Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: Uslovno mišljenje na raspodjelu sredstava opštinama iz Egalizacionog fonda

20.04.2018.


Državna revizorska institucija dala je uslovno mišljenje na raspodjelu sredstava opštinama iz Egalizacionog fonda za 2016.

U izvještaju revizije, koju su sačinili članovi Senata DRI Zoran Jelić i dr Milan Dabović, se navodi da je utvrđeno da su pogrešna prikazivanja podataka materijalno značajna, ali nijesu "prožimajuće uticala na konačnu raspodjelu sredstava iz Egalizacionog fonda".

"Opštine su pogrešno prikazivale podatke koje su dostavljale za potrebe akontativne i konačne raspodjele sredstava Egalizacionog fonda, a njihovu obradu vršilo je Ministarstvo finansija. Revizijom je utvrđeno da Ministarstvo finansija i opštine nijesu u svim aspektima uskladili aktivnosti sa zakonom. Uz to Ministarstvo finansija nije opštinama dostavilo bliže uputstvo o načinu popunjavanja dostavljenih tabela, niti je prilikom akontativne raspodjele novca provjeravalo računsku tačnost dostavljenih podataka", navedeno je u izvještaju državne revizije.

Navodi se da je prijestonica Cetinje u tabelama za akontativnu raspodjelu, koju je dostavila Ministarstvu finansija, prikazala netačan trogodišnji prosjek po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica koji je Ministarstvo bez provjere koristilo.

Utvrđeno je takođe da je i Glavni grad Podgorica dostavio netačno sabran trogodišnji prosjek o porezu na dohodak fizičkih lica od 4.909.164 eura koje Ministarstvo finansija takođe nije provjerilo. Provjerom državne revizije je utvrđeno da je trogodišnji prosjek 7.552.704 eura.

Prijestonica Cetinje je iskazala trogodišnji prosjek o porezu na dohodak fizičkih lica od 506.494 eura, a Ministarstvo finansija je prilikom obračuna koristilo iznos od 329.827 eura, koji nije iskazan u dostavljenim tabelama.

Da je evidentiran tačan iznos za Podgoricu i Cetinje, prijestonica, kako je utvrđeno, ne bi imala pravo na sredstva Fonda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica. Takođe, došlo bi do drugačijeg rasporeda novca koji pripada opštinama koje su ostvarile pravo na novac ovog fonda konstatovano je državnom revizijom.

Opština Bijelo Polje je takođe dostavila netačne podatke o trogodišnjem prosjeku prireza porezu na dohodak fizičkih lica, porezu na nepokretnosti i ostalim lokalnim prihodima.

Opština je u trogodišnji prosjek uključila prihode naplaćene u 2016. a koji se odnosi na prethodne godine, iako tabelom koja je dostavljena od strane Ministarstva finansija nije bilo predviđeno uključivanje u taj prosjek. Ministarstvo finansija nije provjerilo ni te podatke.

U tabeli je takođe za Bijelo Polje iskazan trogodišnji prosjek za prirez porezu na dohodak fizičkih lica od 539.230, a provjerom je utvrđeno da je 400.864 eura, za porez na nepokretnosti dostavili su podatak od 583.310 eura, a provjerom je utvrđen 356.572 eura.

I za ostale lokalne prihode iskazan je prosjek od 330.739, a u postupku revizije utvrđen je i od 244.040 eura. Zbog netačnih podataka opština Bijelo Polje prilikom raspodjele dobila je manji iznos sredstava, a to je takođe uticalo i na raspodjelu i kod drugih opština – konstatovali su revizori koji su u ovom dijelu i dali preporuke kojima ove nepravilnosti treba da se otklone i ne ponavljaju.

Državni revizori su "pročešljali" i pozajmice.

"Konstatovano je da Ministarstvo finansija nije uspostavilo adekvatnu analitičku evidenciju o datim pozajmicama i njihovom povraćaju po opštinama. Na osnovu evidencija ne može se u svakom momentu utvrditi koliki je dug pojedine opštine za pozajmice. Ministarstvo nije donijelo ni pravilnik za davanje, kao i način i rok povraćaja kratkoročnih beskamatnih pozajmica koje opštine uzimaju radi prevazilaženja problema likvidnosti budžeta", konstatovano je u izvještaju DRI.

Ministarstvo, kako je konstatovala revizija, nije evidentiralo pozajmicu opštini Nikšić u 2013. pa je utvrđena razlika od 100.000 eura.

"Prilikom prebijanja duga po konačnoj raspodjeli za 2012. godinu, utvrđena je razlika u evidencijama u iznosu od 100.000 eura. U rješenju je evidentirano da je opštini Nikšić prebijen dug po osnovu pozajmica u iznosu od 473.000, a u internoj evidenciji Ministarstva evidentirano je 373.000 eura. Ministarstvo nije nakon prebijanja duga u 2013. i 2014. uplaćivalo preostali dio sredstava po rješenju o konačnoj raspodjeli za 2012. i 2013. već je prenosilo u sljedeću godinu i prebijalo", konstatovali su državni revizori.

Utvrđeno je takođe da Ministarstvo finansija nije opštinama koje nijesu imale duga po osnovu pozajmica isplatilo preostali dug po konačnoj raspodjeli za 2014. i 2015.

Oni su u 2016. isplaćivali dug po konačnoj raspodjeli za 2014, a u 2017. po raspodjeli za 2015 konstatovali su revizori.

Ministarstvo je opštinama odobravalo pozajmice iz Egalizacionog fonda iako su imale potraživanja po osnovu konačne raspodjele.

U 2016. opštinama Andrijevica, Berane, Zabljak, Mojkovac i Pljevlja, a u 2015. opštinama Berane i Nikšić, u 2014. opštinama Berane i Nikšić naveli su državni revizori i konstatovali da to direktno utiče na finansijski rezultat opština.

DRI je ustanovila da je dug opština po osnovu pozajmica na kraju prošle godine bio 2.939.417 eura, što se za 5.000 eura razlikuje od evidencije Ministarstva finansija, a odnosi se na opštinu Rožaje.

Provjerom podataka koje su opštine o lokalnim fiskalnim prihodima dostavile Ministarstvu finansija, utvrđene su brojne nepravilnosti.


IZVOR: Vebsajt CdM, 19.04.2018.


Naslov: Redakcija