisiće od internih procedura odobravanja kredita i kreditne politike banke u kojoj građanin podnosi zahtjev za dugoročni hipotekarni kredit.

VII

Podnosioci svoje zahtjeve i dokumentaciju predaju u filijalama sledećih komercijalnih banaka:

- CKB AD Podgorica;

- Erste Bank AD Podgorica;

- Komercijalna banka AD Budva;

- Lovćen banka AD;

- NLB Montenegro banka AD Podgorica;

- Prva banka CG AD Podgorica;

- Societe General banka Montenegro AD.

Po prijemu zahtjeva, podnosilac dobija potvrdu o predaji zahtjeva sa naznačenim danom, satom i minutom predaje i sa naznačenom šifrom/kodom zahtjeva.

Komercijalne banke će vršiti predkvalifikaciju i provjeru kreditne sposobnosti i ostalih uslova podnosilaca zahtjeva, na osnovu redosljeda podnošenja.

VIII

Predavanje zahtjeva se vrši od 21.marta 2016. godine, a najkasnije do 21. aprila 2016. godine, od ponedeljka do petka, u vremenu od 8:30 do 15:00 časova.

Podnosioci zahtjeva za učešće u projektu su dužni da dostave dokumentaciju navedenu u tački IV Javnog poziva, u zavisnosti od ciljne grupe u koju spadaju, a u protivnom njihov zahtjev neće biti prihvaćen.

IX

Podnosioci zahtjeva kojima komercijalne banke odobre kreditno zaduženje, po naknadnoj provjeri dokumentacije od Projektnog odbora, dobijaju vaučer, koji obavezno sadrži informaciju o iznosu maksimalnog kreditnog zaduženja i strukturi stambenog objekta.

Imalac vaučera sa odabranim investitorom zaključuje predugovor o kupovini stambenog objekta koji se nalazi na utvrđenoj listi ponuđenih stambenih objekata.

Lista ponuđenih stambenih objekata sa listom investitora, koji su kvalifikovani za učešće u ovom Projektu je sastavni dio Javnog poziva i objavljena je na sajtu www.1000 plus.me.

Važenje vaučera je ograničeno na 60 dana od dana izdavanja, i u tom periodu se vaučer može iskoristiti.

Ako se vaučer ne iskoristi za zaključivanje predugovora o kupovini individualnog stambenog objekta u roku od 60 dana, korisnik vaučera se isključuje sa rang liste korisnika, a prvi naredni korisnik sa liste čekanja zauzima njegovo mjesto.

Sve informacije o uslovima za učešće u Projektu možete dobiti u Call Centru Projekta 1000 plus, pozivom na broj 19915.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo održivog razvoja i turizma, 18.03.2016.