Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA ZA ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA


Na osnovu člana 9 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012), Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu Nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima.

Strategijom razvoja Uprave policije za period 2016 - 2020. god. koja je usvojena na sjednici Vlade održanoj 28.12.2015. god. predviđeno je donošenje novog Zakona o unutrašnjim poslovima, kojim će se preciznije definisati postojeće procedure bezbjednosne provjere prilikom prijema i tokom rada u službi svih policijskih službenika i unaprijediti rješenja koja se odnose na njihovo efikasno postupanje, kao i kontrolnu i nadzornu ulogu policije. Takođe, zakonom je neophodno u skladu sa EU standardima urediti oblast obrazovanja i obuka policijskih službenika kao i sistem prijema i napredovanja policijskih službenika i njihovog profesionalnog usavršavanja, kategorizacija radnih mjesta i njihovo razdvajanje od policijskih zvanja.

Postupajući u skladu sa utvrđenom obavezom, a na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012), Ministarstvo objavljuje ovaj poziv za izbor jednog predstavnika/ce nevladinih organizacija u međusektorskoj radnoj grupi.

Koje nevladine organizacije mogu predložiti kandidata/kandidatkinju:

Za člana/icu Radnog tijela jedna nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata/kinju.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe ako:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;

- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Radne grupe:

• izgradnja i razvoj nevladinih organizacija/nevladinog sektora,

• razvoj demokratije, ljudskih i manjinskih prava,

• unaprijeđenje sistema finansiranja nevladinih organizacija iz državnog budžeta.

- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce.

Uslovi za kandidate/ kandidatkinje:

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/cu Radne grupe može biti lice koje:

- je crnogorski državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca ili namještenik/ca.

Nevladina organizacija, dužna je da, uz prijedlog kandidata/kinje, dostavi:

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce;

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kiinje za člana/cu radnog tijela;

- biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- izjavu kandidata/kinje da nije član/ca organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;

- izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu radne grupe;

- kontakt podatke (telefon ili e-mail adresa) nevladine organizacije koja predlaže kandidata.

Rok za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe, vrši se dostavljanjem prijedloga i potrebne dokumentacije lično, na arhivu Ministarstva unutrašnjih poslova, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bulevar sv. Petra Cetinjskog 22, Podgorica, sa napomenom,,Direktoratu za bezbjednosno zaštitne poslove i nadzor".

Prijedlog za članove/ice Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Izvor: Vebsajt MUP, 18.01.2016.