Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici. Donijeta Uredba o bližim uslovima i načinu plaćanja administrativnih taksi elektronskim putem

15.06.2020.


Vlada Crne Gore je na 177. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici s Izvještajem sa javne rasprave. Predloženim zakonom pojednostavljuje se i skraćuje postupak priključenja objekata korisnika na elektroenergetski sistem i omogućava građanima da dobiju beskamatne kredite za ugradnju solarnih panela na svoje objekte, i da kredit vraćaju zaradom od proizvedene energije. Preciziran je zakonski okvir za berzanski oblik trgovanja električnom energijom i usklađen postupak izdavanja i korišćenja garancija porijekla sa pravilima evropskog udruženja organizacija koje izdaju garancije porijekla.

Donijeta je Uredba o bližim uslovima i načinu plaćanja administrativnih taksi elektronskim putem. Uredbom donijetom sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta, propisano je plaćanje administrativnih taksi preko Nacionalnog sistema za naplatu administrativnih taksi elektronskim putem (NS NAT) kojim upravlja Ministarstvo javne uprave, što znači da će građani i privreda prilikom plaćanja administrativnih taksi preko NS NAT moći da na jednostavan način, uz uštedu vremena i bez odlaska u poštu ili banku plate administativne takse na šalteru organa kod kog su podnijeli zahtjev za ostvarivanje nekog prava ili preko portala za elektronske usluge.

Uredbom je propisano da se prilikom plaćanja administrativnih taksi elektronskim putem u organima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i pravnim licima koja vrše javna ovlašćenja provizija za naplatu isplaćuje iz budžeta odnosno ne plaćaju je građani te da dokaz o uplati može biti i elektronski.

Sistem za elektronsku naplatu administrativnih taksi omogućiće monitoring i laku provjeru svih transakcija vezanih za naplatu, čime biti smanjena mogućnost zloupotreba koje se javljaju u ovom dijelu platnog prometa.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom. Savjet čine predsjednik, Milutin Simović, potpredsjednik Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i finansijski sistem i članovi – devet predstavnika Vlade, predstavnik Zavoda za zapošljavanje Crne Gore te pet članova iz nevladinih organizacija.

Zadaci Savjeta su praćenje realizacije preporuka Komiteta za prava osoba sa invaliditetom; promocija i unapređenje prava lica sa invaliditetom u oblasti zdravstvene, socijalne i dječje zaštite, vaspitanja i obrazovanja, radnog osposobljavanja i zapošljavanja, pristupačnosti, antidiskriminacije i sporta; iniciranje donošenja propisa za razvoj i unapređivanje prava lica sa invaliditetom; predlaganje mjera za poboljšanje kvaliteta života lica sa invaliditetom; informisanje javnosti o pravima, mogućnostima i potrebama lica sa invaliditetom u cilju uklanjanja predrasuda i barijera u odnosu na ta lica; i ostvarivanje drugih prava od značaja za status lica sa invaliditetom.

Vlada je usvojila Informaciju o rezultatima pregovora sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) za zaključenje kreditnog aranžmana za "Program integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine uz korišćenje višefaznog programskog pristupa" i prihvatila Usaglašeni zapisnik sa pregovora Crne Gore i IBRD za zaključenje kreditnog aranžmana i Ugovor o zajmu između Crne Gore i IBRD.

Programom, vrijednim 330 miliona eura, koji predstavlja jednu od najvećih regionalnih inicijativa Svjetske banke u oblasti upravljanja vodama, podstiču se infrastrukturni razvoj i zaštita od poplava u državama slivova Save i Drine.

Za Crnu Goru, kao najuzvodniju zemlju koja ima najveći značaj u dijelu bilansa i očuvanja voda sliva rijeke Drine, izdvojeno je 20 miliona eura. Kroz keditni aranžman sa IBRD, koji je potpisalo Ministarstvo finansija, obezbijeđeno je 15 miliona eura, dok su 5 miliona eura bespovratna sredstva Globalnog fonda za zaštitu životne sredine (GEF), Zapadno-balkansko investicionog okvira (ZIO), Specijalnog fonda za klimatske promjene (SCCF) i drugih međunarodnih fondova.

