Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

USKORO POSTAJE OPERATIVAN SOFTVER ZA POJEDNOSTAVLJENJE CARINSKIH POSTUPAKA


Uprava carina Crne Gore i Međunarodna finansijska korporacija (IFC) su, u okviru Projekta regionalne trgovinske logistike, nastavili aktivnosti na pojednostavljenju i ubrzanju carinskih postupaka kroz nova unapređenja carinskog informacionog sistema.

Zajedničke aktivnosti imale su za rezultat razvoj novog softverskog modula kojim se smanjuje broj dokumenata potrebnih za vođenje carinskih postupaka, a koji će uskoro biti operativan.

Ovo rješenje je omogućilo uspostavljanje i vođenje centralnih elektronskih registara-evidencija imalaca licenci i odobrenja za za carinsko zastupanje, kao i uspostavljanje međusobne veze između imaoca licence i privrednih subjekata koji se pojavljuju u carinskim postupcima a koje imalac licence zastupa.

Centralni registar odobrenja za zastupanje predstavlja nadogradnju već postojećeg carinskog registra komitenatata i obuhvata podatke o pravnim licima kojima je izdato odobrenje za zastupanje u postupku rješavanja o carinski dozvoljenom postupanju ili upotrebi robe (broj odobrenja, njegovo važenje, podaci o pravnom licu, kao i promjene koje nastanu tokom perioda važenja odobrenja i sl.).

U registru imalaca licence biće centralizovani podaci svih fizičkih lica koja imaju licencu za zastupanje pred carinskim organom (broj licence, njeno važenje, podaci imaoca licence na osnovu kojih je utvrdjena ispunjenost uslova za dobijanje licence, datum i razlozi promjene bilo kog podatka od značaja za kontrolu licence, napomena oduzmanja licence i sl.).

Jedna od značajnih funkcionalnosti Registra licenci, jeste i povezivanje imaoca licence i odgovarajućeg pravnog lica koje je učesnik u carinskom postuku a sa kojim imalac licence ima zaključen ugovor o zastupanju, tj. preduzimanju svih ili samo nekih radnji u postupku koji vodi carinski organ.

Na ovaj način je omogućeno da kontrola svih učesnika u spoljno-trgovinskom poslu i njihova međusobna veza budu elektronski i centralizovani i da se obavljaju od strane samog informacionog sistema, čime se u potpunosti eliminiše uticaj ljudskog faktora u postupku ovog vida nadzora.

Sa aspekta poslovne zajednice, ovo rješenje podrazumijeva da više neće biti potrebno dostavljanje papirnih kopija licence i odobrenja za zastupanje uz svako pojedinačno podnošenje deklaracije. Na ovaj način carinski postupak će se dodatno pojednostaviti, a priprema potrebne carinske dokumentacije ubrzati, što je u operativnim poslovima poput špedicije od izuzetnog značaja.

Uprava carina će nastaviti da, prateći sugestije poslovne zajednice, a u skladu sa medjunarodnim standardima i preporučenom praksom, razvija efikasnost i kvalitet svog rada, uključujući i dalju nadogradnju svog informacionog sistema i automatizaciju carinskih procedura. 

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 13.5.2015.