Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE TRI KANDIDATA/KANDIDATKINJE ZA ČLANA/ČLANICU RADNE GRUPE ZA IZRADU ZAKONA O REGISTROVANOM PARTNERSTVU

18.10.2017.


Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 07/2012), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri (3) kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Radne grupe za izradu Zakona o registrovanom partnerstvu.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti ljudskih prava LGBTI osoba da učestvuju u procesu izbora tri (3) kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o registrovanom partnerstvu.

 Za člana/icu Radne grupe nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata/kinju.

Zadatak Radne grupe za izradu Zakona o registrovanom partnerstvu (u daljem tekstu: Radna grupa) je da pripremi Nacrt zakona o registrovanom partnerstvu.

 Nevladine organizacije u Radnoj grupi imaju tri (3) predstavnika/ce.

 Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe ako ispunjava sljedeće kriterijume:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog Javnog poziva;

- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici/službenice, odnosno namještenici/namještenice.

 Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata/kinje za Radnu grupu, dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

- kopije akta o osnivanju i statuta;

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici/službenice, odnosno namještenici/namještenice.

 Kao kandidat/kandidatkinja za člana/članicu Radne grupe može biti predloženo lice koje:

- je crnogorski državljanin/državljanka sa prebivalištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- nije član/članica organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl.), javni funkcioner/funkcionerka, državni službenik/ službenica, odnosno namještenik/namještenica;

 Nevladine organizacije su dužne da za predloženog kandidata/kandidatkinju predaju:

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kandidatkinje za člana Radne grupe;

- biografiju kandidata/kandidatkinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- izjavu kandidata/kandidatkinje da nije član/članica organa političke partije, javni funkcioner/funkcionerka, rukovodeće lice ili državni službenik/službenica, odnosno namještenik/namještenica;

- izjavu kandidata/kandidatkinje da prihvata kandidaturu za člana Radne grupe.

 Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Predlaganje kandidata vrši se na propisanom obrascu, koji se sa potrebnim prilozima, dostavlja se u prostorijama Ministarstva, radnim danima od 7 do 15 časova, na adresi:

VLADA CRNE GORE, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Rimski trg 46, 81 000 Podgorica, sa napomenom: "Predlaganje kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Radne grupe za izradu Zakona o registrovanom partnerstvu".

Ministarstvo će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.minmanj.gov.me objaviti listu kandidata/kanditkinja koji/e su predloženi/e za člana/članicu Radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ga/je predložile.

Ministar za ljudska i manjinska prava će, u roku od pet dana od objave liste kandidata/kandidatkinja koji/e su predloženi/ne za člana/članicu Radne grupe, izabrati kandidata/kandidatkinju za koga/ju je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.

Predlog kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kandidatkinja za člana/icu Komisije, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: ranko.andrijasevic@mmp.gov.me.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, 16.10.2017.