Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Usvojen veći broj informacija

19.11.2020.


Vlada Crne Gore je u četvrtak, 5. i u ponedjeljak 9. novvembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, usvojila Informaciju o realizaciji Programa subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa Covid19 i zadužila Ministarstvo finansija da, po dostavljenim izvještajima Ministarstva ekonomije, sa Tekuće budžetske rezerve izvrši plaćanja prireza porezu na dohodak fizičkih lica lokalnim samoupravama.

U Informaciji je navedeno da su u okviru II i III paketa Vladinih mjera do sada subvencionisane zarade za preko 73 hiljade zaposlenih u 15,6 hiljada privrednih subjekata. Iznos isplaćenih sredstava za subvencionisanje zarada za period april – septembar dostigao je 51,5 miliona eura, a od 1. novembra je započeta isplata oktobarskih zarada i u prvoj nedjelji tekućeg mjeseca je po ovom osnovu isplaćeno 2,4 miliona eura.

Programom subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19, u okviru III paketa mjera, nastavljena je isplata subvencija dijela neto minimalne zarade, kao i dijela poreza i doprinosa na minimalnu zaradu, ovog puta za jul, avgust i septembar. Vlada je, naknadno, 15. oktobra odlučila da produži primjenu ovog programa za još dva mjeseca, tj. za oktobar i novembar.

Usvojena je Informacija o potrebi obezbjeđivanja sredstava za nabavku brzih antigenskih testova na novi koronavirus. Po preporuci Instituta za javno zdravlje Crne Gore, po hitnom postupku, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, realizuje se nabavka brzih antigenskih testova u količini od 70.000 testova za mjesec novembar tekuće godine, za šta je iz Tekuće budžetske rezerve izdvojeno 700.000 eura.

Vlada je usvojila Informaciju o isplati stimulacije za zaposlene u sektoru javnog zdravstva koji rade sa COVID-19 pacijentima za oktobar 2020.

Vlada Crne Gore je 8. oktobra dala saglasnost da se u uslovima vanrednih okolnosti za zaposlene u sektoru javnog zdravstva koji rade sa COVID pacijentima, kao i zaposlenima u Institutu za javno zdravlje Crne Gore (zaposleni koji rade na poslovima prijema i obrade uzoraka za rtPCR testiranje na novi koronavirus CoV SARS-2, kao zaposleni koji rade ili su dodatno angažovani iz drugih sektora u okviru Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti), isplati stimulans u visini od 30 odsto na redovnu zaradu za mjesec septembar 2020.godine.

U skladu sa Odlukom 2.500 zaposlenih u javnom sektoru zdravstva ili 29 odsto od ukupnog broja zaposlenih dobilo je stimulacije u ukupnom iznosu od 271,408 eura neto, odnosno 405,077 eura bruto. Ministarstvo zdravlja je predložilo da se stimulans u visini do 30 odsto na redovnu zaradu isplati i za oktobar 2020.

Usvojena je Informacija o predlogu raskida ugovora zaključenog između Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova kao naručioca i "Novi Volvox" d.o.o. Podgorica kao izvođača za usluge projektovanja i izvođenja radova na izgradnji šestosjedne žičare i 4 km ski staza, na lokaciji "Savin kuk" u opštini Žabljak sa predlogom da se nabavljene instalacije žičare za potrebe skijališta "Savin kuk" iskoriste za spajanje ski centara u izgradnji "Žarski" i "Cmiljača". U Informaciji je navedeno da je u postupku realizacije i ispunjenja ugovornih obaveza, izvođač radova "Novi Volvox" d.o.o. Podgorica nabavio šestosjednu žičare proizvođača "Leitner" i sklopove instalacije, ali je planove potrebno promijeniti u skladu sa Izvještajem Misije UNESCO-a u vezi sa dobrom svjetske baštine "Nacionalni park Durmitor".

