Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBJEĐENJU - Tekst propisa


PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBJEĐENJU

Član 1

U Zakonu o izvršenju i obezbjeđenju ("Službeni list CG", br. 36/11, 28/14 i 20/15), u članu 25 stav 2 tačka 7 riječ "računa" zamjenjuje se riječima: "transakcionog računa (u daljem tekstu: račun)".

Poslije tačke 9 dodaje se nova tačka koja glasi:

"10) izvod otvorenih stavki potpisan i ovjeren od strane izvršnog povjerioca i izvršnog dužnika."

Član 2

U članu 28 st. 1 i 2 poslije riječi: "izvršnoj ispravi" dodaju se zarez i riječi: "odnosno vjerodostojnoj ispravi".

Član 3

U članu 32 stav 1 poslije riječi "prihodima" dodaju se zarez i riječi: "kao i druge podatke".

Član 4

U članu 35 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"O povraćaju u pređašnje stanje odlučuje sud."

Član 5

U članu 45 stav 2 mijenja se i glasi:

"Javno objavljivanje vrši se isticanjem pismena na oglasnoj tabli nadležnog suda i objavljivanjem u dnevnom štampanom mediju koji izlazi na cijeloj teritoriji Crne Gore."

Stav 3 briše se.

Stav 6 mijenja se i glasi:

"Dostavljanje se smatra izvršenim nakon isteka roka od osam dana od dana isticanja pismena na oglasnoj tabli suda, ukoliko je prethodno izvršeno objavljivanje u dnevnom štampanom mediju."

Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 3, 4 i 5.

Član 6

U članu 48 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

"O prigovoru na rješenje koje je u postupku sprovođenja izvršenja donio javni izvršitelj, u drugom stepenu odlučuje vijeće suda za čije je područje javni izvršitelj imenovan."

Dosadašnja st. 4 i 5 postaju st. 5 i 6.

Član 7

U članu 61 na kraju stava 2 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "osim kad je izvršenje određeno na osnovu mjenice."

Član 8

U članu 65 stav 7 mijenja se i glasi:

"Protiv rješenja suda povodom zahtjeva za otklanjanje nepravilnosti u postupku izvršenja može se izjaviti prigovor vijeću istog suda."

Član 9

U članu 79 stav 2 mijenja se i glasi:

"Rješenjem o protivizvršenju sud će naložiti izvršnom povjeriocu da, u roku od pet dana, vrati izvršnom dužniku ono što je izvršenjem primio i istim rješenjem odrediti izvršenje radi naplate tog potraživanja u slučaju da izvršni povjerilac u ostavljenom roku dobrovoljno ne vrati izvršnom dužniku ono što je izvršenjem primio."

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"Rješenje iz stava 2 ovog člana sprovodi javni izvršitelj."

Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 4 i 5.

Član 10

U članu 135 st. 2, 3, 4, 5 i 6 i članu 136 st. 4 i 5 riječi: "banka, odnosno finansijska organizacija" u različitom padežu, zamjenjuju se riječju "banka" u odgovarajućem padežu.

Član 11

Poslije člana 136 dodaje se novi član koji glasi:

"Izjašnjenje povjerioca u slučaju neizvršenja rješenja o izvršenju

Član 136a

Ako u roku od 45 dana od dana dostavljanja rješenja o zabrani na sredstvima na računu izvršnog dužnika banci nije započeta isplata na sredstvima na računu izvršnog dužnika, javni izvršitelj će, u roku od pet dana, pozvati izvršnog povjerioca da se izjasni o daljem toku postupka i odrediti mu rok za izjašnjenje koji ne može biti duži od 15 dana.

Ako izvršni povjerilac u ostavljenom roku ne da izjašnjenje iz stava 1 ovog člana, javni izvršitelj će rješenjem obustaviti postupak izvršenja."

Član 12

U poglavlju XII. IZVRŠENJE NA NOVČANOM POTRAŽIVANJU IZVRŠNOG DUŽNIKA naziv potpoglavlja 8 mijenja se i glasi: "8. Izvršenje na akcijama i obveznicama stare devizne štednje".

Član 13

Član 137 mijenja se i glasi:

"Izvršenje na akcijama i obveznicama stare devizne štednje sprovodi se upisom i sticanjem založnog prava, pljenidbom, procjenom, prodajom i namirenjem izvršnog povjerioca."

Član 14

Poslije člana 139 dodaje se novi član koji glasi:

"Izvršenje na obveznicama stare devizne štednje

Član 139a

Na izvršenje na obveznicama stare devizne štednje primjenjuju se odredbe čl. 138 i 139 ovog zakona."

Član 15

U članu 143 dodaje se novi stav 1 koji glasi:

"Izvršenje na udjelima u privrednom društvu sprovodi se upisom i sticanjem založnog prava, pljenidbom, procjenom, prodajom i namirenjem izvršnog povjerioca."

Dosadašnji st. 1, 2, 3, 4 i 5 postaju st. 2, 3, 4, 5 i 6.

Član 16

U članu 168 riječ "zaključkom" zamjenjuje se riječju "rješenjem".

Član 17

U članu 205 stav 1, članu 209 stav 1 i članu 210 st. 1, 2 i 5 riječi: "za obavljanje platnog prometa u zemlji" zamjenjuju se riječima: "za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija", a riječi: "za obavljanje platnog prometa sa inostranstvom" zamjenjuju se riječima: "za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija".

Član 18

Poslije člana 216 dodaje se novi član koji glasi:

"Izjašnjenje povjerioca u slučaju neizvršenja rješenja o izvršenju

Član 216a

Ako u roku od 45 dana od dana dostavljanja rješenja o izvršenju organizaciji za prinudnu naplatu nije započeta isplata na sredstvima na računu izvršnog dužnika, javni izvršitelj će, u roku od pet dana, pozvati izvršnog povjerioca da se izjasni o daljem toku postupka i odrediti mu rok za izjašnjenje koji ne može biti duži od 15 dana.

Ako izvršni povjerilac u ostavljenom roku ne da izjašnjenje iz stava 1 ovog člana, javni izvršitelj će rješenjem obustaviti postupak izvršenja."

Član 19

U nazivu člana 217 i stavu 1 riječi: "za obavljanje platnog prometa sa inostranstvom" zamjenjuju se riječima: "za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija".

Član 20

Poslije člana 294b dodaje se novi član koji glasi:

"Član 294c

Javni izvršitelji dužni su da, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, pozovu izvršne povjerioce da se izjasne u smislu čl. 136a i 216a ovog zakona, ako nije započeta isplata na sredstvima na računu izvršnog dužnika po rješenjima o izvršenju dostavljenim banci prije stupanja na snagu ovog zakona."

Član 21

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Izvor: Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 10.11.2016.