Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Usvojena Informacija o produženju Programa subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID 19. Donijeta Uredba o izmjeni Uredbe o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki

19.10.2020.


Vlada Crne Gore je u četvrtak, 15. oktobra 2020.godine, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, usvojila Informaciju o produženju Programa subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19.

Pod uslovima definisanim Programom, odobrava se produženje primjene Programa za dva mjeseca, odnosno isplata subvencija oktobarskih i novembarskih zarada. Pravo na subvenciju oktobarskih zarada odobrava se privrednim subjektima koji posluju u djelatnostima navedenim u Informaciji o produženju primjene programa subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID 19. Privrednim subjektima koji ispunjavaju Programom definisane uslove za dobijanje subvencija, a koji su iz bilo kojih razloga zakasnili da u prvobitnim rokovima apliciraju za julske i avgustovske subvencije, odobrava se dodatni rok za podnošenje zahtjeva i to u periodu od 20 – 31. oktobra 2020. godine.

U okviru II i III paketa mjera do sada su subvencionisane zarade za više od 73.000 zaposlenih u 15.500 privrednih subjekata. Iznos isplaćenih sredstava je dostigao 50.000.000 eura.

Usvojena je Informacija za nabavku dezinfekcionih i drugih sredstava, kao i aparata za mjerenje tjelesne temperature za potrebe predškolskih objekata. Uprava za imovinu, kojoj je preusmjereno 46.000 eura, zadužena je da, u po hitnom postupku, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, nabavi dezinfekciona i druga sredstva i aparate za mjerenje tjelesne temperature za potrebe predškolskih objekata.

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđivanju dijela sredstava neophodnih za nesmetano funkcionisanje Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore i dala saglasnost na preusmjeravanje 180.000 eura neophodnih za nesmetano funkcionisanje Javnog preduzeća u cilju saniranja negativnih efekata izazvanih pandemijom COVID 19.

Usvojen je Izvještaj o sprovedenom nadzoru nad postupkom revizije muzejskog materijala i muzejske dokumentacije u JU Narodni muzej Crne Gore i o utvrđenom stanju, broju i vrijednosti muzejskog materijala u postupku revizije.

JU Narodni muzej Crne Gore je zadužen da:

- u roku od 30 dana od donošenja zaključaka Vlade Crne Gore, na osnovu tih zaključaka, sprovede proceduru iz Pravilnika o načinu, postupku i rokovima revizije muzejskog materijala, koja se odnosi na donošenje mjera zaštite muzejskog materijala i muzejske dokumentacije;

- u roku od 40 dana od izvršenja te obaveze počne postupak zaključivanja muzejske dokumentacije u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja, vrstama i sadržaju dokumentacije o muzejskom materijalu i odmah otpočne stručnu obradu muzejskog materijala, njegovo sistematizovanje u muzejske zbirke i njihovo raspoređivanje na muzejske jedinice i zaposlene, inventarisanje i reinventarisanje, u skladu sa odgovarajućim podzakonskim aktima, počev od onih muzejskih predmeta, bibliotečke i arhivske građe koji za koje je u postupku revizije konstatovano da nijesu inventarisani te

- u roku od 60 dana od donošenja zaključaka Vlade Crne Gore dostavi Upravi za zaštitu kulturnih dobara podatke o uočenim promjenama kod predmeta sa statusom kulturnog dobra, kao dopunu elaborata o njihovoj revalorizaciji.

Konstatovano je da donošenjem ovih zaključaka Državnoj komisiji za nadzor nad postupkom revizije muzejskog materijala i muzejske dokumentacije JU Narodni muzej Crne Gore prestaje mandat.

Ministarstvo kulture je zaduženo da u kontinuitetu vrši nadzor nad sprovođenjem propisa i ovih zaključaka.

Donijeta je Uredba o izmjeni Uredbe o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki. Radi ušteda promijenjen je Dio Uredbe koji se odnosi na nabavku goriva i motornih ulja tako da je centralizovana nabavka obavezna i za potrebe organa državne uprave nadležnog za poslove odbrane i organa uprave nadležnog za policijske poslove što u dosadašnjoj naredbi nije bila obaveza.

Vlada je usvojila Dvadeset šesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period april – jun 2020. i Trinaesti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period januar – jun 2020.

U polugodišnjem izvještaju, koji sadrži spisak svih aktivnosti, navodi se da je Crna Gora u izvještajnom periodu zvanično obavijestila Evropsku komisiju o prihvatanju Nove metodologije pristupanja Evropskoj uniji te da je naša zemlja nastavila usklađivanje i sprovođenje pravne tekovine EU na liniji ispunjenja obaveza iz završnih mjerila te da je otvorila pregovaračko poglavlje 8 – Konkurencija. Crna Gora je otvaranjem svih poglavlja u pristupnim pregovorima potvrdila poziciju lidera evropskih integracija i započela zahtjevnu fazu pregovora u kojoj će u fokusu biti poglavlja u kojima je postignuta interna spremnost za njihovo privremeno zatvaranje – navedeno je u Izvještaju.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2010-2014, za 2019. godinu u kojem se navodi da je u 2019. godini realizovano 86,4 odsto plana i da je uloženo ukupno 696.990.626 eura za realizaciju 571 razvojnog projekta, programa i aktivnosti. U Sjeverni region uloženo je 353,7 miliona eura (51 odsto ukupnog ulaganja), Središnji region 252,8 miliona eura (36 odsto) i Primorski region 90,4 miliona eura (13 odsto).