Novac će biti iskorišćena za skori početak infrastrukturnih radova na regulaciji Lima i Grnčara. Time će se riješiti višedecenijski problemi građana u četiri opštine na sjeveru - Gusinje, Plav, Bijelo Polje i Berane, čime Vlada pokazuje odlučnost da rješava pitanja zaštite životne sredine i poboljšava kvalitet života građana.

Projektom je predviđena izgradnja multifunkcionalnih nasipa na Limu i Grnčaru, čime će se riješiti višedecenijski problemi sa poplavama, sačuvati vodotoci, zaštititi stanovništvo, poljoprivredno zemljište i objekti, a ujedno dobiti moderna šetališta i ambijent uz rijeke u ove četiri opštine na sjeveru.

Osim izgradnje nasipa, predviđena je i izgradnja sistema navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u opštinama u slivu Drine, kao i poboljšanje vodosnabdijevanja opštine Andrijevica.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima za dodjelu koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra "Zadužbina Ljubatovića" – Opština Kotor i usvojila Koncesioni akt, s Nacrtom ugovora o koncesiji. Prema važećoj planskoj dokumentaciji predviđeno je zadržavanje postojećeg objekta evidentiranog kao nepokretno kulturno dobro – javna arhitektura uz mjere propisane konzervatorskim uslovima. Na osnovu uspostavljenih autentičnih gabarita i tako dobijenih kapaciteta planiraće se buduća turistička namjena. Na toj lokaciji planiran je hotel visoke kategorije, minimum četiri zvjezdice, a u okviru buduće namjene ovog kompleksa predviđena je memorijalna soba porodice Ljubatović, koja će u potpunosti imati rekonstruisan enterijer iz vremena gradnje zadužbine sa artefaktima iz porodičnog i istorijskog arhiva, kao i naselja Risna. Predviđeno trajanje koncesije je 30 godina nakon datuma početka radova, kao što je predviđeno u nacrtu Ugovora o koncesiji, odnosno datuma kada budu ispunjeni svi preduslovi iz nacrta Ugovora o koncesiji.

Vlada je donijela Odluku o donošenju Lokalne studije lokacije "Glavatičići", Opština Kotor s Izvjestajem sa javne rasprave. Koncept organizacije prostora u zahvatu LSL je urađen u skladu sa prostornim uslovima i društvenim vrijednostima lokalne zajednice. Polazni principi za planiranje razvoja su: racionalno i održivo korišćenje prostora; kreiranje novih turističkih sadržaja koji će unaprijediti ponudu i doprinijeti prepoznatljivom identitetu šireg područja; kao i očuvanje ambijnetalnih vrijednosti sredine. Predviđena rekonstrukcija pristupne saobraćajnice, izgradnja turističkog kompleksa male gustine, u okviru koga hotelski i ugostiteljski objekti, uz oblikovanje i materijalizacija objekata u skladu sa konfiguracijom terena i ambijentom. Planirano je i uređenje zelene površine javne namjene, sa sadržajima za odmor i rekreaciju. U diskusiji je naglašeno da će se poštovanjem zadatih mjera za zaštitu prostora i uslova za izgradnju obezbijediti ekološka održivost, energetska efikasnost i očuvanje autetničnog zelenila.

Usvojena je Informacija u vezi dodjele koncesije za pružanje lučkih usluga u luci Bar - pilotski servis, privez/odvez brodova, remorkaža, tegljenje odnosno potiskivanje plovnih objekata u akvatorijumu luke Bar, dostava vode na brodove sidrišta luke Bar, prevoz lučkih vlasti na plovnim objektima u akvatorijumu luke Bar, prevoz shipchandler-a do brodova u luci. Tim povodom, Vlada je donijela Odluku o dodjeli koncesije "Jadro pilot and tug services" DOO Bar i konzorcijumu "LA PLUMA BAR PILOT & TUGBOAT SERVICE MONTENEGRO" i prihvatila ugovore o koncesiji sa ovim dvijema kompanijama. U akvatorijumu luke Bar navedene lučke usluge već obavlja "Ocean Montenegro" doo kojem je koncesija dodijeljena na period od 30 godina, počev od 2010. godine. Imajući u vidu da nema zakonskih smetnji da na jednom lučkom području iste lučke usluge obavlja više koncesionara, analizom postojećeg stanja u ostvarivanju javnog interesa došlo se do zaključka da će se uvođenjem novih koncesionara omogućiti još viši nivo pružanja kvalitetnih, specijalizovanih i integrisanih usluga svim korisnicima. U Inforrmaciji je naglašeno da će dodjela koncesije u skladu sa svim domaćim i međunarodnim propisima i standardima doprinijeti povećanju sigurnosti, bezbjednosti i kvalitetu lučkih usluga. Pored ostalog, Koncesionim aktom obuhvaćen i socijalni aspekt, tako da će se dodjelom koncesije obezbjediti zapošljavanje ukupno 43 lica, uz obavezu za buduće koncesionare da zadrže isti broj zaposlenih cijelo vrijeme trajanja koncesije, odnosno za period od 10 godina.

