Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KINJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O MANJINSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA


Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o manjinskim pravima i slobodama.

Zadatak Radne grupe je izrada Nacrta zakona o manjinskim pravima i slobodama (u daljem tekstu: Radna grupa).

Nevladine organizacije u Radnoj grupi imaće jednog/u predstavnika/cu.

Pravo predlaganja kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe imaju nevladine organizacije čija su područja djelovanja:

- unapređenje i zaštita prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacjonalnih zajednica ;

- zaštita i promocija ljudskih prava i sloboda;

- demokratizacija i razvoj društva.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe ako ispunjava sljedeće kriterijume:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog Javnog poziva;

- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici/službenice, odnosno namještenici/namještenice.

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata/kinje za Radnu grupu, dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

- kopije akta o osnivanju i statuta;

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici/službenice, odnosno namještenici/namještenice.

Kao kandidat/kandidatkinja za člana/članicu Radne grupe može biti predloženo lice koje:

- je crnogorski državljanin/državljanka sa prebivalištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- nije član/članica organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl.), javni funkcioner/funkcionerka, državni službenik/ službenica, odnosno namještenik/namještenica;

Nevladine organizacije su dužne da za predloženog kandidata/kandidatkinju predaju:

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kandidatkinje za člana Radne grupe;

- biografiju kandidata/kandidatkinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- izjavu kandidata/kandidatkinje da nije član/članica organa političke partije, javni funkcioner/funkcionerka, rukovodeće lice ili državni službenik/službenica, odnosno namještenik/namještenica;

- izjavu kandidata/kandidatkinje da prihvata kandidaturu za člana Radne grupe.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kandidatkinje sa potrebnim prilozima, dostavlja se u prostorijama Ministarstva, radnim danima od 9 do 17 časova na adresu: Vlada Crne Gore, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Rimski trg, 81 000 Podgorica, sa napomenom: "Predlaganje kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Radne grupe".

Obrazac za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o manjinskim pravima i slobodama možete preuzeti ovdje.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, 15.01.2016.