S obzirom na to da bi svaka dalja intervencija u zaštićenom području, odnosno investicija u pravcu širenja skijaške infrastrukture na skijalištu "Savin kuk" na Žabljaku bila u direktnoj suprotnosti sa preporukama UNESCO-a i ozbiljno dovela u pitanje međunarodnu zaštitu koju uživa Nacionalni park Durmitor, "Skijališta Crne Gore" d.o.o. Mojkovac su predmetnim dopisom predložila da se prema tehničkim specifikacijama nabavljene instalacije žičare za potrebe skijališta "Savin kuk" izvrši preprojektovanje i ista iskoristi za spajanje ski centara u izgradnji "Žarski" i "Cmiljača".

Vlada je usvojila Predlog za kandidovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma kojim se na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, na koju je uvršteno 11 projekata – sedam u opštini Kolašin, dva u opštini Žabljak, i po jedan u opštinama Budva i Tivat – dodaju projekti: Izgradnje hotelskog kompleksa Amma Resort, po mješovitom modelu poslovanja, sa 5 zvjezdica u Čanju, Bar (Hotelski kompleks je ukupnog kapaciteta 483 smještajne jedinice, od čega u samom hotelu 241 smještajna jedinica, a u 8 luksuznih objekata - vila još 242 smještajnih jedinica. Predračunska vrijednost investicije iznosi 77,01 miliona eura) i Izgradnja hotela Black Pine, po kondo modelu poslovanja, sa 4 zvjezdice u Mojkovcu (ukupan kapacitet hotela 174 smještajnih jedinica. Predračunska vrijednost investicije iznosi 10,57 miliona eura).

Usvojena je Informacija o zaključivanju Ugovora o donaciji sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcije mosta na rijeci Tari u Crnoj Gori uz podršku Kine.

Vlada je prihvatila Predlog ugovora o donaciji sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcije mosta na rijeci Tari u Crnoj Gori uz podršku Kine i ovlastila ministra saobraćaja i pomorstva Osmana Nurkovića i direktora Uprave za saobraćaja Sava Paraču da potpišu Ugovor.

NR Kina je za rekonstrukciju Mosta na Đurđevića Tari, građenog između 1938. i 1940. donirala 55 miliona juana (nešto višeod sedam miliona eura).

Vlada je usvojila Informaciju o potpisivanju Amandmana broj 7 za Memorandum o razumijevanju broj IV, u vezi sa NAVSTAR globalnim pozicionim sistemom (GPS) s Predlogom amandmana. U Informaciji se navodi da je NAVSTAR globalni sistem za pozicioniranje (GPS), razvio Sekretarijat odbrane Sjedinjenih Američkih Država. Pristup sistemu se kontorliše selektivnom dostupnošću i tehnikama za sprečavanje neovlašćenog pristupa. U cilju podrške zajedničkim interesima nacionalne odbrane država koje nisu iz SAD, da bi organi nacionalne odbrane bili vojni korisnici ovog sistema, potpisan je Memorandum o razumijevanju u vezi sa NAVSTAR globalnim pozicionim sistemom (GPS). Memorandum predstavlja ovlašćenje i odobrenje SAD-a za učesnike koji nisu iz SAD-a da nabave i koriste GPS-PPS korisničku opremu.

Dosadašnja praksa je da svaka nova članica NATO potpiše Amandman za Memorandum. Posljednja potpisnica je bila Crna Gora, 2018. godine, gdje je originalnom dokumentu dodat Amandman broj 6. Za Republiku Sjevernu Makedoniju, kao novu članicu NATO, je pripremljen Amandman broj 7, koji bi trebao biti potpisan od strane svih članica NATO tokom plenarnog zasijedanja C3B (Consultation, Command and Control Board), koje će se održati u novembru 2020. godine. Tim povodom, admiral Dragan Samardžić, vojni predstavnik Crne Gore pri NATO i EU ovlašćen je da potpiše Amandman.