Data je saglasnost na Anex XII Ugovora o korišćenju morskog dobra broj: 0210-1344/10 od 12.06.2007. godine, zaključen između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i "Adriatic Properties" d.o.o. iz Budve. Riječ je o usaglašavanju Ugovora o korišćenju morskog dobra sa zaključenim Ugovorom o zakupu koji je Aneskom I produžen za 12 godina. Takođe, u cilju stvaranja preduslova za nesmetanou državinu zakupljenih nepokretnosti, zatraženo je da se u dugročni ugovor o korišćenju uključi : Ø pješačka staza - šetalište u zaleđu Male Kraljičine plaže, označeno kao kat.parcela1931/4 KO Sveti Stefan, površine 453 m², upisana u 1054 LN Sveti Stefan kao državna svojina. Parcela se nalazi u okviru hotelsko turističkog kompleksa Miločer, unutar zemljišta i nepokretnosti koje su date u dugoročan zakup i neophodna je za funkcionisanje ekskluzivnih hotelskih objekata najvećeg strandarda.

Vlada je dala saglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o visini i načinu obračuna i plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova.

Izmjenama Odluke pristupilo se iz razloga što se u skladu sa potražnjom pojedinih usluga u nacionalnim parkovima, ukazala potreba za ukidanjem i smanjenjem cijena pojedinih naknada koje se naplaćuju na osnovu važeće Odluke. Ukinute su ulaznice u NP Durmitor na 3, 7 i 15 dana i ulaznice u sve nacionalne parkove na 10 dana jer su analize pokazale da je za te ulaznice postojalo malo interesovanje; brisane su i naknade za privredni ribolov, jer su one obuhvaćene novom Odlukom o visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova i akvakulture; utvrđeno je da naknadu za ulazak u nacionalne parkove ne plaćaju djeca uzrasta do 15 godina, umjesto do 12 godina kako je do sada bilo utvrđeno važećom Odlukom; za 50 odsto umanjene su naknade za godišnju ulaznicu za sve nacionalne parkove; uvedeni su popusti za naknade za sportski ribolov i sportsku ribolovnu dozvolu za članove sportsko ribolovnih udruženja, klubova i društava.

Usvojena je Informacija o zahtjevu privrednih ribara sa Skadarskog jezera i JP "Nacionalni parkovi Crne Gore" za smanjenje godišnje naknade za obavljanje privrednog ribolova u visini od 50 odsto i produženje važenja izdatih dozvola u cilju ublažavanja posljedica prouzrokovanih koronavirusom.

JP "Nacionalni parkovi Crne Gore" zaduženo je da svim privrednim ribarima koji podnesu zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova na Skadarskom jezeru, u periodu od dana usvajanja ove Informacije, obračuna popust u visini od 50 odsto te da se smanjenje naknade odnosi na sve buduće izdate godišnje dozvole za obavljanje privrednog ribolova sa važenjem do kraja ove godine. Privrednim ribarima sa Skadarskog jezera kojima su dozvole izdate od 23. marta i koji su dozvole platili u punom iznosu rok važenja dozovole se produžuje na još godinu dana bez naknade, a dozvolama za ulov jegulje koje su bile važeće na dan 20. marta ili koje su bile plaćene od 1. januara do 1. maja produžava se važenje do 1. septembra bez dodatne naknade.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji koncepta učenja na daljinu pod sloganom #Učidoma i dala saglasnost da se iz budžeta Ministarstva prosvjete isplati 45.500 eura – po 250 eura svakom od 182 nastavnika koji su bili angažovani u realizaciji programa.

