Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđen veći broj predloga zakona

20.01.2020.


Vlada Crne Gore je na 152. sjednici, kojom je predsjedavao u prvom dijelu premijer Duško Marković, a u drugom potpredsjednik za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović, utvrdila Predlog zakona o putevima s Izvještajem sa javne rasprave. Predloženim zakonom se nastavlja dalje usklađivanje zakonodavstva Crne Gore sa ptavnom tekovinom EU u oblasti putne infrastrukture, u okviru poglavlja 14 Transportna politika i poglavlja 21 Trans-evropske mreže. Predlogom zakona uređena je i oblast bezbjednosti puteva, u skladu sa pozitivnom praksom država EU, čime će se stanje bezbjednosti saobraćaja na putevima u dijelu putne infrastrukture znatno unaprijediti. Novim zakonom se uređuje pravni položaj puteva, uslovi i načini upravljanja, njihova zaštita i održavanje, kao i izvori i načini finansiranja, a posebno uslovi izgradnje i rekonstrukcije puteva i inspekcijskog nadzora.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona zdravstvenoj zaštiti, kojim su propisani, među ostalim osiguranje ljekara od greške i primjena alternativne medicine, te posebno nagrađivanje stručnjaka.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji kojim je potpunije uređen postupak liječenja neplodnosti kod žena i muškaraca asistiranim reproduktivnim tehnologijama korišćenjem polnih ćelija i tkiva i embrionima i Predlog zakona o ljekovima kojim je ova oblast u potpunosti harmonizovana sa evropskom legislativom i standardima EU za pacijente kao krajnje korisnike zdravstvene zaštite. Jedna od novina zakona je da dosadašnja Agencija za ljekove postaje Institut za ljekove i medicinska sredstva kao naučno-istraživačka institucije koja će kroz saradnju sa fakultetima zdravstvenih, prirodnih i tehnološko-tehničkih usmjerenja razvijati i razmjenjivati ekspertska znanja u cilju podizanja kvaliteta, edukacije, naučnih istraživanja, realizacije naučnog rada u oblasti ljekova i medicinskih sredstava.

Utvrđen je Predlog zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti s Izvještajem sa javne rasprave. Ovim zakonom uređuju se zaštita života i zdravlja ljudi i životne sredine od štetnog dejstva jonizujućih zračenja, uvoz, izvoz i tranzit izvora jonizujućih zračenja i nuklearnih materijala, prevoz radioaktivnih izvora i nuklearnih materijala, upravljanje radioaktivnim otpadom, kao i druga pitanja od značaja za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbjednost. U Predlog zakona transponovano je 11 direktiva Savjeta EU, jedna Odluka i jedna Uredba Savjeta EU. U oblasti zaštite od jonizujućih zračenja, radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbjednosti Crna Gora je strana ugovornica 26 međunarodno-pravnih instrumenata, čije su pojedine odredbe, takođe, transponovane u Predlog zakona.

U okviru usaglašavanja domaće regulative sa propisima Evropske unije, Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju s Izvještajem sa javne rasprave. Inoviranim odredbama propis je dodatno unaprijeđen putem usaglašavanja sa praksom i dosadašnjim iskustvima u primjeni Zakona.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru. U diskusiji je naglašeno da će se predloženim propisom stvoriti neophodan normativni okvir koji će obezbijediti sveobuhvatno, ujednačeno, srazmjerno i efikasno postupanje inspektora, profesionalizam u radu inspekcijskih organa, a što je od izuzetne važnosti za subjekte nadzora u smislu njihove pravne sigurnosti.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o obrascima putnih isprava i Odluku o izmjeni Odluke o visini naknade za obrazac pasoša i putnog lista čime je stvorila pretpostavke da uskoro počne izdavanje ličnih dokumenata posljednje tehnološke generacije.

Vlada je donijela Program ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2020-2022. godina.