Usvojena je Informacija o statusu implementacije procesa praćenja kvaliteta sprovođenja javnih rasprava u pripremi zakona i strategija u Crnoj Gori sa Listom za provjeru usklađenosti postupka sprovođenja javnih rasprava sa propisanim standardima. Neophodnost poboljšanja kvaliteta javnih rasprava prepoznata je prije svega u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu koji ističe da su potrebni značajni napori kako bi se osiguralo povećanje učešća javnosti u kreiranju politika kao dio inkluzivnog političkog dijaloga. Istovremeno, u skladu sa zaključkom Posebne radne grupe za reformu javne uprave formirane između Evropske komisije i Crne Gore, Vlada je u obavezi da uspostavi mehanizam centralizovane kontrole kvaliteta javnih rasprava i odredi instituciju koja bi bila nadležna da verifikuje da su javne rasprave o nacrtima zakonskih akata ili strategija održane u skladu s usvojenim standardima prije podnošenja Vladi na usvajanje. Imajući u vidu da je zaokružen normativni i instiutcionalni okvir, u narednom periodu je neophodno kvalitetno implementirati novu nadležnost centralne kontrole kvaliteta sprovođenja javnih rasprava na način da se obezbijedi da sva ministarstva uz predloge zakona i strategija koje dostavljaju Vladi na razmatranje, ujedno dostavljaju i mišljenje Ministarstva javne uprave o kvalitetu sprovođenja javnih rasprava u pripremi dokumenta.

Vlada je usvojila Informaciju o ustupanju pokretnih sredstava na trajno korišćenje bez novčane nadoknade institucijama Crne Gore i ustupljenih sredstava humanitarne pomoći Republici Albaniji u cilju saniranja posljedica zemljotresa. Ministarstvo odbrane Crne Gore je, u odnosu na raspoložive kapacitete, pojedinim institucijama učinilo dostupnim određena pokretna sredstva. Dio tih sredstava je potrošne prirode i utrošen je namjenski, dok su za ostala pokretna sredstva institucije iskazale potrebu za daljim korišćenjem.

Usljed nekoliko snažnih zemljotresa koji su krajem 2019. godine pogodili Republiku Albaniju, Vlada Crne Gore je, izražavajući solidarnost i spremnost za pružanje pomoći za saniranje posljedica zemljotresa, donijela odluku da pomogne Republici Albaniji. Tom prilikom, Ministarstvo odbrane je u skladu sa raspoloživim kapacitetima uputilo neophodnu humanitarnu pomoć u vidu raspoloživih šatora, ćebadi i vreća za spavanje, radi formiranja prihvatnih centara za smještaj privremeno raseljenih lica iz područja zahvaćenih zemljotresom. U cilju usaglašavanja stvarnog sa knjigovodstvenim stanjem pokretnih sredstava, neophodno je pokretna sredstva iz humanitarne pomoći Republici Albaniji za saniranje posljedica zemljotresa, razdužiti iz materijalnog knjigovodstva Vojske Crne Gore.

Ukupna procijenjena vrijednost pokretnih sredstava koja su predata državnim institucijama iznosi 43.555,00 eura, dok je ukupna procijenjena vrijednost pokretnih sredstava doniranih Republici Albaniji iznosi 51.800,00 eura.

U skladu sa Zakonom o bezbjednosti hrane, Vlada je donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o dodacima hrani za životinje i premiksima koji se mogu stavljati na tržište. Uredba sadrži Listu odobrenih dodataka hrane za životinje.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Nacionalnog koordinacionog tijela za neproliferaciju oružja za masovno uništenje. Koordinaciono tijelo kojim će rukovoditi Veljko Milonjić, predstavnik Ministarstva vanjskih poslova, ima 26 članova.

Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti. Odlukom je obuhvaćeno više katastarskih parcela, po procijenjenoj vrijednosti 505,00 eura/m²

