Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU STARTEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. GODINE


Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za izradu Startegije razvoja informacionog društva do 2020. godine

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl.list CG", br.7/2012), Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za izradu Strategije razvoja informacionog društva do 2020. godine.

Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti informacionog društva da predlože kandidata za člana radne grupe za izradu Strategije razvoja informacionog društva do 2020. godine.

Za člana radne grupe nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata.

Nevladina organizacija može da predloži kandidata za člana radne grupe ako:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve iz oblasti informacionog društva;
- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost iz oblasti informacionog društva;
- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kandidat nevladine organizacije za člana radne grupe može biti lice koje:

- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
- posjeduje iskustvo u vezi sa pitanjima koja se odnose na informaciono društvo;
- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija uz predlog kandidata za člana radne grupe, dužna je da dostavi:


- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
- kopije akta o osnivanju i statuta;
- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini koji se odnose na oblast informacionog društva;
- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Nevladina organizacija dostavlja i:

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana radne grupe;
- biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu koja se odnosi na oblast informacionog društva;
- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana radne grupe.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Dokumentacija se dostavlja arhivi, na adresu: Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, Rimski trg broj 45,
81000 Podgorica, sa napomenom "Predlaganje kandidata za člana radne grupe za izradu Strategije razvoja informacionog društva do 2020. godine".

Predlog kandidata za člana radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno, sa potrebnom dokumentacijom.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, 12.02.2016.