Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PORESKA UPRAVA: Zahtjev za formiranje poreske policije nije utemeljen na pozitivnim zakonskim propisima CG i direktivama EU


Ministar finansija, Raško Konjević, uputio je dopis Poreskoj upravi da formira sektor poreske policije čiji je šef izabran još u februaru, potvrdili su iz tog Ministarstva.

U dopisu Ministarstva finansija koji je upućen Poreskoj upravi, navedeno je da bi formiranje Sektora za poresku policiju moglo da doprinese efikasnosti naplate javnih prihoda i uspostavljanju poreske discipline, te da su članom 91a Zakona o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 80/2004, 29/2005 - dr. zakon, "Sl. list CG", br. 20/2011, 28/2012 i 8/2015) propisane istražne radnje koje može sprovoditi Poreska uprava.

PU ističe da navedene istražne radnje ovlašćena službena lica poreskog organa preduzimaju isključivo po nalogu tužioca radi otkrivanja poreskih krivičnih djela propisanih Krivičnim zakonikom Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 70/2003, 13/2004 - ispr. i 47/2006 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011 - dr. zakon, 40/2013, 56/2013 - ispr., 14/2015, 42/2015 i 58/2015 - dr. zakon) koja kao moguću posljedicu imaju potpuno ili djelimično izbjegavanje plaćanja poreza.

Takođe, shodno članu 148 Zakona o državnom tužilaštvu ("Sl. list CG", br. 11/2015 i 42/2015) u poglavlju "Odnos sa sudovima i drugim državnim organima" propisano je da je državni tužilac ovlašćen da od drugih državnih organa zahtijeva dostavljanje spisa, informacija i obavještenja potrebnih za preduzimanje radnji iz njegove nadležnosti, a državni organi su dužni da postupe po njegovom zahtjevu.

Iz gore navedenog proizilazi da Poreska uprava preduzimanje istražnih radnji vrši isključivo po zahtjevu državnog tužioca i da za iste nije potreban nalog Poreske uprave, odnosno da Poreska uprava ne može samostalno preduzimati istražne radnje, jer su iste u nadležnosti državnog tužioca, shodno članu 276 Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. list CG", br. 57/2009, 49/2010, 47/2014 - odluka US, 2/2015 - odluka US, 35/2015 i 58/2015 - dr. zakon).

Prema tome, formiranje poreske policije u okviru Poreske uprave i nadležnosti iste nijesu propisane Zakonom o poreskoj administraciji, kojim su uređena prava i obaveze poreskog organa, niti Zakonikom o krivičnom postupku, kojim su definisana ovlašćenja policije, što predstavlja osnovnu zakonsku prepreku zbog koje ovaj Sektor nije mogao biti predviđen Predlogom Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija.

Po važećem Zakonu o poreskoj administraciji u članu 6 tačke 19 i 20 propisane su obaveze i ovlašćenja Poreske uprave da izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i krivične prijave i prosleđuje informacije, uključujući i poreske tajne, koje su otkrivene tokom krivične istrage ili se za njih saznalo pri prikupljanju drugih informacija, organima nadležnim za sprovođenje zakona, kada postoji osnovana sumnja da postoji prekršaj ili krivično djelo.

Prema tome, ove nadležnosti Poreske uprave su jasno definisane i bez postojanja navedenog Sektora za čije formiranje ne postoje zakonske pretpostavke.

Takođe u smjernicama Savjeta Međunarodnog monetarnog fonda navedeno je da je poresku policiju potrebno organizovati izvan Poreske uprave, kao zasebnu agenciju. Po mišljenju eksperata MMF-a sprovođenje akcija vezanih za privredni i ekonomski kriminal potrebno je organizovati u zasebnoj agenciji, izvan Poreske uprave, jer je to u supotnosti sa njenom primarnom misijom - poboljšanje dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa.

Poreska uprava je u obavezi da u skladu sa direktivama Evropske unije, tokom 2017. godine uskladi svoju organizacionu strukturu sa EU Fiscal BluePrint-om, koji ne predviđa postojanje sektora za poresku policiju. Takođe ni u poreskim upravama zemalja Evropske unije (Italija, Španija, Norveška, Slovenija, Češka, Hrvatska...) ne postoji organizaciona cjelina poreske policije.

Prema tome, zahtjev ministra finansija za formiranje poreske policije nije utemeljen na pozitivnim zakonskim propisima Crne Gore i direktivama Evropske unije o organizaciji državne uprave, navodi se u saopštenju PU.

Izvor: Izvor: Vebsajt Vijesti, 18.10.2016.