Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV ZA DODELU KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA NA VODOTOCIMA LJEŠTANICA, BISTRICA, BJELOJEVIĆKA RIJEKA, BUKOVICA I SJEVERNICA: Rok za prijavu 18. jul 2016. godine


Ministarstvo ekonomije pozvalo je zainteresovane da se do 18. jula 2016. godine prijave na oglas za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana (mHE) na vodotocima Lještanica, Bistrica, Bjelojevićka rijeka, Bukovica i Sjevernica.

Predmet koncesije je projektovanje, izgradnja, korišćenje i održavanje mHE na pet vodotoka u Crnoj Gori, a pravo učešća imaju domaća i strana preduzeća, preduzetnici, građani, konzorcijum i drugi oblici poslovnog povezivanja koji ispune uslove neophodne za učešće na nadmetanju.

Iz Ministarstva je objašnjeno da se ponuđač, samostalno ili kao član konzorcijuma, može prijaviti najviše za dva vodotoka od ponuđenih pet, odnosno da ima mogućnost da dostavi samo jednu ponudu za isti vodotok.

Ponuđači koji žele da učestvuju na javnom nadmetanju moraju prethodno otkupiti tendersku dokumentaciju, koja košta 500 eura.

Ponude se dostavljaju za svaki vodotok posebno, neposredno na arhivu Ministarstva ili poštom na adresu Rimski trg 46.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 18. jul do deset sati, dok će njihovo otvaranje biti obavljeno u 14 sati.

Ponuđač je kao dokaz objezbjeđenja ponude obavezan da dostavi bankarsku garanciju na iznos od 25 hiljada eura, plativu na prvi poziv i bez prava prigovora, ili dokaz o uplati novčanog depozita u istom iznosu. Rok važenja bankarske garancije ili novčanog depozita je 180 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponude.

Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude su iskustvo u upravljanju hidroenergetskim objektima koje se boduje sa deset poena, finansijska sposobnost i tehničko rješenje koje nose po 40 poena, instalisana snaga mHE 15 poena, godišnja proizvodnja električne energije na pragu mHE 25 poena, i iskustvo na domaćem tržištu i višenamjenska rješenja, koje nose po pet poena.

Iz Ministarstva su objasnili da postupak za davanje koncesija pokreće nadležni organ izradom koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju mHE u Crnoj Gori, koji predstavlja osnovni dokument.

"Koncesioni akt definiše predmet koncesije, ekonomske parametre opravdanosti investicije, rok trajanja koncesije, visinu koncesione naknade, kriterijume za izbor najpovoljnije ponude, uslove koje je dužan da ispunjava koncesionar i ostale relevantne informacije i analize vezane za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju mHE u Crnoj Gori", objasnili su predstavnici Ministarstva.

Izvor: Vebsajt CdM, 13.05.2016.