Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

JAVNI POZIV ZA KORIŠĆENJE ŠUMA U 2016. GODINI


Na osnovu člana 3 stav 2 Odluke Vlade o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2016. godinu, broj 08-1402 od 17.06.2016. godine, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavljuje

Javni poziv za davanje šuma na korišćenje zrodajom drveta u dubećem stanju, za 2016. godinu.

Uslovi za učešće na javnom pozivu

Ponuđač mora biti pravno lice registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata za obavljanje djelatnosti iz oblasti šumarstva.Ponuda ne smije biti data alternativno, uslovno ili modifikovano ni u jednom dijelu.

Ukoliko ponuda ili više ponuda jednog ponuđača ne bude zadovoljila sve uslove Javnog poziva, kao i uputstva za podnošenje ponuda u dijelu uvezivanja i upotrebe jemstvenika na način koji onemogućava manipulaciju, takva ponuda ili sve ponude biće bez razmatranja odbačene ili odbijene.

Ponuđač može podnijeti ponudu samo ako je prethodno otkupio tendersku dokumentaciju za odjeljenje za koje podnosi ponudu. Cijena otkupa tenderske dokumentacije je 20 € po svakom odjeljenju. Uplata se vrši na uplatni račun broj 832-6189-60 Uprava za šume – Budžet Crne Gore. Ovaj iznos je nepovratan. Uprava za šume izdaće potvrdu o otkupu tenderske dokumentacije.

Ponuđač mora dostaviti dokaz o uplati depozita ponude u iznosu koji su dati u tabeli iz ovog javnog poziva. Uplata ovog depozita se vrši na žiro račun br. 510-20515-90 Sindikalna organizacija Uprave za šume.

Uplata depozita mora sadržati naziv gazdinske jedinice i odjeljenja za koju je uplata izvršena, a uplaćeni iznos na ime depozita smatraće se kao avansna uplata po Ugovoru.

Eliminatorni uslovi za odbijanje ponuda kao neprihvatljivih, su:

Odbiće se kao neprihvatljiva ponuda ponuđača koji se nalazi u postupku stečaja.

Odbiće se kao neprihvatljiva ponuda ponuđača koji ima neizmirene obaveze po osnovu isplate poreza i doprinosa ili po osnovu koncesionih i drugih naknada, zaključno sa 31.03.2016. godine.

Odbiće se kao neprihvatljiva ponuda ponuđača za koga je nadležni organ (organ uprave, komisija ili drugi državni organ) ili ovlašćeno lice (inspektori i dr.) utvrdilo kršenje ugovora o korišćenju šuma u državnoj svojini u prethodnoj godini u odnosu na bilo koji od sledećih slučajeva: neovlašćeno ustupanje šume drugom licu na korišćenje; obavezu prerade ugovorene količine drvne mase u sopstvenim kapacitetima za preradu drveta; prodaju, preprodaju ili izvoz trupaca, koji potiču iz šuma u državnoj svojini.

Tenderska komisija je ovlašćena da, na osnovu utvrđenih tehničkih kapaciteta ponuđača i dodijeljene količine bruto drvne mase putem koncesija, odbije ponude za korišćenje šuma, koje bi prevazilazile tehničke kapacitete ponuđača, kao neprihvatljive.

Dostupnost informacija

Preuzimanje dokumentacije po ovom Javnom pozivu može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 14,00 h u Upravi za šume u Pljevljima, najkasnije do 02.08.2016. godine, uz prethodno priložen dokaz o uplati za otkup dokumentacije za pojedino odjeljenje. Takođe u naznačenom vremenu može se izvršiti obilazak odjeljenja koja su predmet ovog poziva.

Za sve potrebne informacije u vezi ovog javnog poziva biće zadužena kontakt osoba Slavica Joksimović tel. 052/323-578; 067/255-626; faks 052/323-730 e-mail: cgsume@t-com.me

Podnošenjem ponude smatra se da su ponuđači izjavili da su im Javni poziv i tenderska dokumentacija jasni, te da ih bez prigovora prihvataju.

Otvaranje ponuda

Ponuda mora u svemu odgovarati uslovima predviđenim ovim javnim pozivom i tenderskom dokumentacijom.

Ponuda mora prispjeti ili biti predata na arhivi Upravi za šume, u Pljevljima, najkasnije do 03.08.2016. godine do 11,30 sati, bez obzira na način predaje ili slanja.

Javno otvaranje ponuda, po odjeljenjima, redosljedom kao u Javnom pozivu, uz prisustvo zainteresovanih podnosilaca ponuda, počeće dana 03.08.2016. godine, u 12,30 sati, u prostorijama Uprave za šume, ul. Miloša Tošića bb, 84210 Pljevlja.

Ponude koje pristignu na arhivu Uprave za šume, u Pljevljima, poslije utvrđenog dana i časa za podnošenje ponuda neće biti razmatrane, i takve ponude će biti odbijene zbog neblagovremenosti.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 18.07.2016.