Usvojen je Završni izvještaj o sprovođenju Strategije integrisanog upravljanja granicom 2014-2018. godina i Prelaznog akcionog plana za nastavak realizacije mjera predviđenih u Strategiji integrisanog upravljanja granicom 2014-2018, za 2019. godinu. Ocijenjeno je da je u izvještajnom periodu unaprijeđen sistem integrisanog upravljanja granicom u skladu sa preporukama i najboljom praksom Evropske unije. Pored ostalog, u Izvještaju je navedeno da su unaprijeđeni kapaciteti za priliv tražilaca azila i kapaciteti Granične policije u vršenju granične kontrole. Takođe, unaprijeđena je prekogranična policijska saradnja i aktivnosti na suzbijanju prekograničnog organizovanog kriminala, sprovedene su aktivnosti na rješavanju bilateralnih pitanja sa susjednim državama, realizovane su aktivnosti na implementaciji zaključenih međunarodnih ugovora o državnoj granici, graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju.

Vlada je donijela Strategiju integrisanog upravljanja granicom 2020 – 2024., Okvirni akcioni plan 2020-2024. i Akcioni plan za 2020. godinu. Sprovođenjem planiranih aktivnosti, nastavlja se uspostavljanje efikasnog i rizicima prilagođenog sistema integrisanog upravljanja granicom usklađenog sa konceptom integrisanog upravljanja granicom EU. Definisane su mjere u cilju unapređenja saradnje organa nadležnih za sprovođenje Strategije, usklađivanja procedura, kao i zajednička analiza rizika i razmjena informacija, na planu suzbijanja prekograničnog kriminala, obezbjeđenje državne granice i zaštite života i zdravlja ljudi. Posebno je naglašeno da se tako Crna Gora intenzivno priprema za preuzimanje odgovornosti za upravljanje spoljnim granicama EU u narednim fazama integracija i za usklađenost sa zahtjevima Šengena.

Donijet je Akcioni plan zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2020. godinu. Plan, osim definisanja aktivnosti za ostvarivanje ciljeva iz Strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2016-2020, obuhvata analizu kretanja na tržištu rada Crne Gore tokom 2019. godine, pregled realizovanih aktivnosti u okviru prvih devet mjeseci referentne godine i finansijski okvir za realizaciju novih aktivnosti. Predviđene mjere i aktivnosti će se sprovoditi u okviru četiri ključna prioriteta Nacionalne strategije: Povećanje zaposlenosti i smanjenja stope nezaposlenosti, Efikasno funkcionisanje tržišta rada, Unapređenje kvalifikacija i kompetencija usklađenih sa potrebama tržišta rada i Promovisanje socijalne inkluzije i smanjenje siromaštva.

Prema administrativnim podacima Monstat-a, prosječan rast zaposlenosti, za devet mjeseci 2019. godine veći je za 8,2 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Na kraju septembra 2019. godine, prema podacima Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na evidenciji nezaposlenih nalazilo se 33.675 lica što je 6.227 lica ili 15,61 odsto manje u poređenju sa istim periodom protekle godine (39.902). Stopa registrovane nezaposlenosti na kraju septembra iznosila je 14,51 odsto, dok je na isti dan protekle godine iznosila 17,20 odsto.

Vlada je donijela Akcioni plan za 2020. godinu za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period od 2018. do 2022. godine. Strateški cilj Akcionog plana je unapređenje socijalne zaštite starijih, s integrisanim uslugama i podrškom radi očuvanja i poboljšanja kvaliteta njihovog života, a posebni ciljevi su unaprjeđenje socijalne odgovornosti i integrativni pristup koji omogućava podsticanje socijalne inkluzije i korišćenje kapaciteta starijih za samostalan život, te unapređenje sistema kvaliteta usluge socijalne zaštite starijih. Između ostalog, planirano je da u svakoj lokalnoj samoupravi postoji najmanje jedna usluga socijane zaštite starijih, unapređenje multisektorske usluge za starije na lokalnom nivou. Takođe, predviđeno je podsticanje organizacija, preduzetnika, privrednih društava i fizičkih lica da pružaju usluge, razvijanje volonterizama, unapređenje kompetencija za samostalni život i donošenje odluka zasnovanih na informacijama, razvoj usluge porodičnog smještaja za starije, kao i inovativnih usluga za starije.

