Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BORAČKOJ I INVALIDSKOJ ZAŠTITI - Tekst propisa


PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BORAČKOJ I INVALIDSKOJ ZAŠTITI

Član 1

U Zakonu o boračkoj i invalidskoj zaštiti ("Sl. list RCG", br. 69/2003, "Sl. list CG", br. 21/2008, 40/2011 - dr. zakon i 1/2015) u članu 25 stav 2 riječ " konačnim" briše se.

Član 2

Član 63 briše se.

Član 3

U članu 76 stav 2 briše se.

Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 2 i 3.

Član 4

U članu 80 stav 1 riječi:"utvrđena konačnim rješenjem" zamjenjuju se riječima: "utvrđena pravosnažnim rješenjem", a riječi :"donošenja konačnog rješenja" zamjenjuju se riječima :"donošenja pravosnažnog rješenja".

Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od dana početka primjene Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/2014 i 20/2015)

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 11.02.2016.