Prihvaćen je Predlog za prenos prava svojine na nepokretnosti koja predstavlja urbanističku parcelu 1-14 u zahvatu DUP-a "Zagorič 3 i 4, zona 2" Izmjene i dopune u Podgorici. Radi se o urbanističkoj parceli koja obuhvata bivšu vojnu lokaciju "Zagorič pored pruge" u Podgorici. S obzirom na to da se radi o vojnoj lokaciji koja nije potrebna za korišćenje od strane Vojske Crne Gore, ona je na predlog Ministarstva odbrane planskim dokumentom DUP-om "Zagorič 3 i 4, zona 2" Izmjene i dopune, opredijeljena za stambenu izgradnju spratnosti P+4+Ps. Uzimajući u obzir navedeno, kao i činjenicu da pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore imaju potrebu za rješavanjem stambenog pitanja na teritoriji Glavnog grada, predloženo je da se ova urbanistička parcela prenese u svojinu, bez naknade, na Stambenu zadrugu "Odbrana", radi izgradnje stambenog objekta za potrebe rješavanja stambenog pitanja zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore. Ministarstvo odbrane je od Uprave za nekretnine pribavilo procjenu vrijednosti urbanističke parcele 1-14, koju čini katastarska parcela 281/3, upisana u Lista nepokretnosti 635 KO Podgorica II, koja iznosi 1.784.150,00 eura.

Vlada je prihvatila i Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti označenih kao kat. parcela br. 2544/7 i 2544/5, ukupne površine 650 m², upisane u LN 112 KO Sutomore na Državu Crnu Goru u obimu 1/1 svojina, Vlada Crne Gore u obimu 1/1 raspolaganje i Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica u obimu 1/1 upravljanje. Uprava za nekretnine sačinila je Izvještaj o procjeni nepokretnosti na osnovu kojeg je utvrđeno da vrijednost 1m² predmetne nepokretnosti iznosi 210,00 eura što za površinu od 650m² iznosi 136.500,00 eura. Predviđeno je da sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti pripadnu ŽICG AD i budu usmjerena na isplate otpremnina zaposlenima za čijim je radom prestala potreba.

Donijeta je Odluka o lokalnim administrativnim taksama i Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama opštine Plužine, kojom se uređuje plaćanje taksi za spise i radnje pred organima Opštine. Visina takse utvrđena je Tarifom koja je sastavni dio Odluke.

Vlada je utvrdila Predlog mišljenja na Plan rada sa Finansijskim planom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2021. godinu, koji će biti upućen Skupštini Crne Gore na razmatranje.

Usvojena je Informacija u vezi sa projektom Integrisani informacioni sistem socijalnog staranja (IISSS) - e-socijalni karton i Prijedlog aneksa Sporazuma o finansiranju između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Vlade Crne Gore. U Informaciji je navedeno da je trajanje zajedničkog projekta UNDP-a i Vlade Crne Gore, koje je planirano do kraja godine, Aneksom produženo za devet mjeseci – do 30. septembra 2021. Aneks će rezultirati povećanjem ugovorene vrijednosti u iznosu od 252.000 eura, čime ukupna ugovorena vrijednost izmijenjenog Sporazuma sada ukupno iznosi 1.553.600 eura.

Vlada je usvojila Informaciju o uređenju prava prenosa udjela u koncesionom društvu i pristupanju Ugovoru o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana mHE "Bjelojevićka 1" i mHE "Bjelojevićka 2" na vodotoku Bjelojevićka s Predlogom ugovora o uređenju prava prenosa udjela u koncesionom društvu "C&S Energy" d.o.o. Podgorica i pristupanju Ugovoru o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana mHE "Bjelojevićka 1" i mHE "Bjelojevićka 2" na vodotoku Bjelojevićka. Vlada je dalas saglasnost da se izvrši prenos udjela u koncesionom društvu "C&S Energy" d.o.o, Podgorica na način da se udio fizičkog lica Stefana Savića u koncesionom društvu prenese na fizičko lice Fuštić Milicu, kao i da zbog povećanja kapitala društva, dodje do promjene visine vlasničkih udjela u koncesionom preduzeću "C&S Energy" d.o.o. na način da se poveća udio "Čelebić" doo sa 54% na 54,59, a udio "Synergy" doo smanji sa 1% na 0,41 odsto.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji za izgradnju male hidroelektrane "Kaludra 2" na vodotoku Kaludarska zaključenog sa koncesionarom "Hidroenergija Montenegro" doo, prihvatila Ugovor o koncesiji za izgradnju male hidroelektrane mHE "Kaludra 2", na vodotoku Kaludarska i ovlastila ministarku ekonomije Dragicu Sekulić da u ime Vlade potpiše Ugovor o koncesiji.

