Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 15. februara 2016. godine održane sednice Odbora za rodnu ravnopravnost, Zakonodavnog odbora, Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - Razmotreni prijedlozi zakona


129. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Na održanoj 129. śednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, razmotrio je Prijedlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Na Odboru je ukazano da je cilj predlaganja Zakona usklađivanje visine zarada u svim segmentima javnog sektora u skladu sa istim principima za funkcionere, zaposlene u administraciji na državnom i lokalnom nivou, preduzećima u većinskom vlasništv–u države i lokalnih samouprava, kao i nezavisnim regulatornim tijelima i drugim institucijima i organima koje vrše javna ovlašćenja.

Ukazano je, takođe, da je intencija predlaganja Zakona, između ostalog, uvođenje novog koncepta za obračun zarada u javnom sektoru, korigovanje nejednakosti u zaradama, usklađivanje nivoa zarada sa nivoom odgovornosti, povećanje transparentnosti i fiskalne odgovornosti, što će doprinijeti fisklanoj konsolidaciji na rashodnoj strani.

Odbor je u pripremi za śednicu imao u vidu i brojne dopise zainteresovanih strana, kao i mišljenje Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, te u vezi sa navedenim ukazao na mogućnost podnošenja amandmana od strane poslanika, kao i da su neki amandmani već u skupštinskoj proceduri.

Nakon rasprave, tokom koje su ispoljena različita mišljenja o predloženom aktu, Odbor je odlučio da predloži Skupštini da usvoji Prijedlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

U radu śednice, pored ovlašćenih predstavnika predlagača, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013, 32/2014 - odluka US i 42/2015 - dalje: Poslovnik), učestovali su predstavnici: Unije poslodavaca Crne Gore, Unije slobodnih sindikata Crne Gore, NVO "Građanska alijansa" i Crvenog krsta Crne Gore.

Rad śednice u skladu sa članom 67 Poslovnika, pratila je predstavnica NVO "Institut alternativa".

147. śednica Zakonodavnog odbora

Na održanoj 147. śednici Zakonodavnog odbora, Odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o: Predlogu zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o jahtama i Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima.

U skladu sa članom 67 stav 2 Poslovnika śednici Odbora su prisustvovali predstavnici Unije slobodnih sindikata Crne Gore i Crvenog krsta Crne Gore.

113. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Na održanoj 113. śednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotrio je i većinom glasova podržao Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima.

Odbor je, kao zainteresovani, razmotrio Prijedlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, u dijelu koji se odnosi na primjedbe i mišljenja koje su uputili: Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Udruženje sudija Crne Gore, Sindikalna organizacija državnih tužilaštava Crne Gore, Savjetnici Višeg i Osnovnog suda u Bijelom Polju, Vrhovno državno tužilaštvo, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i sekretari sudova: Apelacionog, Upravnog i Privrednog suda Crne Gore, Višeg suda u Podgorici i Bijelom Polju i osnovnih sudova u Podgorici, Kotoru, Baru, Bijelom Polju, Beranama i Nikšiću.

Nakon što se upoznao sa dostavljenim primjedbama, sugestijama i mišljenjima zainteresovanih subjekata, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu predložio je matičnom Odboru za ekonomiju finansije i budžet da razmotri mogućnost amandmanskog djelovanja.

U okviru tekućih pitanja, konstatovano je da svi kandidati sa liste prijavljenih kandidata na Javni poziv ispunjavaju zakonske uslove za izbor dva člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika.

59. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor za rodnu ravnopravnost je na održanoj 59. śednici, usvojio Izvještaj o radu Odbora za 2015. godinu i Plan rada za 2016. godinu. U okviru tačke tekuća pitanja, razgovarano je o predstojećem petom zasijedanju Ženskog parlamenta, koje će se održati 8. marta 2016. godine, u cilju promovisanja ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori i obilježavanja Međunarodnog dana žena, kao i aktivnostima realizovanim između śednica.

Śednici je prisustvovala Fana Delija, izvršna koordinatorka Centra za Romske inicijative.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 15.02.2016.