Donijet je Akcioni plan za 2020. godinu za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine. Strateški cilj Akcionog plana je unapređenje kvaliteta života korisnika socijalne i dječje zaštite i njihova osnaženost za samostalan i produktivan život, a posebni ciljevi su: unapređenje normativnog okvira i sistema kvaliteta i usluge u ovoj oblasti, kao i stvoranje preduslova za nastavak deinstitucionalizacije.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Programa razvoja kulture 2016–2020. u 2020. godini.

Donijet je i Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2020. godinu, kojim je planirana podrška, finansiranje i sufinansiranje 87 programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturne baštine Crne Gore, iz oblasti konzervatorske, muzejske, bibliotečke, arhivske i kinotečne djelatnosti, u ukupnom iznosu od 1.142.114,50 eura.

Vlada je donijela Akcioni plana za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2020. godinu. Planom su definisane mjere i aktivnosti koje treba da doprinesu: jačanju mustidisciplinarnog pristupa u otkrivanju, procesuiranju ovih krivičnih djela, kao i u dijelu zaštite žrtava i sprovođenju usaglašenih politika borbe protiv ovog fenomena; poboljšanju identifikacije potencijalnih žrtava trgovine ljudima jačanjem stručnih kapaciteta predstavnika organa za sprovođenje zakona; obezbjeđivanju veće informisanosti cjelokupne javnosti, posebno osjetljivih kategorija stanovništva i jačanju njihova otpornost da se odupru potencijalnim izazovima; te jačanju partnerstva na regionalnom i međunarodnom nivou.

Usvojen je Završni izvještaj o realizaciji Strategije razvoja visokog obrazovanja u Crnoj Gori 2016-2020. godine u kojem je navedeno da je sproveden značajan broj aktivnosti na usklađivanju obrazovanja s potrebama tržišta rada i stvaranju konkurentnog kadra, a u cilju smanjenja nezaposlenosti u Crnoj Gori: promjenjen je model studiranja, kao i model finansiranja Univerziteta, istraživanja pokazuju da se broj nezaposlenih visokoškolaca smanjivao u poslednje tri godine.

Vlada je donijela Strategiju razvoja stručnog obrazovanja u Crnoj Gori 2020-2024. čiji je cilj dalje unapređenje i stvaranje kvalitetnog i inkluzivnog sistema stručnog obrazovanja.

Donijet je i Program za razvoj i podršku talentovanim učenicima 2020 - 2022. kojim se stvaraju sistemski uslovi za kvalitetno osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje talentovanih učenika i to: unapređenjem rada s talentovanim učenicima, poboljšanjem sistema evidentiranja talentovanih učenika i njihovih mentora; unapređenjem profesionalne kompetencije nastavnika za rad sa talentovanim učenicima; obogaćivanjem kurikuluma u cilju podsticanja talenata i poboljšanje informatičke infrastrukture; unapređenjem sistema takmičenja organizovanjem njihovog većeg broja i primjenom viših oblika provjera znanja i vještina; obezbjeđivanjem dodatne literature za talentovane učenike i unapređenjem mehanizama interne i eksterne evaluacije rada s talentovanim učenicima.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za implementaciju Strategije za neproliferaciju oružja za masovno uništenje (2016 -2020), za 2019. godinu.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2018 - 2019. godina, za 2019.godinu i donijet Akcioni plan za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2020 – 2021. godina.

Vlada je, pored ostalog, usvojila i Izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu. Izvještajem je obuhvaćena 61 mjera, od čega je u cjelosti realizovano 18 mjera, u fazi realizacije je 29 mjera, 6 mjera se u kontinuitetu realizuje, dok je 8 mjera nerealizovano. Ovaj rezultat je ocijenjen veoma zadovoljavajućim, budući da većina mjera iz oblasti životne sredine ima kontinuirani karakter u realizaciji.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 16.01.2020.


Naslov: Redakcija