Usvojena je Informacija o neutrošenim sredstvima u kapitalnom budžetu Uprave javnih radova za 2020. godinu u okviru programa Razvojni projekti Prljestonice Cetinje, sa predlogom za preusmjeravanje. Sredstva u iznosu od 900.000 eura koja nijesu potrošena iz razloga što na tendere za izgradnju lokalne infrastrukture nijesu dostavljene ponude kao i zbog neplaniranih okolnosti izazvanih pandemijom koronavirusa preusmjerena su za kapitalni projekat gradnje Hotela "Lokanda" i za gradnju stanova za potrebe socijalnost stanovanja i pomoći najugroženijim građanima Prijestonice.

Usvojena je Informacija o neutrošenlm sredstvima u kapitalnom budžetu Uprave za saobraćaj za 2020. godinu, sa predlogom za preusmjeravanje sredstava na druge kapitalne projekte. Sredstva u iznosu od 790.000 eura, koja nijesu potrošena iz razloga neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na projektu izgradnje obilaznice Rožaje – lI faza, kao i zbog smanjenog obima radova usled trajanja pandemije koronavirusa te zbog toga što u ovoj godini nije započet projekat izgradnje bulevara Podgorica – Tuzi jer Glavni grad nije uradio projektnu dokumentaciju, preusmjerena su: 650.000 eura za rekonstrukciju regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori, i 140.000 eura za lnvesticiono održavanje regionalnih i magistralnih puteva, nadzor, projektovanje, eksproprijacija, revizije.

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđenju nedostajućih sredstava za radove asfaltiranja dionice puta u Tepcima, prema lokalitetu Radovao Luka, u Opštini Žabljak i odobrila preusmjeravanje sredstava u iznosu od 80.000 eura iz Tekuće budžetske rezerve na potrošačku jedinicu Uprave javnih radova.

Odobreno je preusmjeravanje 100.000 eura iz Tekuće budžetske rezerve na Ministarstvo finansija za isplate otpremnina u skladu sa Planom optimizacije javne uprave 2018-2020.

Na zahtjev za finansijsku pomoć, koji je uputila Izdavačka kuća CID odobreno je preusmjeravanje 3.000 eura za realizaciju izdavačkog plana odnosno objavljivanje knjiga u vezi sa kulturnom baštinom i identitetom Crne Gore. Po 20.000 eura preusmjereno je Košarkaškom klubu Sutjeska za međunarodna tekmičenja i privatnoj gimnaziji Drita iz Ulcinja zatraženih za kvalitetno obrazovanje učenika.

Data je saglasnost na Finansijski plan Radio-difuznog centra d.o.o. Podgorica za 2021. godinu.

U okviru kadrovskih pitanja za predsjednika Savjeta JU Crnogorsko narodno pozorište umenovan je dramaturg Vasko Raičević, a za člana Savjeta reditelj Senad Šahmanović umjesto dosadašnjeg predsjednika Blagote Erakovića i člana Edina Jašarovića koji su razriješeni dužnosti zbog podnošenja ostavki.

Za člana Savjeta JU Filmski centar Crne Gore, imenovan je književnik i televizijski autor Bogić Rakočević umjesto Ilije Subotića koji je razriješen dužnosti zbog podnošenja ostavke.

Na dužnost direktora Uprave za željeznice imenovan je Marko Zečević, dosadašnji v.d.direktora ove uprave.

Za generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava postavljen je Leon Gjokaj, dosadašnji v.d. generalnog direktora ovog direktorata.

Na lični zahtjev razriješeni su dužnosti državni sekretari u Ministarstvu vanjskih poslova Vladimir Radulović i u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dragan Pejanović.

Donijeto je Rješenje o prestanku mandata generalnom direktoru Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Ćazimu Hodžiću na lični zahtjev.

Na lični zahtjev razriješeni su predstavnici Vlade – članovi Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata Marina Vučiević i Vjera Šoć. Za članove Odbora su imenovani Marko Ćipović i Radomir Ražnatović.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 16.11.2020.


Naslov: Redakcija