Vlada je zadužila ministarstva finansija, održivog razvoja i turizma, poljoprivrede i ruralnog razvoja, saobraćaja i pomorstva, prosvjete, nauke, rada i socijalnog staranja, zdravlja, kulture i vanjskih poslova, kao i Investiciono-razvojni fond i Zavod za zaspošljavanje da programima i planovima koji se donose u skladu sa Zakonom i Strategijom regionalnog razvoja Crne Gore, odrede razvojne projekte, obim i vrstu mjera i sredstava za njihovo sprovođenje, primjereno stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave, odnosno regiona.

Donijet je Akcioni plan za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore za period 2014-2020. godina, za 2020. godinu za čije su sprovođenje planirana ulaganja od 811.987.995 eura, što je za 11 miliona eura više od sredstava planiranih u 2019. godini.

Vlada je usvojila Informaciju o pripremi planske dokumentacije detaljne razrade za potrebe izgradnje razvojnih i infrastrukturnih projekata koja se odnosi na realizaciju Odluke o izradi ovog planskog dokumenta donijetoj na sjednici Vlade održanoj 18. aprila 2019. godine radi stvaranja planskih uslova za realizaciju izgradnje razvojnih i infrastrukturnih projekata. Riječ je o četiri lokalna planska dokumenta, i to: Prostorno urbanističkom planu Opštine Gusinje, Izmjeni i dopuni Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj, Izmjeni i dopuni Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice i Lokalnoj studiji lokacije prevođenja dijela voda rijeke Zete u akumulacije "Krupac" i "Slano", Opština Nikšić.

Data je saglasnost na Odluku o objavljivanju javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup obale za izgradnju novog kupališta prema planskim dokumentima, na lokaciji u Perastu, dio morskog dobra ispred hotela "Jadran Iberostar", u cilju realizacije projekta izgradnje i opremanja novog kupališta u skladu sa planskim dokumentima koju je donio Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta "Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura na Jadranskoj obali – Bokokotorski zaliv" i prihvatila Sporazum o prosljeđivanju finansijske pomoći između Ministarstva održivog razvoja i turizma i Vodacom d.o.o. Tivat.

Usvojena je Informacija o problemima u realizaciji ugovora o koncesiji kojima je predviđena izgradnja malih hidroelektrana na vodotocima Raštak, Ljeviška i Reževića rijeka. Koncesionarima su određeni rokovi od 30 odnosno 60 dana za izvršenje pojedinih ugovorenih obaveza.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi obezbjeđivanja finansijskih sredstava iz tekuće budžetske rezerve za potrebe eksproprijacije, u vezi sa izgradnjom zajedničkog graničnog prelaza "Vraćenovići" i graničnog prelaza "Ranče". Dana je saglasnost za korišćenje 247.884 eura iz Tekuće budžetske rezerve za potrebe eksproprijacije zemljišta za gradnju ovih prelaza.

Usvojena je Informacija o korišćenju sredstava Tekuće budžetske rezerve. Opštini Bijelo Polje preusmjereno je 165.199,20 eura za otkup zemljišta sa proširenje muslimanskog groblja u naselju Loznice po zahtjevu za finansijsku pomoć koji je dostavila Islamska zajednica.

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđivanju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za realizaciju obaveza iz Sporazuma o obezbjeđivanju sredstava za rješavnje stambenih potreba zaposlenih u prosvjeti, SZ "Solidarno". Odobreno je preusmjeravanje 250.000 eura ovoj zadruzi.

Usvojena je Informacija o zaključivanju međunarodnog Sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena (ECMWF) o pristupanju Crne Gore Konvenciji o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i povezanim uslovima. Prihvaćen je Sporazum između Vlade Crne Gore i ECMWF o pristupanju Crne Gore Konvenciji o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i povezanim uslovima.

Punopravno članstvo Crne Gore u ECMWF, čija je naša zemlja pridružena članica od 2007, preduslov je za svrsishodno i efikasno funkcionisanje, nadogradnju i unapređenje meteorološke službe.

U okviru kadrovskih pitanja za predsjednika Upravnog odbora Fonda rada, imenovan je Aleksa Marojević, član Upravnog odbora Fonda rada, predstavnik Unije slobodnih sindikata Crne Gore.

Za generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, postavljen je Aleksandar Dajković, dosadašnji vršilac dužnosti generalnog direktora ovog direktorata.

Vlada je razmotrila i prihvatila predloge Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i donijela rješenja o prestanku mandata savjetnikâ potpredsjednika Vlade za politički sistem Ljiljane Radonjić, Đine Popović i Alena Nikezića zbog podnošenja ostavki i predloge razrješenja savjetnikâ potpredsjednika Vlade za reginalni razvoj Admira Adrovića, Mirsada Nurkovića i Mirsada Azemovića na lični zahtjev.

Na lične zahtjeve su razriješeni dužnosti državni sekretari u Ministarstvu finansija Nemanja Katnić i Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Aleksandar Saša Zeković.

Konstatovan je prestanak mandata sekretara Ministarstva održivog razvoja i turizma Zorana Tomića, generalne direktorice Direktorata za valorizaciju turističkih lokaliteta u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Nade Pavićević, generalne direktorice Direktorata za organizaciju pravosuđa, krivično zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde Marijane Laković-Drašković na lični zahtjev.

Dr Milosav Anđelić je razriješen dužnosti državnog sekretara za oblast šumarstva, lovstva i drvne industrije u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, na lični zahtjev.

Dr Danilu Ćupiću, generalnom direktoru Direktorata za poslove nadzora u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Marini Spahić, pomoćnici direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine – rukovoditeljki Sektora za zaštitu prirode, monitoring analizu i izvještavanje, konstatovan je prestanak mandata zbog ukidanja navedenih radnih mjesta izmjenom pravilnikâ o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova odnosno Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.


IZVOR: Vebsajt Vlada, 16.10.2020.


Naslov: Redakcija