Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

18.06.2018.


Vlada Crne Gore je na 81. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila Predlog zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu s Izvještajem sa javne rasprave.

Predloženi zakon je u potpunosti usklađen sa direktivama Evropskog parlamenta i Savjeta tako što su precizirani određeni rokovi i dopunjen dio koji se odnosi na način obavještavanja javnosti. Uvedena je kontrola kvaliteta procjena.

Utvrđeni su Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore i Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka "Prokletije" sa zaključkom da oba prijedloga budu dostavljena Skupštini Crne Gore radi donošenja po skraćenom postupku.

Predloženi Prostorni plan posebne namjene za Obalno područje predstavlja osnov za usmjereno i kontrolisano korišćenje prostora svih primorskih opština i njihovih potencijala, uz adekvatno očuvanje, zaštitu i unapređivanje životne sredine i kulturne baštine.

Plan se donosi za period do 2030. godine za prostor površine 1.591 km² na kopnu i 2.540 km² na moru i to u opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj, kao i za teritorijalno more i unutrašnje morske vode, izuzev prostora koji je obuhvaćen granicama nacionalnih parkova "Skadarsko jezero" i "Lovćen".

Dukomentom se uvodi prvi put obalni odmak od 100 m – kao prostor u kojem nema novog planiranja ni gradnje ma osn novog plana – i obalni pojas od 1.000 m, odnosno narednih 900 m od obalne linije – kao prostor u kojem nema nove stanogradnje osim u postojećim naseljima. Taj pojas označava prostor rezervisan za razvoj turizma tako što se na tim površinama, izvan postojećih naselja, mogu planirati isključivo kompleksi i objekti za smještaj turista sa pratećim sadržajima. Na tim površinama se ne mogu planirati sadržaji povremene ili stalne stambene namjene.

U diskusiji je ocijenjeno da je naporan rad Ministarstva održivog razvoja i turizma rezultirao kvalitetnim dokumentom koji je prijeko potreban Crnoj Gori. Posebno je naglašena činjenica da je predviđeni koeficijent gradnje od 9,2 odsto u okviru evropskih i mediteranskih standarda, i da to što je novi koeficijent znatno manji od dosadašnjeg od 15,5 odsto činjenično demantuje pojedine paušalne javno iskazane tvrdnje da će ovaj Plan omogućiti "betonizaciju obale".

Prostornim planom NP "Prokletije" stvaraju se formalne i planske pretpostavke za zaštitu, uređenje, osmišljen razvoj i organizaciju prostora Prokletija u skladu sa osnovnim razvojnim opredjeljenjima, na principima održivog razvoja.

Vlada je usvojila Informaciju o Predlogu ugovora o dugoročnom zajmu u iznosu od 19.000.000 eura između Kineske razvojne banke i Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore A.D. i dala saglasnost na tekst Ugovora. Predlogom Ugovora definisan je finansijski okvir kojim će biti podržana likvidnost crnogorske privrede – klijenata Investiciono-razvojnog fonda. Odobreni iznos od 19.000.000 eura namijenjen je preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima za kratkoročno finansiranje. IRF-u je kredit odobren sa periodom otplate od 36 mjeseci (bez grejs perioda), uz kamatnu stopu 2,1 odsto + EURIBOR.

Donijeta je Odluka o Savjetu za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija. U skladu sa Strategijom unaprjeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje nevladinih organizacija 2018-2020, u kojoj su uočene ključne slabosti u funkcionisanju postojećeg Savjeta i dati pravci djelovanja, novom Odlukom redefinisan je postojeći mandat i sastav Savjeta, tako da je to tijelo zaduženo, prije svega, za praćenje sprovođenja Strategije, odnosno Akcionog plana, kao i poslove davanja mišljenja na propise, odnosno strateška i druga dokumenta koja se odnose na rad i razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori.

