Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 18. februara 2016. godine sednice Administrativnog odbora, Zakonodavnog odbora, Anketnog odbora, Odbora za ljudska prava i slobode - Razmatranje amandmana na prijedloge zakona


63. śednica Administrativnog odbora biće održana 18. februara 2016. godine, sa početkom u 09:30 časova, u Plavom salonu.

Dnevni red:

- Usvajanje Zapisnika sa 62. sjednice Odbora -

1. Nastavak postupka imenovanja dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije;

2. Pokretanje postupka imenovanja predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja;

3. Razmatranje predloga Komisije za sprječavanje sukoba interesa za pokretanje postupka razrješenja, suspendovanja ili izricanja disciplinske mjere, br. 00-32-5/15-66 i 00-32-5/15-66/1 od 2. novembra 2015. godine;

4. Razmatranje zahtjeva dr Slobodana Lekovića, ranijeg predsjednika Komisije za sprječavanje sukoba interesa, br. 00-63-14/16-1 i 00-63-14/16-1/1 od 12. januara 2016. godine;

5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu Administrativnog odbora za 2015. godinu;

6. Nacrt plana rada Administrativnog odbora za 2016. godinu;

7. Zahtjev Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za davanje mišljenja, broj 00-63-14/16-2 od 19. januara 2016. godine; i

8. Tekuća pitanja.

148. śednica Zakonodavnog odbora biće održana 18. februara 2016. godine, sa početkom u 09:00 časova, u Crvenom salonu.

Dnevni red:

1. Amandmani na Prijedlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru:

2. Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima.

11. śednica Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Duvanskog kombinata Podgorica AD u stečaju biće održana 18. februara 2016. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Plavoj sali.

Dnevni red:

-usvajanje zapisnika sa desete sjednice-

1. Utvrđivanje Predloga izvještaja Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Duvanskog kombinata Podgorica AD u stečaju

60. śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Date: 18.02.2016 10:30 - 11:30Location: Crveni salon

Dnevni red

1. Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori 2013-2017. godina, za 2015. i 2016. godinu (praćenje realizacije Zaključka Odbora za ljudska prava i slobode, usvojenog povodom razmatranja Informacije o realizaciji Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori za period 2013-2017.godina na 21. sjednici Odbora, 17. decembra 2013.);

2. Donošenje Odluke o Kontrolnom saslušanju Koordinatora Koordinacionog odbora za praćenje implementacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II na temu: "Implementacija Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na Kamp Konik";

3. Zahtjevi Ministarstva za ljudska i manjinska prava za imenovanje članova radnih grupa za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, br. 00-63-8/16-1 od 19. januara 2016. godine i br. 00-63-8/16-3 od 10. februara 2016.godine;

4. Usvajanje Izvještaja i Informacije o aktivnostima Odbora za ljudska prava i slobode u decembru 2015. i januaru 2016. godine:

(1) Izvještaj o učešću člana Odbora za ljudska prava i slobode Rešada Sijarića na Konferenciji "Sveobuhvatan humanitarni i politički odgovor na migracije i izbjegličku krizu u Evropi", održanoj u Nacionalnoj skupštini Francuske u Parizu 16. decembra 2015. godine i

(2) Informacija o učešću predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića na Međuministarskom sastanku na temu "Zaštita djece od nasilja i iskorišćavanja", održanom u Vladi Crne Gore 29. januara 2016. godine, i

5. Tekuća pitanja.


Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 17.02.2016.