Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

JAVNI POZIV ZA IZBOR JEDNOG ČLANA TUŽILAČKOG SAVJETA IZ REDA UGLEDNIH PRAVNIKA


Na osnovu člana 40 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013, 32/2014 - odluka US i 42/2015), a u vezi člana 26 stav 2 Zakona o Državnom tužilaštvu ("Sl. list CG", br. 11/2015 i 42/2015) skupštinski Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu raspisao je Javni poziv za izbor jednog člana tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Za člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika može biti birano lice koje pored opštih uslova za rad u državnom organu, propisanih članom 32 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list CG", br. 39/2011, 50/2011 - ispr., 66/2012, 34/2014 i 53/2014 - dr. zakon), ispunjava i posebne uslove, propisane članom 26 stav 1 Zakona o Državnom tužilaštvu ("Sl. list CG", br. 11/2015 i 42/2015):

  • da ima najmanje deset godina radnog iskustva na pravnim poslovima i uživa lični i profesionalni ugled, da nije osuđivano za krivična djela koja čine državne tužioce nedostojnim za obavljanje tužilačke funkcije u skladu sa ovim zakonom.

Uz prijavu koja sadrži: ime i prezime, adresu, kratku biografiju kandidata, e-mail adresu i kontakt telefon, kandidati dostavljaju:

  • uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte;
  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta;
  • diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja;
  • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu;
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti;
  • uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu;
  • i druge dokaze.

Mandat člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika traje četiri godine.

Prijavu na javni poziv sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na arhivu Skupštine Crne Gore ili putem pošte na adresu: Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore, Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 10, sa naznakom "Za javni poziv za izbor jednog člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika".

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana raspisivanja javnog poziva.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 16.10.2015.