U Informaciji je navedeno da je nakon prekida obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim ustanovama usljed pandemije koronavirusa snimljeno oko 1.700 predavanja iz 17 nastavnih predmeta, da su video predavanja emitovala na više televizijskih kanala i putem interneta.

Tokom prvog dana emitovanja #UciDoma pratilo je 103.572 gledalaca RTCG2. U prosjeku svaki minut gledalo je blizu 20.000 gledalaca. Posjeta #UčiDoma sajtu je bilo 400.000 od 95.000 korisnika. Preuzimanja #UciDoma mobilne aplikacije bilo je 10.000, YouTube kanal #UciDoma imao je 3 miliona pregleda. Preko 80% građana gledalo je #UčiDoma sadržaje, YouTube kanal imao je najviše pregleda iz regiona, a potom i iz Njemačke, Slovenije, Rusije, UK, Makedonije, Mađarske, Italije, Kanade, Poljske i Turske.

Vlada je usvojila Informaciju o finansijskoj podršci sportskoj oblasti u sanaciji posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa. U Informaciji je navedeno da zbog prekida sportskih aktivnosti, crnogorski sportski savezi nijesu bili u mogućnosti da, od sredine marta, realizuju nacionalna prvenstva, kao ni reprezentativne obaveze kojima su aplicirali na konkursu Ministarstva sporta i mladih za dodjelu sredstava za sprovođenje programa u prvoj polovini 2020.godine. Kako se u ovom trenutku sportski klubovi nalaze u specifičnoj finansijskoj situaciji, iako je obaveza njihovog finansiranja u nadležnosti lokalnih samouprava, od nacionalnih sportskih saveza je zatraženo da pripreme predlog finansijske pomoći za sportske klubove, jer su oni konstituenti saveza i čine njihovu suštinu. Ova pomoć će biti realizovana iz sredstava koja su nacionalni sportski savezi dobili na godišnjem konkursu Ministarstva, a koja nijesu utrošili zbog otkazivanja mnogih takmičenja izazvanog pandemijom koronavirusa, kroz izmjenu programa za 2020. godinu i anekse ugovora. Predloženo je da se za finanijsku pomoć sportskim klubovima izdvoji približno 500.000 eura, dok će se još dodatnih 100.000 izdvojiti za pripreme reprezentativnih selekcija u našoj državi. Konstatovano je da se na ovaj način iskazuje odgovoran odnos prema sportskim klubovima i našim sportistima sa jedne strane, ali bez izdvajanja dodatnih sredstva iz budžeta, već se postojeća usmjeravaju na podršku sportskim klubovima koji su prvi počeli sa radom.

Ministarstvo sporta i mladih je, pored ostalog, tražilo od COK-a, POK-a i nacionalnih sportskih saveza da u potpunosti realizuju stipendije koje su ove godine opredijeljene za preko 2 300 sportista iz budžeta u iznosu od 429.050 eura jer je cilj napora koje država ulaže da u ovoj teškoj finansijskoj situaciji omogući da se obaveze prema sportistima u potpunosti realizuju.

Usvojena je Informacija u vezi sa izmirenjem troškova nacionalne avio kompanije Montenegro Airlines AD Podgorica, nastalih realizacijom specijalnih čarter letova za vrijeme prekida komercijalnog saobraćaja u periodu od 5. maja do 1. juna 2020. godine. Ministarstvo finansija je zaduženo da iz Tekuće budžetske rezerve, obezbijedi 79.060,23 eura na ime četiri leta na relacijama Frankfurt, Beograd, Cirih i Beč organizovanih za povratak naših građana nakon obustave komercijalnog vazdušnog saobraćaja.

Usvojene su Analiza efikasnosti funkcionisanja sistema izvršenja (januar 2019 – decembar 2019) i Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima za period 01. 01. 2019. – 31. 12. 2019. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o rješavanju spora u postupku posredovanja pred Centrom za posredovanje Crne Gore, radi raskida ugovora i naknade materijalne štete, dobiti i nematerijalne štete, za izvođenje radova na izgradnji poslovnog objekta za potrebe Crnogorske akademije nauke i umjetnosti u Podgorici. Tim povodom, Vlada je dala saglasnost da se Ugovor o građenju raskine i spor riješi u postupku posredovanja pred Centrom za posredovanje Crne Gore zaključenjem sudskog poravnanja.

