Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU TEKSTA PRIJEDLOGA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA: Rok za dostavljanje prijedloga je osam dana


Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012), Ministarstvo finansija upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za izradu teksta Prijedloga zakona o javnim nabavkama.

Nevladine organizacije u radnoj grupi imaju jednog predstavnika.

Pravo predlaganja kandidata za člana radne grupe imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja oblast – javne nabavke.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana radne grupe ako:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog javnog poziva;

- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom radne grupe;

- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom radne grupe;

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kandidat nevladine organizacije za člana radne grupe može biti lice koje:

- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom radne grupe;

- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija je dužna da, uz predlog kandidata za člana radne grupe, dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

- kopije akta o osnivanju i statuta;

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom radne grupe;

- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana radne grupe;

- biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom radne grupe;

- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana radne grupe.

Rok za dostavljanje prijedloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Kovertirane prijave dostavljaju se na arhivu Ministarstva finansija: ulica Stanka Dragojevića broj 2,
81000 Podgorica, sa naznakom prijava člana nevladine organizacije za učešće u radnoj grupi za izradu teksta Prijedloga zakona o javnim nabavkama.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, Ivona Mihajlović, 17.05.2016.