Savjet će činiti predstavnici resornih ministarstava i Kancelarije za evropske integracije u čijoj su nadležnosti oblasti koje su predmet Strategije, odnosno imenovani predstavnici NVO koji djeluju u ovim oblastima. Broj članova smanjen je sa 23 na 13, što bi trebalo da doprinese efikasnijem radu. Predsjedavanje Savjetom povjerava se ministru javne uprave, a zamjenik predsjednika će kao i do sada biti iz reda nevladinih organizacija. Stručne i administrativne poslove za potrebe budućeg Savjeta za saradnju s NVO obavljaće Nacionalna kancelarija za saradnju s NVO.

Donijeta je i Uredba o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija. Uredbom se utvrđuju kriterijumi i postupak izbora predstavnika nevladinih organizacija u radne grupe i druga radna tijela koje obrazuju ministarstva i organi državne uprave, radi sagledavanja pitanja od zajedničkog interesa, ili za normativno uređivanje odgovarajućih pitanja, kao i postupak i način sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Najvažnija novina u odnosu na važeća rješenja je proširenje obuhvata sprovođenja javne rasprave i na strateška dokumenta (a ne samo na zakone kako je do sada bio slučaj), a propisuju se i nužni izuzeci od obaveze sprovođenja javne rasprave. Propisano je da javna rasprava traje od 20 do 40 dana, u zavisnosti od značaja i složenosti materije, što, kako je ocijenjeno, doprinosi efikasnijem procesu kreiranja akata javnih politika.

U diskusiji je istaknuto opredjeljenje Vlade za jačanje participativne demokratije koja doprinosi otvorenom i transparentnom radu organa izvršne i predstavničke vlasti i njihov rad čini bližim građanima, doprinosi kvalitetu usvojenih zakona i njihovoj efikasnoj primjeni.

Vlada je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore, Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, kao i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore, čime je u normativnom i administrativnom smislu u potpunosti zaokružen proces preuzimanja dijela poslova bivšeg Ministarstva evropskih integracija.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije saradnje sa iseljenicima 2015-2018, za 2017. godinu. Prilikom predstavljanja Izvještaja konstatovano je da prošle godine nastavljen posao na zaokruživanju podzakonskih akata, a u drugom kvartalu ove godine se očekuje i donošenje novog Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima. Nastavljeno je organizovanje manifestacija i skupova u cilju očuvanje i promocije crnogorske kulture i tradicije, a u sklopu aktivnosti na očuvanju državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori, prvi put su na "Danima iseljenika" uručene nacionalne nagrade u šest oblasti saradnje sa iseljenicima.

Takođe, na planu jačanja obrazovne, naučne i sportske saradnje, nastavilo se sa uključivanjem visokoobrazovnog kadra iz iseljeništva, povezivanjem obrazovnih ustanova iz Crne Gore sa organizacijama iseljenika, organizovanjem Ljetnje škole jezika i kulture u Crnoj Gori i nastavom dopunskog obrazovanja i vaspitanja u državama prijema u okviru naših iseljeničkih organizacija, te saradnjom sa sportskim organizacijama i istaknutim sportskim radnicima.

U oblasti zaštite prava i položaja iseljenika, počelo je izdavanje iseljeničih knjižica, a nastavilo i sa zaključivanjem bilateralnih sporazuma između Crne Gore i zemalja prijema o međusobnom priznavanju ličnih dokumenata.

Vlada je prihvatila Opšti kolektivni ugovor o dopuni Opšteg kolektivnog ugovora. S obzirom na činjenicu da je u toku rad na izradi novog Zakona o radu, čije je utvrđivanje planirano za III kvartal 2018. godine, dopunom je predviđeno da se važenje OKU produži do 30. juna 2019. godine.

Donijeta je i Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o zaradama lica u službi u Vojsci Crne Gore.

U okviru kadrovskih pitanja na dužnost državnog sekretara u Ministarstvu kulture imenovan je Dražen Blažić, a na dužnost savjetnice glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji imenovana je Dragana Marković.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 14.06.2018.


Naslov: Redakcija