Usvojena je Informacija o pokretanju postupka o raspolaganju nepokretnostima u posjedu Univerziteta Crne Gore, stambenih prostora iz LN 4687 KO Podgorica I, 4782 KO Podgorica I i 4625 KO Podgorica III, s Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore broj 02-83 i Odlukom broj 02-50/3 od 28. februara 2020. godine. Vlada je dala saglasnost Univerzitetu Crne Gore za pokretanje postupka prodaje nepokretnosti kojima raspolaže.

Vlada je usvojila Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2019. godinu. U Izvještaju je navedeno da je Fond u prošloj godini ostvario prihode u iznosu od 58.265.629 eura i rashode od 856.885 eura, tako da je na kraju godine poslovao sa pozitivnim rezultatom od 57.408.743 eura. Ukupna sredstva Fonda na kraju 2019. godine iznosila su 64.502.811 eura. Koeficijent pokrivenosti garantovanih depozita sredstvima Fonda je 4,27 odsto (sa sredstvima stand-by kredita EBRD 6,25 odsto), što je ocijenjeno kao vrlo visok stepen pokrića i kapitalizacije.

Usvojen je i Godišnji plan rada i Finansijski plan Društva s ograničenom odgovornošću "Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca" - Nerceg Novi u periodu od 1. januara do 31. decembra 2020. godine.

U okviru pitanja i predloga na dnevnom redu današnje sjednice, Vlada je prihvatila Predlog za produženje roka važenja državne garancije po kreditnom aranžmanu između Podgoričke banke A.D. Podgorica, Member of OTP Group i Stambene zadruge radnika prosvjete Crne Gore "SOLIDARNO" Podgorica i Nacrt Aneksa 3 Ugovora o dugoročnom kreditu. Aneksom 3 Garancije mijenja se rok važenja prethodno izdate Garancije i Aneksa 2 iste, odnosno rok važenja državne garancije po navedenom kreditnom aranžmanu je 15.06.2021. godine, što je za 15 dana duže od datuma dospijeća kredita. U cilju obezbjeđenja izdavanja Aneksa 3 Garancije za predmetno kreditno zaduženje SZ "SOLIDARNO", Ministarstvo finansija će produžiti rok važenja uspostavljene hipoteke prvog reda na listu nepokretnosti, br. 2523 KO Budva, kao i svim postojećim i budućim objektima izgrađenim na predmetnoj nepokretnosti. Na istoj nepokretnosti Banka će uspostaviti hipoteku drugog reda.

Usvojena je Informacija o zahtjevu Centralne banke Crne Gore za davanje saglasnosti za dodatno umanjenje dobiti koje Centralna banka uplaćuje u Budžet Crne Gore. Tim povodom, Vlada je dala saglasnost na Protokol o načinu izmirenja međusobnih obaveza kojim je definisano da se troškovi rekonstrukcije poslovnih prostorija Banke koje koristi Uprava policije – Sektor za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma u iznosu od 143.849,16 eura evidentiraju kao potraživanje CBCG, te da se za taj iznos umanji pripadajući iznos dobiti koji bi CBCG uplatila u budžet za 2020. godinu, pored obaveze po osnovu državnih zapisa.

Vlada je razmotrila i usvojila Informaciju o zahtjevu bivših radnika "Sindčel" doo u stečaju i prihvatila predlog da se bivšim zaposlenim radnicima tog privrednog društva ustupi potraživanje Vlade Crne Gore, koje je utvrđeno u stečajnom postupku kao osnovano, u ukupnom iznosu od 41.800,00 eura.

Na predlog Ministarstva sporta i mladih, Vlada je dala saglasnost za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanje sportskih objekata. Na osnovu prethodno dostavljenih zahtjeva, planirano je finansiranje više projekata, u ukupnom iznosu od 599.100,00 eura.

Vlada je usvojila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. U cilju unaprijeđenja rada Uprave, izvršene su određene promjene organizacione strukture i utvrđen 661 izvršilac. U odnosu na raniji broj, Pravilnikom je predviđeno povećenje za 24 izvršioca.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 11.06.2020.


Naslov: Redakcija