Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

SKUPŠTINA CG: 17. decembra 2015. godine održane śednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - Razmotreni prijedlozi zakona, usvojena Pravila o provjeri podataka iz Izvještaja o prihodima i imovini direktora Agencije za sprječavanje korupcije


Dvanaesta śednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Na održanoj śednici Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, članovi Savjeta su jednoglasno (ukupno je glasalo pet članova Savjeta - Goranka Vučinić, predśednica Savjeta, Vanja Ćalović, Ristan Stijepović, Radule Žurić i Bojan Obrenović, članovi Savjeta) usvojili Pravila o provjeri podataka iz Izvještaja o prihodima i imovini direktora Agencije za sprječavanje korupcije.

Savjet je po zahtjevu Instituta alternativa odlučio da im u elektronskoj formi dostavi Komentare Evropske komisije na Nacrt pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za sprječavanje korupcije, koje je Savjetu dostavila Uprava za antikorupcijsku inicijativu.

Takođe, direktor Agencije informisao je članove Savjeta o toku izrade Akcionog plana o realizaciji zakonskih obaveza u vezi sa početkom rada Agencije.

Članovi Savjeta su se usaglasili da narednu śednicu održe 25. decembra 2015. godine.

124. śednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Započeta rasprava o Prijedlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu

U uvodnom obraćanju, ministar finansija ukazao je da je za 2016. godinu definisan set makroekonomskih pretpostavki na kojima se baziraju projekcije za 2016. godinu, koje podrazumijevaju, između ostalog:

  • nastavak intenzivne borbe protiv sive ekonomije sa posebnim fokusom na tržište rada i tržište akciznih proizvoda;
  • smanjenje stope poreza na dohodak fizičkih lica sa primanjima iznad 720 eura bruto, sa 13% na 11%;
  • visinu poreza na dodatu vrijednost od 19%, pri čemu se zadržavaju niske poreske stope (0% i 7%) na određene proizvode;
  • optimizaciju tekuće potrošnje;
  • usklađivanje penzija prema važećim i projektovanim makroekonomskim indikatorima koji imaju uticaj na visinu penzije;
  • intenziviranje aktivnosti na dionici autoputa na relaciji Smokovac – Mateševo;
  • povećanje naknade na gorivo itd.

Takođe, naglasio je da je nastavak konsolidacije javnih finansija najvažniji element fiskalne politike u 2016. godini, kao i da će u 2016. godini biti premašeni kriterijumi fiskalne odgovornosti definisani Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, što će usloviti potrebu izrade plana sanacije.

Na śednici je ukazano da je Bruto domaći proizvod (BDP) planiran na nivou od 3.868 mlrd. eura, kao i da je budžet za 2016. godinu planiran na nivou od 2.125 mlrd. eura (54,93% BDP-a); nivo deficita 273,9 mil. eura (7,1% BDP-a); kapitalni budžet u iznosu od 334,8 mil. eura (8,65% BDP-a), kao i da će otplata duga iznositi blizu 400 mil. eura (oko 10% BDP-a).

U radu śednice, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013, 32/2014 - odluka US i 42/2015) učestvovali su predstavnici: Državne revizorske institucije, Centralne banke Crne Gore, Montenegro biznis alijanse, Privredne komore Crne Gore, Unije poslodavaca Crne Gore, Asocijacije menadžera Crne Gore, Saveza sindikata Crne Gore, Unije slobodnih sindikata Crne Gore, NVO-a: "Institut alternativa",,,Građanska alijansa, "Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore", koji su iznijeli svoje viđenje planiranih budžetskih prihoda i rashoda za 2016. godinu.

Tokom rasprave, ukazano je između ostalog, na tendenciju rasta javnog duga i javne potrošnje, na ranjivosti koje se odnose na održivost realnog sektora, potrebu sprovođenja strukturnih reformi u oblasti zdravstva, obrazovanja i penzionog sitema kao i na neophodnost obezbjeđivanja podsticaja za razvoj privrede.

Rad śednice, u skladu sa članom 67 Poslovnika, pratili su studenati Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

U radu śednice, u svojstvu zainteresovane poslanice, učestvovala je poslanica Jelisava Kalezić.

Nastavak 124. śednice održaće se 18. decembra 2015. godine, sa početkom u 10.00 časova (Plava sala).

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 17.12.2015.